Jak uniknąć kary za przestępstwo skarbowe? cz. II

W pewnych sytuacjach na instytucję czynnego żalu może być za późno. Wtedy to sąd może zgodzić się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy wina sprawcy nie budzi wątpliwości i zostaną spełnione inne wyróżnione w kodeksie przesłanki ustawowe. Dlaczego warto lepiej dokonać samodenuncjacji zamiast czekać na działanie organów państwowych? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Uniknięcie wpisu do KRK

Informacja udostępniona w Krajowym Rejestrze Karnym znajduje się tam, aż do momentu zatarcia. W sytuacji, kiedy od skazanego podmiotu oczekuje się niekaralności, może stać się to problematyczne. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności pozwala uniknąć tej nieprzyjemności.

Do czasu ww. zatarcia sprawca czynu przestępnego nie posiada statusu osoby niekaranej. Jest to niekorzystne szczególnie w sytuacji, kiedy sam zainteresowany pełni w społeczeństwie rolę, od której wymagana jest nieskazitelność (np. adwokat, księgowy, doradca podatkowy, żołnierz).

Przebieg działania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest opisany w Kodeksie Karnym Skarbowym (art. 142 i kolejne).

Uniknięcie wpisu nie dla każdego

Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy:

1) przestępstwo z KKS  jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności;
2) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą grzywny ale popełniono je w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary;
3) zgłoszono interwencję dotyczącą przedmiotu, który podlega przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu, kiedy zostanie wniesiony aktu oskarżenia do sądu.

Nie ma KRK ale płacić trzeba

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z tej instytucji jest uiszczenie w całości wymagalnej należności publicznoprawnej. Następuje to w sytuacji, kiedy wykroczenie lub przestępstwo skarbowe pozbawiło organ państwowy zysku. Jest to główny cel KKS.

Oddanie „tego co nie nasze” nie jest końcem koniecznych wydatków. następną przesłanką jest uiszczenie grzywny, która w najlepszym wypadku odpowiada najniższej karze pieniężnej grożącej za dane przestępstwo lub wykroczenie. Ważne jest by grzywna została uiszczona przed złożeniem wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Sprawca musi także wyrazić zgodę na oddanie przedmiotów podlegających przepadkowi (przynajmniej w takim zakresie, który jest obowiązkowy) lub jeżeli nie ma takiej możliwości złożenie ich równowartości pieniężnej. Ostatnim warunkiem będzie uiszczenie równowartości kosztów postępowania.

Po spełnieniu tych przesłanek organ, który prowadzi postępowanie przygotowawcze może niezwłocznie wystąpić na drogę sądową poprzez złożenie wniosku dot. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.