Umowa najmu – najważniejsze informacje

Umowa najmu jest czynnością prawną, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy do używania rzecz, a najemca zobowiązuje się do zapłaty ustalonego w umowie czynszu.

Mówiąc o umowie najmu, przede wszystkim, należy powiedzieć, iż przedmiotem najmu mogą być rzeczy. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń co do postaci rzeczy: może to być jak nieruchomość tak i rzecz ruchoma, a także ich części składowe.

W przypadku umowy najmu, zobowiązanie wynajmującego polega na oddaniu rzeczy najemcy do używania czasowego, w związku z powyższym, takie świadczenie zostało zakwalifikowane do świadczeń ciągłych. Zatem wskutek zawarcia umowy najmu, najemca zostaje wyposażony w uprawnienie do ograniczonego korzystania z rzeczy – jej używania. Treść uprawnienia do korzystania z rzeczy przez najemcę może być ściśle przez strony określona w umowie. Należy natomiast wskazać, iż uprawnienie do używania rzeczy nie obejmuje pobierania z niej pożytków.

Umowa najmu to umowa wzajemna

Umowa najmu jest niewątpliwie umową wzajemną. Świadczenie najemcy polega na zapłacie ustalonego w umowie czynszu na rzecz wynajmującego. Świadczenie najemcy – czynsz – może być wymierny w pieniądzu, jak również polegać na innego rodzaju świadczeniu. Najczęstszą formą czynszu jest okresowe spłacanie świadczeń pieniężnych, w przypadku zaś świadczenia niepieniężnego, czynsz najmu często przybiera postać świadczenia, które ma być spełnione jednorazowo.

Czas trwania umowy najmu

Okres trwania stosunku prawnego, jakim jest najem, może być z góry oznaczony w treści czynności prawnej. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Należy zaś zwrócić uwagę na ustawowe limity okresu najmu: 10 lat dla osób fizycznych oraz 30 lat dla umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami. Po przekroczeniu wyżej wskazanych terminów, umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

Umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć. Natomiast uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przysługuje stronie tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi. Takie regulacje powinny zapewnić ciągłość i pewność stosunku prawnego. Poza tym, każda ze stron umowy najmu zawartej na czas oznaczony może wypowiedzieć umowę w wypadkach szczególnych przewidzianych w ustawie.

 

Potrzebujesz wzoru umowy najmu? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć ją w naszym Generatorze Umów.