Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Umowa o pracę. Wzór umowy o pracę – Generator Umów

Spis treści
rozwiń spis treści

Umowa o pracę jest regulowana przez przepisy ustawy Kodeks pracy. Żadne zobowiązanie tego typu nie może zawierać postanowień, które będą mniej korzystne dla Pracownika, niż te uregulowane prawem. Przez nawiązanie stosunku pracy, Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia Pracownika za wynagrodzeniem. Ten z kolei powinien wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz zatrudniającego i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie do tego wyznaczonym.


Na wstępie należy zaznaczyć, iż warianty wskazane we wzorach umów dotyczą najczęściej występujących sytuacji. Nie wyczerpują one wszystkich możliwych sposobów umownego uregulowania poszczególnych kwestii. W związku z powyższym należy je uznać za przykładowe.


Umowa o pracę – essentialia negotii (elementy niezbędne)

Zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę powinna zawierać szereg niezbędnych elementów. Zgodnie z art. 29 wspomnianej ustawy do elementów umowy o pracę należy zaliczyć:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy (czas określony, czas nieokreślony, okres próby, itp.);
 • datę zawarcia umowy;
 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie (ze wskazaniem jego składników);
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Ważne! Umowę o pracę należy zawrzeć na piśmie. W przypadku, gdy tak się nie stało, Pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez Pracownika, potwierdzić mu na piśmie wszelkie ustalenia co do treści umowy, jej rodzaju i warunków.

Potrzebujesz wzoru umowy o pracę?
Wygeneruj bezpłatnie umowę o pracę na określony lub umowę o pracę na czas nieokreślony!

Umowa o pracę na okres próby

Umowa o pracę na okres próby może być zawarta jedynie na 3 miesiące i powinna poprzedzać zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 2 – ustawa Kodeks pracy).

Potrzebujesz wzoru umowy?
Wygeneruj bezpłatnie umowę o pracę na okres próbny!

Umowa o pracę – po zatrudnieniu

Pracodawca, po zatrudnieniu Pracownika ma do spełnienia kilka obowiązków. Po zawarciu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni musi on poinformować Pracownika o:

 • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za wykonywaną przez niego pracę;
 • wymiarze urlopu wypoczynkowego, który mu przysługuje;
 • układzie zbiorowym pracy, którym będzie objęty;
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 29 § 1 – ustawa Kodeks pracy).

Jeżeli Pracodawca nie ma obowiązku ustalanie regulaminu pracy powinien także poinformować Pracownika o:

 • pracy w porze nocnej;
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia;
 • przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy;
 • przyjętym sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 § 3 – ustawa Kodeks pracy).

Ważne! W przypadku, kiedy Pracodawca decyduje się zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony musi pamiętać, że może podpisać maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony z jednym Pracownikiem. Łączny okres takiego zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie umowa w świetle prawa będzie traktowana jak podpisana na czas nieokreślony.

Wzór umowy o pracę – Generator Umów

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracodawca może zatrudnić Pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym wypadku, sporządzając umowę o pracę musi on wskazać w jakim innym wymiarze będzie zatrudniona konkretna osoba (np. 1/2 etatu, itp.). Pracodawca może również wskazać ilość godzin, które Pracownik powinien przepracować w tygodniu.

Ważne! W przypadku umowa na tzw. niepełny etat, wzór umowy o pracę musi zawierać postanowienie dotyczące dopuszczalnego limitu godzin pracy ponad ustalony wymiar (art. 151 § 5 – ustawa Kodeks pracy). Kiedy Pracownik przekroczy ten limit, będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

Przekroczenie limitu pozwala Pracownikowi do wynagrodzenia w wysokości tego, które przysługuje mu za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie będzie to jednak praca w godzinach nadliczbowych. Ta wystąpi dopiero po przekroczeniu norm powszechnie obowiązujących – 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.

System pracy weekendowej

Umowa o pracę może być również zawarta z uwzględnieniem postanowienia o stosowaniu tzw. systemu pracy weekendowej (art. 144 – ustawa Kodeks pracy). Dzięki niemu Pracownik może wykonywać pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Zarówno dni, jak i godziny pracy są kształtowane dowolnie. Najważniejsze, by dobowy wymiar czasu pracy nie przekroczył 12 godzin, a okres rozliczeniowy czasu pracy nie przekroczył miesiąca.

Ważne! Tygodniowy wymiar czasu pracy takiego Pracownika nie może przekroczyć 36 godzin. Wymusza to na Pracodawcy zatrudnienie osoby jedynie na część etatu – maksymalnie w wymiarze 9/10.

W systemie pracy weekendowej czas pracy nie może, bez ich zgody, przekraczać 8 godzin na dobę w przypadku:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • pracownic w ciąży;
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy (art. 148 – ustawa Kodeks pracy).

Ważne! W systemie pracy weekendowej wyłączono możliwość stosowania przerywanego systemu czasu pracy (art. 139 § 2 – ustawa Kodeks pracy). Przerywany czas pracy polega na tym, że Pracodawca posiada uprawnienie do kształtowania godzin pracy swojego Pracownika w taki sposób, aby w ramach jednej doby roboczej nie wykonywał on pracy w sposób nieprzerwany, a jego była podzielona na części.

Umowa o pracę - wzór

System skróconego tygodnia pracy

Umowę o pracę może również zawrzeć z uwzględnieniem postanowienia o stosowaniu tzw. systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 – ustawa Kodeks pracy). Dzięki niemu Pracownik ma możliwość wykonywać pracę jedynie w wybrane dni tygodnia w wymiarze krótszym niż 5 dni.

Przykład: Pana Jana Kowalskiego zatrudniono w systemie skróconego tygodnia pracy. Z tego powodu do swojego zakładu przychodzi jedynie od poniedziałku do czwartku. Pracuje on jednak po 10 godzin na dobę.

Dni i godziny można kształtować w dowolny sposób, ważne by pracownik wyrobił określoną w umowie normę. Istotne jest by dobowy wymiar czasu pracy nie przekroczył 12 godzin, a okres rozliczeniowy nie był dłuższy niż miesiąc.

Ważne! Ustalenie dla Pracownika niedzieli jako dzień pracujący jest możliwe jedynie w takich przypadkach jak:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • szczególnych potrzeb Pracodawcy (art. 151 – ustawa Kodeks pracy).

W systemie skróconego tygodnia pracy, czas pracy nie może, bez ich zgody, przekraczać 8 godzin na dobę w przypadku pracowników opisanych w przytoczonym wyżej art. 148 ustawy Kodeks pracy.

Ważne! W systemie skróconego tygodnia pracy również wyłączono możliwość stosowania przerywanego systemu czasu pracy (art. 139 § 2 – ustawa Kodeks pracy).

Potrzebujesz wzoru umowy o pracę?
Wygeneruj bezpłatnie umowę o pracę na określony lub umowę o pracę na czas nieokreślony!

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career