Ulga podatkowa na dziecko

Nikt już z nas nie pamięta, że jeszcze 12 lat temu ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) w ogóle nie przewidywała ulgi podatkowej na dziecko. Obecnie ulga ta wydaje się być najbardziej efektywnym instrumentem wsparcia rodziny, pomijając oczywiście „program 500+”.

W 2007 r. wprowadzony został do ustawy o PIT art. 27f dający możliwość skorzystania z ulgi na dziecko odliczanej od podatku. W praktyce polega to na wskazaniu faktu posiadania dziecka w zeznaniu rocznym, a dokładniej załączniku PIT/O do zeznania PIT-36 lub PIT-37. W formularzu tym należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer pesel. Nie ma konieczności załączania aktu urodzenia dziecka do zeznania. Ulga na dziecko to nic innego jak zwrot podatku, który zapłaciliśmy w zeszłym roku lub który został pobrany przez naszego pracodawcę. Taki zwrot następuje w terminie, który jest zależny od formy, w jakiej zostało złożone zeznanie. Może być to zatem termin 45 dni od dnia złożenia zeznania (w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub w terminie 3 miesięcy (w przypadku złożenia zeznania w formie papierowej).

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się wyłącznie w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, korzystający z jednolitej liniowej 19% stawki podatkowej.

Ulga na dziecko kiedyś

W początkowym okresie obowiązywania art. 27f ustawy o PIT ulga na dziecko wynosiła 120 zł na każde dziecko. Było to raczej symboliczne odliczenie niż faktyczne wsparcie rodziny. W kolejnych latach wysokość ulgi została zwiększona do kwoty 1112,04 zł odliczanej od podatku w skali roku na każde dziecko. Ulga w tej kwocie przysługiwała zatem niezależnie od ilości miesięcy w danym roku, w których sprawowana była władza rodzicielska.

Ulga na dziecko obecnie

W obecnym kształcie ulga podatkowa na dziecko:

  • przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania władzy rodzicielskiej w wysokości 92,67 zł (co w skali roku daje 1112,04 zł);
  • wysokość ulgi jest zróżnicowana w zależności od ilości posiadanych dzieci (na trzecie i kolejne dziecko inna wysokość kwoty do odliczenia);
  • ulga nie przysługuje małżonkom posiadającym jedno dziecko, jeżeli ich łączny dochód wyniósł 112.000 zł (56.000 zł w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Wysokość ulgi podatkowej

Jak widać osobom posiadającym jedno dziecko i uzyskującym dochody roczne powyżej 112.000 zł (56.000 zł w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) nie przysługuje w ogóle prawo do ulgi. Osoby posiadające co najmniej troje dzieci zostały natomiast uprzywilejowane. Na trzecie dziecko przysługuje im odpowiednio wyższe odliczenie. W przypadku czwartego i każdego kolejnego dziecka odliczenie jest natomiast jeszcze wyższe. Poniższa tabela przedstawia wysokość ulgi podatkowej na dziecko w zależności od liczebności rodziny i uzyskiwanych przez nią dochodów.


 

Wysokość rocznego odliczenia („Ulga podatkowa na dziecko”) Limit dochodu wyłączający ulgę
Małżeństwo z 1 dzieckiem 1.112,04 zł 112.000 zł obu małżonków
Małżeństwo z 2 dzieci 2.224,08 zł brak
Małżeństwo z 3 dzieci 4.224,12 zł brak
Małżeństwo z 4 dzieci 6.924,12 zł brak

W 2015 r. weszła do ustawy o PIT zmiana umożliwiająca zwrot przysługującej ulgi. Nawet w przypadku, jeżeli podatnik w roku podatkowym nie zapłacił podatku w wysokości przysługującej mu ulgi. Osoby uprawnione do ulgi na dzieci mogą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Mogą również otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegały odliczeniu.

Ostatnie lata w sposób istotny poprawiły byt polskich rodzin wielodzietnych. Stwierdzić można, że wsparcie finansowe państwa polskiego wobec rodzin wielodzietnych jest większe nawet niż u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech bowiem podatnikowi przysługuje alternatywnie zasiłek rodzinny („Kindergeld”) albo ulga w podatku („Kinderfreibetrag”). Polska rodzina na chwilę obecną korzysta natomiast z dobrodziejstwa zarówno „programu 500+”, jak również ulgi podatkowej na dziecko.