Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Ubezpieczenie samochodu – OC, AC, NNW, Assistance

Spis treści
rozwiń spis treści

Samochód to jedna z podstawowych rzeczy, które – zaraz po życiu i zdrowiu – warto, a wręcz trzeba, ubezpieczyć. Rozmaite zdarzenia drogowe, zaistniałe zarówno z naszej, jak i nie z naszej winy mogą generować ogromne koszty. Dzięki posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia możemy spać spokojnie – w razie nieoczekiwanych szkód odpowiedzialność przejmie za nas ubezpieczyciel. Jakie ubezpieczenie samochodu możemy wybrać?

Ubezpieczenie OC

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma charakter obowiązkowy. Jest to zatem obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Posiadacz auta powinien wykupić polisę OC najpóźniej w dniu jego rejestracji. Niezastosowanie się do tego obowiązku grozi natomiast karami finansowymi. Polisa OC obowiązuje w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej, a także na terenie Islandii, Norwegii i Szwajcarii.  Aby OC chroniło nas w innych państwach, potrzebna jest tzw. Zielona Karta, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Jest ona potwierdzeniem posiadania obowiązkowej polisy OC. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje Zieloną Kartę jako dodatek, bezpłatny lub za niewielką opłatą, do ubezpieczenia OC.

Przeczytaj również:
Konsekwencje nieopłacenia ubezpieczenia OC samochodu

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji bądź wypadku komunikacyjnego. Chroni kierującego pojazdem przed roszczeniami ze strony poszkodowanych, ale także pasażerów, nawet gdy kierowca nie jest winny szkodzie. Oprócz typowych kolizji i wypadków polisa OC gwarantuje świadczenie również w razie potrącenia pieszego, rowerzysty lub zwierzęcia. Podobnie w przypadku uszkodzenia innego pojazdu podczas postoju, a także uderzenia pojazdem w budynek, ogrodzenie, latarnię czy znak drogowy. W razie wyrządzenia szkody OC sprawcy pokryje odszkodowanie za stratę całkowitą, naprawę uszkodzonego pojazdu i koszt wynajęcia samochodu zastępczego. W razie potrzeby obejmie również koszt akcji ratunkowej i uporządkowania miejsca zdarzenia, noclegu dla poszkodowanych, ich ewentualnego leczenia i rehabilitacji, a nawet dożywotniej renty.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W określonych przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu polisy OC jest wyłączona. Po pierwsze, ma to miejsce, gdy sprawca zdarzenia spowodował je, będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Tak samo, jeżeli w chwili zdarzenia nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Po trzecie, jeśli sprawca spowodował szkodę, kierując pojazdem, w którego posiadanie wszedł niezgodnie z prawem, czyli np. pojazdem skradzionym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona także wtedy, gdy sprawca działał umyślnie lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W opisanych sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo domagać się od ubezpieczonego zwrotu poniesionych kosztów odszkodowania dla poszkodowanych.

Ubezpieczenie AC

Autocasco – w odróżnieniu od ubezpieczenia OC – nie jest obowiązkowe. To dobrowolnie zawierana polisa, która gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę odkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku zdarzenia losowego.

Co obejmuje ubezpieczenie AC samochodu?

Ubezpieczenie autocasco obejmuje przede wszystkim takie zdarzenia jak kradzież pojazdu bądź jego elementów, a także jego zniszczenie lub uszkodzenie. Chroni ubezpieczonego w razie uszkodzenia pojazdu z własnej winy, np. wskutek zderzenia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, działania osób trzecich i działania sił przyrody oraz innych zdarzeń losowych. Przedmiotowy zakres OC zależy od ubezpieczyciela i postanowień indywidualnie zawartej umowy. Zazwyczaj im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składka ubezpieczenia. Także terytorialny zakres AC zależy od ubezpieczyciela. U niektórych obejmuje tylko szkody powstałe na terenie Polski. Inni rozszerzają ochronę również na zdarzenia zaistniałe za granicą.

Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje także ubezpieczenie minicasco, czyli pomniejszoną wersję AC, obejmującą drobne szkody. Nie obejmuje ono jednak swym zasięgiem pełnego wachlarza możliwych przyczyn uszkodzenia pojazdu. Co więcej, nie buduje historii posiadania AC. Nie wpływa zatem na późniejsze zniżki.

Czy warto wykupić ubezpieczenie AC samochodu?

