Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

8 sierpnia 2018
hello world!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. Wyznacza ona podstawowy mechanizm każdego zobowiązania – bez względu na źródło. Ale czy to oznacza, że wierzyciel może stać nad dłużnikiem z założonymi rękami?

Zobowiązanie to współpraca

Przywykliśmy do traktowania dłużnika jako strony zobowiązania, która znalazła się w zdecydowanie gorszym położeniu. To przecież od niego się żąda i to on coś musi zrobić. Nic bardziej mylnego – każde zobowiązanie powinno być należycie wykonane. Swój udział winien mieć w tym zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Potwierdzają to fundamentalne przepisy KC, a mianowicie art. 354 § 1 i 2.

Obydwie strony zobowiązania mają bowiem obowiązek współdziałać przy jego wykonywaniu – zgodnie z treścią zobowiązania oraz w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.

Normą płynącą z przywołanego przepisu zajął się SN w postanowieniu z dn. 19.04.2018 (I CSK 765/17), w którym wyraźnie wskazał, że zakres obowiązków wierzyciela we współdziałaniu z dłużnikiem należy ustalać na tle konkretnego zobowiązania. Ponadto – zdaniem SN – niewywiązanie się wierzyciela z danych powinności traktowane może być nie tylko jako działanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego, ale również jako sprzeczne z prawem.

Zwłoka wierzyciela

Sankcję za naruszenie wymienionych wcześniej przepisów znajdziemy m. in. w art. 486 KC . Reguluje on zwłokę wierzyciela i określa, jakie działanie może podjąć w takiej sytuacji dłużnik. Po pierwsze – w odróżnieniu od zwłoki dłużnika, zwłoka wierzyciela zostaje określona wyraźnie w § 2.

Są to bowiem następujące sytuacje:
- gdy wierzyciel bez uzasadnionego powodu uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia,
- bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione,
- bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

Do zwłoki wierzyciela może zatem dojść jedynie wtedy, gdy z natury świadczenia wynika, że należyte jego wykonanie będzie wymagać aktywności wierzyciela . Jeżeli natomiast do wykonania zobowiązania dłużnik nie będzie potrzebował jakichkolwiek działań wierzyciela, to nie może on popaść w zwłokę.

Dłużniku, nie załamuj się!

Za zwłokę wierzyciela dłużnik płacić nie może. Ustawodawca byłby zatem rażąco niekonsekwentny i niesprawiedliwy, gdyby obciążył dłużnika konsekwencjami niewłaściwego działania wierzyciela. Dlatego też art. 486 § 1 KC daje dłużnikowi prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki wierzyciela (patrz sytuacje wymienione powyżej), jak również uprawnienie do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jako pewnego rodzaju substytutu skutecznego wykonania zobowiązania.

Natomiast – co wynika wyraźnie z przepisu – zwłoka wierzyciela nie zwalnia dłużnika z obowiązku świadczenia, podobnie jak zwłoka dłużnika – co do zasady – nie uprawnia wierzyciela do odstąpienia od umowy. Można zatem powiedzieć, że ustawodawca konstruuje regulacje krakowskim targiem – daje stronom narzędzia do wzajemnego dyscyplinowania się, ale bez możliwości automatycznego porzucenia umowy. Nietrudno w tym zauważyć - rzecz jasna - legislacyjną troskę o pewność obrotu i dążenie ustawodawcy do kształtowania świadomości prawnej, zgodnie z którą z kontrahentem należy współdziałać, a nie walczyć.

chevron-down
Copy link