Zorganizowana część przedsiębiorstwa według ustaw podatkowych

Bardzo istotną kwestią, z którą spotykamy sie w praktyce, jest znaczenie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ujęciu ustaw podatkowych.

Zgłębienie tego problemu wymaga zgłębienia pewnych zagadnień. Należy sięgnąć do zasadniczych cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – charakterystyka

  •  Na gruncie ustawy o CIT (art. 4a pkt 4): Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;
  • Na gruncie przepisów ustawy o VAT (art. 2 pkt 27e): przez zorganizowaną część rozumie się: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Pojęcie przedsiębiorstwa

W obu przypadkach sięga się konsekwentnie też do definicji przedsiębiorstwa z art. 55-1 KC, wedle której przedsiębiorstwo jest: zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.