Posiadanie ubezpieczenia AC jest dobrowolne. Nie wszyscy właściciele pojazdów decydują się na jego wykupienie. Warto pomyśleć o tej polisie, jeśli zależy nam, aby nie ponieść kosztów naprawy pojazdu, zwłaszcza w wyniku małych, powszechnych uszkodzeń jak np. otarcia parkingowe. Na ubezpieczenie AC powinni zwrócić szczególną uwagę posiadacze pojazdów o wysokiej wartości rynkowej. Części do takich aut są relatywnie droższe. Naprawa nawet niewielkiej szkody z własnych środków może dotkliwie uszczuplić portfel. Obligatoryjna polisa OC zrekompensuje wyrządzone przez nas szkody tylko poszkodowanym. AC gwarantuje nam świadczenie, gdy zaszkodzimy sobie z własnej winy, a także gdy poniesiemy stratę w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW samochodu to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku kolizji i wypadków drogowych, a także innych sytuacji komunikacyjnych. Chroni nie tylko od szkód zaistniałych podczas jazdy, ale także od tych doznanych w momencie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w nim w trakcie postoju czy podczas naprawy auta na trasie. Podobnie jak AC, NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW samochodu?

Ubezpieczenie NNW samochodu obejmuje zdarzenia, w wyniku których ubezpieczony lub jego pasażerowie doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź ponieśli śmierć – stanowi to warunek wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel określa procentowo skalę uszczerbku i na tej podstawie wylicza należną kwotę świadczenia. Polisa obejmuje jednorazową wypłatę odszkodowania kierowcy i pasażerom oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba – koszty transportu, leczenia i rehabilitacji. Polisa może obejmować również pomoc finansową w przypadku czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy, a także koszt szkolenia zawodowego dla inwalidów. W razie zgonu kierowcy lub pasażera – koszt transportu zwłok i organizacji pogrzebu oraz świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość świadczeń jest ograniczona limitami, które ubezpieczyciel określa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tutaj również należy mieć na względzie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie wypłaci on świadczenia m.in. jeżeli w chwili zdarzenia poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub gdy w pojeździe znajdowało się więcej osób, niż wskazuje liczba wpisana w dowodzie rejestracyjnym.

Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW samochodu?

O ile szkody wyrządzone innemu kierowcy pokryje obowiązkowa polisa OC, tak szkody osobowe doznane przez sprawcę zdarzenia może zrekompensować tylko polisa NNW. Również pasażerowie, którzy podróżowali ze sprawcą, otrzymają odszkodowanie z tytułu jego polisy NNW, niezależnie od tego, czy otrzymali już świadczenie z OC. Warto zatem wykupić tę polisę, jeżeli chcemy zagwarantować sobie oraz naszym pasażerom jednorazowe odszkodowanie lub środki na leczenie i rehabilitację w razie uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku zdarzenia drogowego. Koszt ubezpieczenia NNW zależy od grupy ryzyka, do której ubezpieczyciel zakwalifikuje ubezpieczanego. Grupę ryzyka stanowią m.in. młodzi kierowcy od niedawna posiadający prawo jazdy oraz kierowcy zawodowi, relatywnie bardziej narażeni na uczestnictwo w zdarzeniach drogowych. W stosunku do takich osób ubezpieczyciele stosują zazwyczaj wyższą stawkę ubezpieczenia. Polisę NNW wykupuje się na czas trwania ubezpieczenia OC, czyli maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Assistance w ruchu krajowym

Polisa assistance jest dobrowolna. Można ją zawrzeć osobno bądź jako dodatek do lepszych polis OC i AC. Często oferują je również banki, jako korzyść z posiadania konta osobistego czy karty kredytowej.

Co obejmuje ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest pomoc medyczna, techniczna i informacyjna udzielana kierowcy oraz pasażerom w razie wypadku, awarii czy kradzieży pojazdu. Podstawowe usługi w ramach assistance to m.in. naprawa auta na miejscu zdarzenia, holowanie, transport kierowcy i pasażerów oraz wynajem samochodu zastępczego. Zakres i ograniczenia oferowanej pomocy określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OUW). Holowanie pojazdu często ogranicza się do określonej odległości, a samochód zastępczy może przysługiwać na z góry ustaloną ilość czasu.  Na te limity warto zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia. Większość polis assistance w podstawowym zakresie obejmuje pomoc na terenie Polski, część również w wybranych lub wszystkich krajach członkowskich UE. U niektórych ubezpieczycieli za usługi zagraniczne trzeba dodatkowo zapłacić. Posiadając ubezpieczenie assistance, bardzo łatwo uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej. Wystarczy zadzwonić bowiem do centrum alarmowego ubezpieczyciela. Usługi dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Czy warto wykupić ubezpieczenie Assistance?

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career