Tarcza finansowa dla dużych firm z akceptacją Komisji Europejskiej

8 czerwca 2020
hello world!

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy przeznaczony dla dużych firm. Do przedsiębiorców w ramach rekompensaty z powodu strat poniesionych wskutek pandemii Covid-19 trafi ok. 1.6 mld euro. Funduszami przekazanymi w ramach wsparcia dużych przedsiębiorców zarządzać ma Polski Fundusz Rozwoju.

Wniosek o wsparcie

Polska zgłosiła się do Komisji Europejskiej o wsparcie programu – Polskie środki antykryzysowe – Covid-19 – tarcza finansowa dla dużych firm – umorzenie pożyczek ( SA.57054). Ma on na celu zrekompensowanie przedsiębiorcom wszelkich szkód poniesionych przez pandemię koronawirusa. Wysokość wnioskowanej pomocy wynosi ok. 1.6 mld euro (7.5 mld zł). Program przedstawiono Komisji Europejskiej 23 kwietnia 2019 r. Po ponad miesięcznych negocjacjach KE uznała go za zgodny z rynkiem wewnętrznym. 

Rozwiązania przyjęte w programie pomocowym przewidują możliwość udzielania pożyczek oprocentowanych na korzystnych zasadach, które mają na celu finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw. Będą one mogły zostać spłacone do 30 września 2021 r. w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. rzeczywistej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwa, które są beneficjentami pomocy w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r. Z pomocy skorzystają duże przedsiębiorstwa oraz niektóre większe firmy z sektora MŚP zarejestrowane w Polsce.

Przeczytaj również:
Tarcza finansowa. Na co można przeznaczyć środki z subwencji PFR?

Tarcza finansowa dla dużych firm - pomoc zgodna z przepisami unijnymi 

Komisja Europejska uważa, że pandemię COVID-19 można uznać za zdarzenie nadzwyczajne. Pandemia jest bowiem nieprzewidywalna i ma znaczący wpływ na gospodarkę. W tym stanie rzeczy wyjątkowa interwencja państw członkowskich w celu zrekompensowania wszelkich strat staje się zasadna.

Zdaniem KE polski program pomocy zrekompensuje straty, które mają bezpośredni związek z pandemią koronawirusa. Planowany środek pomocy jest proporcjonalny, ponieważ przewidziana rekompensata nie wykracza poza to, co jest konieczne do naprawienia szkody, zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.

Komisja stwierdziła ponadto, że pomoc na utrzymanie płynności finansowej pomoże złagodzić wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę. Zgłoszony środek jest konieczny i właściwy, by zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego (art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE). W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Tarcza finansowa dla dużych firm -kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Z informacji podanej na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, iż program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

  • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (chodzi o całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) 
  • lub których obrót przekracza 50 mln euro bądź suma bilansowa przekracza 43 mln euro, w ujęciu skonsolidowanym.

Z pomocy będą mogły skorzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa, jeśli:

  • zatrudniano powyżej 150 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem właściciela), a ich roczny obrót za 2019 r. przekroczył 100 mln zł. Co więcej, luka finansowania takiego przedsiębiorstwa, zgodnie z projekcjami finansowymi, przekracza kwotę 3.5 mln zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Jednakże, aby mieć możliwość skorzystania z programu pomocowego, wskazani wyżej przedsiębiorcy muszą spełniać także jeden z poniższych warunków:

  • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki;
  • utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów; 
  • nieotrzymanie płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • uczestnictwo w Programach Sektorowych w związku z COVID-19.

Co ważne, o dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji. Ponadto nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest także prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. Wnioskodawca nie może również zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a także posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Główny beneficjent rzeczywisty nie może zaś posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Źródło: 
Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce

chevron-down
Copy link