Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej

7 października 2017
hello world!

Zgodnie z art. 18 KSH, nie może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. Przestępstwa te określone są natomiast w paragrafie 2 tego artykułu.

Mowa o przestępstwach przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo nie zgłoszenia upadłości itp. W takim przypadku funkcjonuje ustawowy zakaz sprawowania funkcji w organach spółek.

Informacja z KRS uruchamia określone działania

Zgodnie z art. 21a ustawy o KRS sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu informatycznego otrzymuje z biura informacyjnego KRS informacje o prawomocnym skazaniu za przestępstwa określone w art. 18 §2 KSH. Informacja ta powoduje, iż sąd rejestrowy nie wpisze spółki do rejestru albo poinformuje o wygaśnięciu mandatu. Zakaz pełnienia funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Dzieje się to jednak nie prędzej aniżeli z upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary, bądź stosowania innego środka karnego. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa mandat  pełniony przez osobę skazaną wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku, w sposób samoistny, bez orzekania o tym zakazie w wyroku skazującym.

Wyrok SN: III CSK 283/14 z dnia 28.05.2015 r., a także wyroki SA Gdańsk III AUa 2108/14 z dnia 13.05.2015 r. i SA Katowice V ACa 734/14 z dnia 14.04.2015 r.

chevron-down
Copy link