Nowe przepisy dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej CFC

8 stycznia 2018
hello world!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku istotnym zmianom ulegają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign Corporation). Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania przepisów do wymogów unijnej dyrektywy ATAD.

Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign corporation) zostały wprowadzone do polskich ustaw o podatkach dochodowych (art. 24a ustawy o CIT oraz art. 30f ustawy o PIT) z dniem 1 stycznia 2015 roku. Z dniem 1 stycznia 2018 roku przepisy te uległy istotnym zmianom. Wynikają one z konieczności częściowej implementacji dyrektywy 2016/1164 z 12 lipca 2016 roku. Dyrektywa ta  ustanawia przepisy, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD).

Przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania

Generalnie kwestia opodatkowania CFC sprowadza się do konieczności uwzględniania i opodatkowania przez polskiego podatnika, dochodów kontrolowanej przez tego podatnika zagranicznej spółki kontrolowanej tzw. CFC (podmiotu powiązanego z podatnikiem mającego np. siedzibę w tzw. raju podatkowym lub też w określonych przypadkach w państwach UE). Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie sytuacji, w której polski podatnik transferuje dochody do podmiotu powiązanego, mającego siedzibę w kraju stosującym niski poziom opodatkowania.

Co to jest CFC na nowych zasadach

  • Kwalifikowanie podmiotu jako kontrolowanej spółki zagranicznej

Wysokość udziału podatnika w spółce zagranicznej podwyższono z 25% do 50% Przepis w obecnym brzmieniu nakazuje jednak oceniać spełnienie ww. 50% progu przez pryzmat całej grupy podmiotów powiązanych z podatnikiem (nie zaś jak do tej pory w kontekście pojedynczego podatnika).

Do tej pory za CFC była uznawana jednostka, której co najmniej 50% przychodów stanowiły tzw. przychody pasywne (m. in. odsetki, licencje, pożyczki, poręczenia). Próg ten został obniżony do 33% przychodów pasywnych, kwalifikujących dany podmiot jako CFC.

Zmianie uległ warunek dotyczący poziomu opodatkowania w państwie siedziby CFC czyli zagranicznej spółki kontrolowanej. Przepis ten odchodzi od porównywania tego poziomu ze stawką nominalną obowiązującą w Polsce. Warunek uznania spółki zależnej za CFC będzie spełniony, jeżeli wysokość opodatkowania w innym państwie stanowi mniej niż połowę (50%) hipotetycznego podatku CFC, który byłby zapłacony w Polsce.

  • Spełnienie wymogów unijnej dyrektywy ATAD

Wykreślony został przepis wyłączający stosowanie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, których przychody nie przekraczają kwoty stanowiącej równowartość 250.000 euro. Dyrektywa ATAD nie przewidywała w tym zakresie, żadnego progu wobec czego przepis należało uchylić, jako niezgodny dyrektywą.

  • Zmodyfikowane kryterium „prowadzenia rzeczywistej działalności”

Przepisy o CFC nie mają zastosowania, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu w państwie UE lub państwie EOG, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Przez kryterium istotności rozumieć trzeba będzie w szczególności relację wysokości przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

 

Już jutro ukaże się kolejny artykuł dotyczący zmian w podatkach w roku 2018. Tym razem przedmiotem rozważań będzie modyfikacja przepisów dotyczących limitu odsetek w finansowaniu zewnętrznym.

chevron-down
Copy link