Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

27 czerwca 2019
hello world!

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Co powinno być jego przedmiotem? W jaki sposób prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?

O terminie zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników mówi art. 231 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. To do spółki należy podjęcie decyzji, kiedy kończy się rok obrotowy. W art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości czytamy, że rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Z różnych względów spółka może zadecydować, że rok obrotowy nie będzie się pokrywał z rokiem kalendarzowym. Najczęściej jednak okresy te są tożsame. A to oznacza, że termin na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników upływa 30 czerwca. Rok obrotowy powinien być wskazany w umowie spółki.

Umowa spółki może wskazywać inny termin odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wynika to z art. 235 par. 2 ksh. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy. Innymi słowy: umowa spółki może jedynie skrócić ustawowy termin odbycia zwyczajnego zgromadzenia. Jeśli umowa spółki wskazuje termin dłuższy niż 6 miesięcy, zapis taki uznaje się za nieważny i w tej sytuacji obowiązuje termin 6-miesięczny.

Spóźnienie się z terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników właściwie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Opóźnienie w odbyciu zwyczajnego zgromadzenia nie będzie miało wpływu ani na zakwalifikowanie takiego zgromadzenia jako zgromadzenia zwyczajnego (o tym decyduje bowiem przedmiot obrad, a nie termin), jak również nie spowoduje nieważności powziętych na nim uchwał. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy naruszenie tego terminu ma wpływ na treść podjętych uchwał.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – przedmiot obrad

Art. 231 par. 2 ksh wskazuje, co powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wskazane w tym przepisie zagadnienia są minimum niezbędnym do stwierdzenia ważności tego zgromadzenia. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia powinno zatem być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 par. 2 ksh sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Jeśli którakolwiek z powyższych uchwał nie zostanie powzięta, zgromadzenia nie można uznać za zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty może zostać przekazane do kompetencji innego organu niż zgromadzenie wspólników. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w spółce, brak podjęcia takiej uchwały nie powoduje, że zgromadzenie wspólników nie może zostać uznane za zwyczajne.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – zwołanie

Art. 234 ksh mówi, że zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa nie wskazuje innego miejsca na terytorium RP. Ponadto jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie, zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu, niewskazanym w umowie spółki.

Co do zasady organem odpowiedzialnym za zwołanie zgromadzenia wspólników jest zarząd spółki. Ponadto prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników przysługuje też radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie określonym przepisami lub umową spółki. Umowa spółki może również przyznać to uprawnienie innym organom.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników można zwołać w trybie formalnym lub trybie nieformalnym.

O formalnym trybie zwoływania zgromadzenia mówi art. 238 ksh. Zgodnie z tym przepisem zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia. Zawiadomienie może być również wysłane wspólnikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. W tej sytuacji jednak wspólnik musi wcześniej wyrazić pisemną zgodę na taką formę informowania go o zgromadzeniach.

Zaproszenie na zgromadzenie powinno zawierać dzień, godzinę oraz miejsce odbycia walnego zgromadzenia. W zaproszeniu należy również przytoczyć planowany porządek obrad. Jeśli jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie uchwały o zmianie treści umowy spółki, w zaproszeniu należy wskazać istotne treści proponowanych zmian.

O nieformalnym trybie zwołania zgromadzenia przeczytać można w art. 240 ksh. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

chevron-down
Copy link