Zmiana przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej CFC

Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign corporation) zostały wprowadzone do polskich ustaw o podatkach dochodowych (art. 24a ustawy o CIT oraz art. 30f ustawy o PIT) z dniem 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisy te uległy istotnym zmianom, wynikającym z konieczności częściowej implementacji dyrektywy 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD).

Generalnie kwestia opodatkowania CFC sprowadza się do konieczności uwzględniania i opodatkowania przez polskiego podatnika, dochodów kontrolowanej przez tego podatnika zagranicznej spółki tzw. CFC (podmiotu powiązanego z podatnikiem mającego np. siedzibę w tzw. raju podatkowym lub też w określonych przypadkach w państwach UE). Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie sytuacji, w której polski podatnik transferuje dochody do podmiotu powiązanego, mającego siedzibę w kraju stosującym niski poziom opodatkowania.

Oto najważniejsze zmiany dotyczące CFC:

  1. Zmianie uległy przede wszystkim zasady kwalifikowania podmiotu jako kontrolowanej spółki zagranicznej. Podwyższono z 25% do 50% wysokość udziału podatnika w spółce zagranicznej stanowiący jeden z warunków kwalifikowania jej jako zagranicznej spółki kontrolowanej. Przepis w obecnym brzmieniu nakazuje jednak oceniać spełnienie ww. 50% progu przez pryzmat całej grupy podmiotów powiązanych z podatnikiem (nie zaś jak do tej pory w kontekście pojedynczego podatnika).
  2. Do tej pory za CFC była uznawana jednostka, której co najmniej 50% przychodów stanowiły tzw. przychody pasywne (m. in. odsetki, licencje, pożyczki, poręczenia). Próg ten został obniżony do 33% przychodów pasywnych, kwalifikujących dany podmiot jako CFC.
  3. Zmianie uległ warunek dotyczący poziomu opodatkowania w państwie siedziby CFC. Przepis ten odchodzi od porównywania tego poziomu ze stawką nominalną obowiązującą w Polsce. Warunek uznania spółki zależnej za CFC będzie spełniony, jeżeli wysokość opodatkowania w innym państwie stanowi mniej niż połowę (50%) hipotetycznego podatku, który byłby zapłacony w Polsce.
  4. Wykreślony został przepis wyłączający stosowanie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, których przychody nie przekraczają kwoty stanowiącej równowartość 250.000 euro. Dyrektywa ATAD nie przewidywała w tym zakresie, żadnego progu wobec czego przepis należało uchylić, jako niezgodny dyrektywą.
  5. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące kryterium „prowadzenia rzeczywistej działalności” w państwie siedziby CFC. Przepisy o CFC nie mają zastosowania, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu w państwie UE lub państwie EOG, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Przez kryterium istotności rozumieć trzeba będzie w szczególności relację wysokości przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

 

Już jutro ukaże się kolejny artykuł dotyczący zmian w podatkach w roku 2018. Tym razem przedmiotem rozważań będzie modyfikacja przepisów dotyczących limitu odsetek w finansowaniu zewnętrznym.