Zamieszkanie a zameldowanie - jakie są różnice?

16 września 2019
hello world!

Zamieszkanie a zameldowanie - pojęcia, które w życiu codziennym często stosujemy zamiennie. Są jednak sytuacje, gdzie warto wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno miejsce zamieszkania, jak i zameldowania należą do innych gałęzi prawa. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z prawem cywilnym, zaś w drugim stykamy się z kategorią prawa administracyjnego.

Zamieszkanie a zameldowanie - czym jest miejsce zamieszkania?

Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. O miejscu zamieszkania konkretnej osoby fizycznej decydują dwa czynniki:

  • faktyczne przebywanie w danej miejscowości (czynnik zewnętrzny)
  • zamiar stałego pobytu w danym miejscu (czynnik wewnętrzny)

Oba powyższe muszą występować łącznie i być ze sobą trwale związane. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CRN 53/75) z dnia 25 listopada 1975 roku, uznanie określonej miejscowości za miejsce zamieszkania osoby fizycznej wymaga przebywania w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu. Przebywanie musi charakteryzować się cechami posiadania, w danej miejscowości, ośrodka osobistych i majątkowych interesów.

Czym więc jest ośrodek osobistych i majątkowych interesów? W skrócie, jest to miejsce w którym prowadzimy gospodarstwo domowe, pracujemy, relaksujemy się. Związanie z danym obszarem może być zarówno emocjonalne (więzi rodzinne), jak i zawodowe (praca zarobkowa). Zgodnie z art. 28 kodeksu cywilnego, każda osoba fizyczna może posiadać tylko jedno miejsce zamieszkania.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest bardzo istotne w wielu sytuacjach prawnych. Wzmiankę o tym pojęciu można znaleźć w treści wielu przepisów prawa.


§ 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

art. 70 - ustawa Kodeks cywilny


Ważne! Odbywanie kary pozbawienia wolności nie powoduje automatycznej zmiany miejsca zamieszkania na zakład karny. Jest to jedynie budynek, w którym osoby skazane odbywają karę odosobnienia. To samo tyczy się każdej sytuacji, w której osoba fizyczna na dłuższy czas przebywa poza miejscem zamieszkania (delegacja z pracy, wyjazd za granicę, studia, służba wojskowa).

Przeczytaj również:
Umowa najmu lokalu mieszkalnego. Wzór umowy najmu

Zamieszkanie a zameldowanie - czym jest miejsce zameldowania?

Obowiązek meldunkowy powstał po wejściu w życie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku. Jego głównym zadaniem była potrzeba ewidencjonowania ludności. Tak więc od samego początku miejsce zameldowania stanowi pojęcie z zakresu prawa administracyjnego. W dzisiejszych czasach bardzo często można spotkać się z poglądem, że meldunek jest anachronizmem i należy go znieść, jednakże ustawodawca nie podjął jeszcze w tym kierunku żadnej decyzji.

Ważne! Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności, wszelkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym można dokonywać w formie elektronicznej.

Warto pamiętać, że zameldowanie nie jest równoznaczne z prawem do zamieszkania w danym miejscu. Z samego meldunku nie wynikają żadne prawa, co jednoznacznie przekreśla znak równości pomiędzy byciem zameldowanym w lokalu, a byciem jego właścicielem.

Podsumowując, zameldowanie to jedynie potwierdzenie, że konkretna osoba fizyczna przebywa w danym miejscu. Sam obowiązek meldunkowy ma służyć jedynie celom ewidencyjnym i polega na obowiązku zgłoszenia miejsca swojego pobytu, czy to na stałe, czy też czasowo.

Ważne! Przez wzgląd, iż zameldowanie jest jedynie obowiązkiem administracyjnym, nie można w żaden sposób powiązać go z prawem własności lokalu. Innymi słowy, zameldowana osoba nie ma prawa pozostawać w lokalu, jeżeli jego właściciel sobie tego nie życzy. Nie świadczy też o legalności pobytu takiej osoby fizycznej w danym miejscu.

chevron-down
Copy link