Umowa najmu – jak można ją stworzyć?

Umowa najmu jest czynnością prawną, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy do używania rzecz, a najemca zobowiązuje się do zapłaty ustalonego w umowie czynszu.

Mówiąc o umowie najmu, przede wszystkim, należy powiedzieć, iż jej przedmiotem mogą być rzeczy. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń co do ich postaci. Można wynająć nieruchomość i rzecz ruchomą, a także części składowe.

W przypadku umowy najmu, zobowiązanie wynajmującego polega na oddaniu rzeczy najemcy do używania czasowego i w związku z powyższym, takie świadczenie zostało zakwalifikowane do świadczeń ciągłych. Wskutek zawarcia umowy najmu, najemca zostaje wyposażony w uprawnienie do ograniczonego korzystania z rzeczy – jej używania. Treść uprawnienia do korzystania z rzeczy przez najemcę może być ściśle przez strony określona w umowie. Należy natomiast wskazać, iż uprawnienie do używania rzeczy nie obejmuje pobierania z niej pożytków.

Umowa najmu to umowa wzajemna

Umowa najmu jest niewątpliwie umową wzajemną. Świadczenie najemcy polega na zapłacie ustalonego w umowie czynszu na rzecz wynajmującego, a czynsz może być wymierny w pieniądzu, jak również polegać na innego rodzaju świadczeniu. Najczęstszą formą czynszu jest okresowe spłacanie świadczeń pieniężnych. W przypadku zaś świadczenia niepieniężnego, czynsz najmu może przybrać i często tak się dzieje – postać świadczenia, które trzeba zapłacić jednorazowo.

Czas trwania umowy najmu

Okres trwania stosunku prawnego, jakim jest najem, może być oznaczony z góry w samej treści czynności prawnej. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Należy zwrócić także uwagę na ustawowe limity okresu najmu. Dla osób fizycznych jest to okres 10 lat ale w przypadku umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami górny limit wyniesie już 30 lat. Po przekroczeniu wyżej wskazanych terminów, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

Umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć. Natomiast uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przysługuje stronie tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi. Takie regulacje powinny zapewnić ciągłość i pewność stosunku prawnego. Poza tym, każda ze stron umowy najmu zawartej na czas oznaczony może wypowiedzieć umowę w wypadkach szczególnych przewidzianych w ustawie.

Chcesz stworzyć umowę najmu? W naszym generatorze znajdziesz już m. in. umowę najmu:

Przy umowie najmu warto zainteresować się także z:

  • oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (zał. do umowy najmu okazjonalnego) – Kliknij tutaj!
  • wskazaniem innego lokalu (zał. do umowy najmu okazjonalnego) – Kliknij tutaj!

Kruczek.pl – profesjonalny Generator Umów już dostępny!