Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Co się z tym wiąże?

15 kwietnia 2020
hello world!

Prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem nienależącym do najłatwiejszych. Własny biznes oznacza, że oprócz pozyskiwania klientów, opracowywania strategii marketingowych czy zapewniania ciągłości dostaw pilnujemy także finansów naszej firmy. Nierzadko zdarza się, że ciążące na nas obowiązki nas przytłaczają. Do tego dochodzą też problemy z płynnością finansową. Zaczynamy się więc zastanawiać, co zrobić, aby poradzić sobie z tymi problemami. Jednym z rozwiązań jest zawieszenie działalności gospodarczej.

Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej likwidacji lub zamknięcia. Jest to jedynie stan wstrzymania, przez który nie prowadzimy naszej firmy. Art. 25 Ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 2019.07.12) (dalej pr. przeds.) jednoznacznie wskazuje, czym okres ten się charakteryzuje. 

“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Oznacza to, że zawieszając działalność gospodarczą, nie możemy zarabiać z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie możemy świadczyć usług ani sprzedawać naszych produktów. 

Firma jest “zawieszona” na dany czas, jednak możemy ją wznowić tak naprawdę w każdej chwili. Dodatkowo zawieszoną działalność możemy także zlikwidować. Sprawia to, że zawieszenie działalności gospodarczej jest narzędziem wyjątkowo elastycznym i wygodnym.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na tego typu rozwiązanie ze względu na widoczne korzyści. Wiążą się one zarówno ze zwolnieniem z płacenia składek ZUS, jak i podatków dochodowych. W okresie tym nie wpłacamy zaliczek, ryczałtu ani karty podatkowej. Co więcej, zawieszenie działalności gospodarczej uwolni nas także częściowo od papierkowej roboty, gdyż nie musimy składać deklaracji ZUS oraz VAT.

Zawieszenie działalności gospodarczej – jak długo?

Od tego, na jak długo nasza działalność gospodarcza może zostać zawieszona, zależy to, gdzie wpisana jest nasza działalność gospodarcza. Może to być albo Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

W przypadku działalności gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG nasza działalność może być zawieszona na dowolny okres. Oznacza to, że możliwe jest także zawieszenie działalności gospodarczej bezterminowo. Jest jednak pewna zasada, której nie możemy złamać. Zawieszenie nie może być krótsze niż 30 dni. 

Jeśli jednak zarejestrowanie naszej działalności gospodarczej nastąpiło w KRS, musimy zmieścić się w ustawowo określonych widełkach. Jest to okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

Ale jak zatem liczyć okres zawieszenia działalności gospodarczej w lutym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 23 ust. 3  pr. przeds.

“Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.”

Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG może być przez nas tak naprawdę wybrana dowolnie. Może być to zarówno dzień, kiedy złożymy wniosek, data wcześniejsza, jak i data późniejsza niż data złożenia wniosku. Jeśli jednak podmiot, który chcemy zawiesić, jest zarejestrowany w KRS, data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Kto nie może zawiesić działalności gospodarczej?

Zanim złożymy wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, warto się zastanowić, czy w ogóle możemy to zrobić. Jeśli zatrudniamy kogoś na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, to nie możemy zawiesić naszej działalności gospodarczej. Najpierw musimy niestety zwolnić te osoby (o ile w ogóle jest to możliwe w naszej sytuacji). 

Inaczej sprawa się ma, jeśli osoby, z którymi współpracujemy, zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie, o dzieło, agencyjnej, lub o pracę nakładczą, zwaną też chałupniczą. Nie stanowi to przeszkody w zawieszeniu naszej działalności gospodarczej.

Gdzie zawiesić działalność gospodarczą?

Od tego, gdzie nasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana, zależy, gdzie będziemy mogli ją zawiesić. Będzie to albo Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dla podmiotów tam właśnie zarejestrowanych.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się ze złożeniem wniosku. Sposób jego złożenia zależy natomiast od tego, gdzie nasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana. 

Ale co, jeśli jedna osoba posiada kilka działalności gospodarczych? W tym wypadku przedsiębiorca ma wybór. Może on bowiem zawiesić wybrane działalności gospodarcze, w sposób odpowiedni dla ich formy. Możliwe jest także zawieszenie jednej działalności.

Jak zawiesić działalność spółki cywilnej? Tutaj zawieszenie jest skuteczne, jeśli działalność gospodarczą zawieszą wszyscy wspólnicy spółki. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG?

W przypadku gdy nasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana w CEIDG, zawieszenie działalności gospodarczej możemy zrealizować na 4 sposoby.

Pierwszy z nich to załatwienie sprawy elektronicznie. Aby tego dokonać, musimy zarejestrować się na stronie CEIDG i wypełnić znajdujący się tam formularz. Kolejnym krokiem jest elektroniczny podpis bankowością elektroniczną, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Metoda ta jest szczególnie efektywna. Jeśli nasz wniosek będzie niepoprawny, system od razu nas o tym poinformuje. 

Drugi to załatwienie sprawy w urzędzie. Możemy to zrobić osobiście albo przez pełnomocnika. W takim przypadku na miejscu otrzymamy do wypełnienia formularz. W celu usprawnienia całego procesu możemy ściągnąć formularz ze strony CEIDG. Następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu gminy lub miasta. 

