Zgoda na podnajem w przypadku użyczenia lokalu

21 listopada 2018
hello world!

Czy takie same zasady obowiązują lokatora przy umowie użyczenia lokalu co przy jego wynajmowaniu? "Lokator" w oby przypadkach oznacza to samo, czy też nie? Czy jest wymagana zgoda na ewentualny podnajem lokalu w przypadku użyczenia?

W przypadku najmu nie ma wątpliwości, że rozumiemy przez to umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Niewątpliwie zgoda co do podnajmowania lokalu jest wymagana. Regulują to wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Natomiast umowę użyczenia reguluje art. 710 Kodeksu cywilnego. Czyli jest to umowa, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zgoda wynajmującego dotyczy sytuacji, gdzie bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgody wynajmującego nie wymaga się co do osoby, względem której najemcę obciąża obowiązek alimentacyjny. Reguluje to wprost kodeks cywilny w art. 688 (2).

Definicja "lokatora" znajduje się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozumie się przez to najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Uchwała SN

W związku z powyższymi zagadnieniami w dniu 15 listopada 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kwestii:

Czy osoba, której najemca oddał lokal mieszkalny do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150)?

Zdaniem SN korzystający z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego wymaganej w art. 688[2] k.c., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., sygnatura III CZP 49/18

chevron-down
Copy link