Wprowadzono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

30 listopada 2017
hello world!

30 listopada weszła w życie zmiana ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja jest wymuszona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zmiana wprowadza nowy rozdział 9b ustawy, w którym uregulowano Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie on gromadził m.in. dane o podmiotach, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Prowadzony będzie przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Do obowiązków GITD należeć będzie administrowanie danymi osobowymi podmiotów ujętych w Rejestrze oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego do wymiany informacji z pozostałymi państwami Unii w zakresie gromadzonych danych.

Rejestr wyodrębnia trzy ewidencje:
- przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
- osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dostęp do w/w danych będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych, za wyjątkiem niektórych danych dotyczących osoby zarządzającej transportem oraz osoby wyznaczonej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy. Te dane będą udostępniane jedynie na wniosek upoważnionych do tego organów, np. Policji, starostów, zarządców dróg oraz osób, których te dane bezpośrednio dotyczą.

chevron-down
Copy link