Jak zmienić nazwisko dziecka?

29 czerwca 2018
/

Zgodnie z regulacjami prawnymi, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy rodzice dziecka nie mają tych samych nazwisk. Dziecko nosi wówczas nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. Jeżeli zaś brak jest takiego oświadczenia, dziecko nosi nazwisko powstałe z połączenia (za pomocą myślnika) nazwiska matki i ojca. Co natomiast w sytuacji, gdy rodzice chcą zmienić nazwisko dziecka?

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy o zmianie nazwiska i imienia zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Zgoda drugiego rodzica, jeżeli jest konieczna, może zostać wyrażona osobiście przed organem. Dopuszczalna jest również zgoda w wersji pisemnej (z podpisem poświadczonym notarialnie). Jeżeli dziecko osiągnęło wiek 13 lat, do zmiany nazwiska konieczna jest zgoda dziecka.

Zmiana nazwiska dziecka - formalności

W celu zmiany nazwiska dziecka, wnioskujący rodzic powinien osobiście złożyć oświadczenie przed prezesem urzędu stanu cywilnego lub upoważnionym pracownikiem. Oświadczenie to może  również przyjąć formę pisemną. Koniecznością staje się wówczas podpis poświadczony notarialnie.

Zmiana nazwiska dziecka - brak zgody drugiego rodzica

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody drugiego rodzica jest możliwa w następujących przypadkach:

  • drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (przy czym ograniczenie władzy rodzicielskiej bez względu na jego zakres nie uprawnia drugiego rodzica do zmiany nazwiska dziecka bez zgody rodzica, który nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej),
  • drugi  rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (np. jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo),
  • drugi rodzic nie żyje,
  • sąd opiekuńczy wydaje prawomocne postanowienie odnośnie dokonania takiej czynności.

By nastąpiła zmiana nazwiska dziecka w trybie zastąpienia zgody jednego z rodziców postanowieniem sądu opiekuńczego, niezbędne jest wystąpienie „ważnych powodów”. Praktyka orzecznicza wskazuje natomiast na „miękkie” podejście sądów w tego rodzaju kwestiach. Argumentem przemawiającym za zmianą nazwiska dziecka często staje się większe poczucie przynależności do danej rodziny.