Unia reformuje system homologacji

Od 1 września 2020 roku ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, zastępujące dotychczasową dyrektywę 2007/46/WE ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Rozporządzenie zreformuje system homologacji pojazdów i pozwoli udoskonalić testy kontrolne dotyczące emisji spalin.

Co nowego?

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian. Dzięki zmianie przepisów i reformie dotychczasowego systemu Unia zapowiada:

Usprawnienie działania służb technicznych oraz – co jest z tym bezpośrednio związane – poprawę jakości testów umożliwiających wprowadzenie samochodu do obrotu,

Wzmocnienie systemu nadzoru nad rynkiem, czyli kontrola pojazdów już dopuszczonych do użytku pod kątem zgodności z wymogami; rozporządzenie zakłada też, że zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja uzyskają prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli pojazdów,

Wzmocnienie dozoru w procesie homologacji poprzez upoważnienie Komisji do kontroli krajowych organów udzielających homologacji oraz poprzez utworzenie forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, w którego skład wejdą przedstawiciele krajowych organów udzielających homologacji typu oraz krajowych organów nadzoru rynku.

Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi przede wszystkim wykrywanie jakichkolwiek nieprawidłowości już na wczesnym etapie.

Wprowadzenie wymaganego minimum kontroli

Projekt zakłada też, jaką minimalnie liczbę kontroli dane państwo członkowskie będzie musiało przeprowadzić w ciągu roku. I tak skontrolowany będzie musiał być 1 na 40.000 nowych pojazdów zarejestrowanych w państwie członkowskim w roku poprzednim, a jeśli zarejestrowanych pojazdów będzie niewiele – konieczne będzie przeprowadzenie co najmniej 5 badań. Ponadto przynajmniej 20% wszystkich kontroli będzie musiało obejmować testy emisji, w tym również weryfikację emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Jeśli państwo członkowskie nie będzie dysponowało wystarczającymi technicznymi możliwościami przeprowadzenia powyższych testów, w jego imieniu będzie mogło je przeprowadzić inne państwo należące do Unii Europejskiej.

Nadzór Komisji i uprawnienie do nakładania kar zaskutkuje zmniejszeniem naruszeń

Komisja uzyska szeroko rozumiane prawo nadzoru nad prawidłowym stosowaniem rozporządzenia przez państwa członkowskie. Między innymi uzyska uprawnienia do oceny procedur wprowadzonych przez organy państw członkowskich, które udzieliły homologacji typu UE w ciągu 5 lat poprzedzających dokonanie oceny. Z tego badania Komisja sporządzi raport i udostępni go do wiadomości publicznej. Ponadto Komisja sama również będzie mogła przeprowadzać badania pojazdów, co przyspieszy reakcję na wszelkie nieprawidłowości. Za każdy pojazd niespełniający wymogów będzie miała prawo nałożyć karę w wysokości do 30.000 euro. Karą tą obciążeni zostaną producenci i importerzy.

Na organy krajowe nałożony zostanie obowiązek corocznego przedstawiania kompleksowego planu kontroli w ramach nadzoru nad rynkiem.

Służby techniczne zyskają prawo przeprowadzania inspekcji w zakładach produkcyjnych, jak również poddawania pojazdów badaniom fizycznym i laboratoryjnym. Będą również przeprowadzać badania w zakresie homologacji pod nadzorem organów udzielających tychże homologacji.

Aktualnie rozporządzenie oczekuje na akceptację przez Radę i Parlament Europejski oraz na publikację w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej.