Zgoda na dalsze orzekanie

18 września 2018
/

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu.

Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Kto uzyskał zgodę na dalsze orzekanie?

Zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego  na okres 3 lat uzyskali:

1) Marian Kocon

2) Anna Kozłowska

3) Rafał Malarski

4) Zbigniew Myszka

5) Bogumiła Ustjanicz

W stosunku do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodę na dalsze orzekanie uzyskali:

1) Marek Zirk-Sadowski

2) Barbara Adamiak

3) Adam Bącal

4) Małgorzata Borowiec

5) Bonifacy Bronkowski

6) Lidia Ciechomska-Florek

7) Maria Dożynkiewicz

8) Roman Hauser

9) Andrzej Irla

10) Irena Krzemieniewska

11) Krystyna Kutzner

12) Anna Moskała

13) Zdzisław Pietrasik

14) Teresa Porczyńska

15) Jolanta Sikorska

16) Danuta Strzelecka-Kuligowska

17) Barbara Stukan-Pytlowany

18) Anna Świderska

19) Jan Tarno

20) Małgorzata Wolska

21) Włodzimierz Zygmont

Prerogatywa Prezydenta 

W myśl nowych przepisów, Prezydent RP ma prawo wydać postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na dalsze pełnienie obowiązków sędziego w ciągu 60 dni od daty otrzymania opinii wyrażonej w sprawie przez Krajową Radę Sądownictwa, bądź też od dnia, w którym upłynął termin na przekazanie rzeczonych opinii. Ocena wydana w sprawie przez KRS nie ma dla Prezydenta charakteru wiążącego, obligatoryjne jest jedynie złożenie wniosku do KRS w przedmiocie zaopiniowania oświadczeń sędziów.

Postanowienie wydawane przez głowę państwa w takiej sprawie mieści się w zakresie  prerogatyw, co w swojej konsekwencji oznacza, że Prezydent nie potrzebuje uzyskania kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, aby powyższy akt wszedł w życie. Brak rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawie oświadczenia sędziego o woli dalszego orzekania skutkuje przejściem sędziego w stan spoczynku wraz z upływem 60 dni od otrzymania stanowiska wyrażonego przez KRS, bądź od dnia w którym Prezydent powinien otrzymać opinię.

Źródło:prezydent.pl