Telepraca szczególnym rodzajem umowy o pracę

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikacja telefoniczna, internetowa, poczta elektroniczna, wideokonferencje).

Zgodnie z tą definicją telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § 2 k.p.). Przepisy umowy o telepracę zawarte są (tak samo jak te dotyczące zwykłej umowy o pracę) w kodeksie pracy, w artykułach 675-67.17 Ze względu na swoją specyfikę, tego typu pracę mogą świadczyć tylko niektóre grupy zawodowe (np. architekt, telemarketer, dziennikarz, księgowy, prawnik, tłumacz).

Co charakteryzuje umowę o telepracę?

Umowa o telepracę to typowa umowa o pracę. Warto jednak podkreślić, że praca ta wykonywana jest poza siedzibą pracodawcy. Umowa ta nie może więc zawierać warunków mniej korzystnych niż standardowa umowa o pracę. Telepracownik ma prawo do równego traktowania w stosunku do pracowników niewykonujących swoich obowiązków zdalnie. Mowa tutaj o wynagrodzeniu, dostępności do szkoleń, awansów czy benefitów pracowniczych. Umowa o telepracę powinna zatem zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy o pracę:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,

Co dotyczy tylko i wyłącznie umowy o telepracę?

Ponadto umowa o telepracę musi zawierać elementy charakterystyczne jedynie dla tej formy wykonywania pracy:

 • warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy, sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej oraz ustalenia dotyczące przekazywania wyników pracy,
 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika;
 • wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy (art. 6710 § 1 k.p.).

Na piśmie

Umowę o telepracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia (co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków).

Udostępnienie sprzętu do wykonywania telepracy

Tak samo jak w przypadku tradycyjnej umowy o pracę, również w przypadku telepracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Jednakże w przypadku pracy zdalnej ma on również obowiązek dostarczyć ten sprzęt na miejsce świadczenia pracy oraz pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisowaniem, ubezpieczeniem, eksploatacją oraz konserwacją. Jeśli jest taka konieczność, powinien również zapewnić pracownikowi niezbędne szkolenia i pomoc techniczną związaną z obsługą sprzętu.

Kontrola pracownika w miejscu świadczenia pracy

Pracodawca ma prawo skontrolować, w jaki sposób pracownik wykonuje pracę. Jednakże, ponieważ pracownik wykonuje pracę poza siedzibą firmy, pracodawca musi uzyskać jego wcześniejszą pisemną zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie:

 • wykonywania pracy,
 • instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, serwisowania i naprawy udostępnionego sprzętu,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrolę należy przeprowadzić w taki sposób, żeby nie naruszała prywatności pracownika i mieszkających z nim osób.

Wady i zalety 

Umowa o telepracę jest bez wątpienia dobrym rozwiązaniem dla pracodawców mających potrzebę zatrudniania dużej ilości pracowników, a nie dysponujących odpowiednią przestrzenią biurową. Jest ona sposobem na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi, chorymi bądź osobami starszymi oraz dla niepełnosprawnych. Taka umowa jest też korzystna dla osób świadczących pracę na zasadzie rezultatu: napisania artykułu, przygotowania tłumaczenia, stworzenia projektu graficznego. Jednakże niesie ona też za sobą kilka zagrożeń. Na pewne niebezpieczeństwa narażeni są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Pracownik może czuć się wyobcowany, może mieć też problemy z oddzieleniem życia prywatnego od zawodowego. Pracodawca natomiast może mieć poczucie braku kontroli nad pracownikiem i problemy z zaufaniem, co do właściwego wykonywania pracy.

Wzór umowy o telepracę już niedługo będzie dostępny w naszym jasnym i intuicyjnym Generatorze Umów!