Trzecim sposobem jest załatwienie sprawy listownie. W tym przypadku również należy samodzielnie wydrukować i podpisać nasz wniosek. Droga ta jest jednak utrudniona, ponieważ nasz podpis powinien zostać poświadczony u notariusza. Taki formularz wysyłamy na adres CEIDG.

Kolejny sposób stanowi telefon na infolinię Centrum Pomocy. Konsultant pomoże nam wypełnić wniosek, a po odbytej rozmowie otrzymamy SMS z kodem, będącym jednocześnie numerem naszego wniosku. Z numerem tym następnie należy udać się do dowolnego urzędu gminy lub miasta, gdzie nasz wniosek zostanie wydrukowany. Jedyne, co pozostanie nam do zrobienia, to podpisanie wniosku.

Jeśli po załatwieniu naszej sprawy w urzędzie, listownie lub telefonicznie okaże się, że w naszym wniosku są jakieś braki, zostaniemy o tym poinformowani niezwłocznie przez urząd. W przypadku załatwienia sprawy elektronicznie dzieje się to natomiast automatycznie. Na uzupełnienie zaległości mamy 7 dni roboczych, w przeciwnym wypadku nasz wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą w KRS?

Jeżeli podmiot, który chcemy zawiesić, zarejestrowany jest w KRS, musimy spełniać wszystkie wskazane wyżej wymogi. Dodatkowo, jeśli jesteśmy współwłaścicielami spółki, musimy zwrócić uwagę, czy w jej regulaminie szczegółowo określono warunki zawieszenia działalności gospodarczej. 

Głównym elementem, w zależności od tego, jakiego typu działalność prowadzimy, musi być uchwała o zawieszeniu działalności gospodarczej.  Podjęta ona musi być albo przez wspólników (w przypadku spółki osobowej) albo przez zarząd (w przypadku spółki kapitałowej). W uchwale wskazujemy datę, od kiedy do kiedy nasza działalność będzie podlegała zawieszeniu. Dodatkowo, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS, jako datę rozpoczęcia zawieszenia nie możemy wskazać daty wcześniejszej niż data złożenia wniosku. Tutaj pojawia się istotny termin, gdyż mamy jedynie 7 dni na zgłoszenie zawieszenia do KRS. Okres, na jaki możemy zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS, to czas od 30 dni do 24 miesięcy. 

Sam wniosek jest dostępny w internecie pod nazwą KRS-Z62. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami możemy złożyć w biurze podawczym właściwego dla naszego podmiotu sądu lub wysłać go tam drogą pocztową. Istnieje również możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie za pośrednictwem portalu PDI. 

Ile kosztuje zawieszenie działalności gospodarczej?

Ustawodawca przewidział, że osoby chcące zawiesić działalność gospodarczą to osoby, które muszą poradzić sobie z pewnymi problemami, często finansowymi. Aby nie pogrążać przedsiębiorców jeszcze bardziej, wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej są darmowe. Jedyna opłata, jaką możemy ponieść, to opłata za pełnomocnictwo.

Ile trzeba czekać na zawieszenie działalności gospodarczej?

Jeśli nasz wniosek został wypełniony prawidłowo, nasza działalność gospodarcza zostanie zawieszona już w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku. Jest to niewątpliwie przydatne, jeśli sytuacja, z powodu której wnosimy o zawieszenie, jest pilna.

Co można robić podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

Art. 25 ust. 2 pr. przeds. określa dozwolone działania przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca bowiem:

“1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629).”

Dzięki temu wciąż możemy dokonywać czynności dla nas niezbędnych, nie obawiając się, że zostaniemy potraktowani przez państwo jak oszuści. 

Jak wznowić działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG?

Jeśli we wniosku wskazaliśmy okres, na jakich chcemy zawiesić naszą działalność gospodarczą, to wraz z jego upływem działalność zostanie wznowiona automatycznie. Jeśli zawiesiliśmy ją na czas nieokreślony – musimy złożyć wniosek o jej wznowienie. Należy zaznaczyć, że wznowić naszą działalność możemy tak naprawdę w każdej chwili, nawet przed upływem wskazanego we wniosku o zawieszenie terminu. Wniosek natomiast możemy złożyć przed, po jak i w dniu planowanego wznowienia. Dokonać tego możemy również na 4 sposoby – w urzędzie, listownie, telefonicznie i przez internet. Złożenie wniosku tego typu także jest wolne od opłat.

Jak wznowić działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS?

Podmiot zarejestrowany w KRS nie wznawia automatycznie działalności po upływie terminu wskazanego we wniosku. Jeśli nie złożymy wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zawieszenia, sąd rejestrowy wezwie nas do zrobienia tego w ciągu 7 dni. Jeśli nie spełnimy tego wymogu, możemy liczyć się z karą grzywny lub nawet wykreśleniem naszego podmiotu z rejestru. Zawsze potrzebny jest więc wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności wspólnicy (w przypadku spółki osobowej) lub zarząd (w przypadku spółki kapitałowej) podejmuje uchwałę o wznowieniu działalności. W uchwale musi zostać określona data wznowienia. Następnie, do właściwego dla podmiotu KRS, należy złożyć zarówno wniosek (w postaci formularza KRS-Z62), jak i uchwałę. Warto również wiedzieć, że wznowienie jest całkowicie darmowe.

chevron-down
Copy link