Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

kruczek.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Informacja jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, na ogół decydującym o jego sukcesach. Dlatego powinna być chroniona zarówno przez kierownictwo, jak i pozostałych pracowników oraz współpracowników. Instytucje rygorystycznie przestrzegające tego nakazu na ogół bezkolizyjnie funkcjonują w swoim środowisku i dynamicznie się rozwijają.

Celem działań w zakresie ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Kruczek sp. z o. o. (dalej jako: spółka Kruczek) jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • zagwarantuje zachowanie poufności informacji chronionych,
  • zapewni integralność informacji chronionych i jawnych oraz dostępność do nich,
  • zagwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
  • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji,
  • zapewni gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Niniejsza Polityka jest zbiorem zgodnych z obowiązującym prawem: przepisów, reguł i procedur – według których spółka Kruczek zarządza informacjami, powierza je i udostępnia.

Szczególnym rodzajem informacji są dane osobowe za które uważa się jakiekolwiek informacje, dotyczące zidentyfikowanych, bądź możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych (pracowników, konsultantów, personelu medycznego, pacjentów).

Niniejsza Polityka jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez spółkę Kruczek w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.

§ 2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Kruczek wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000694305 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Wolności 14 lok. 14, 13-200 Działdowo, posiadającą numer NIP 5711716787.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się ze spółką Kruczek we wskazany poniżej sposób:

  • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Wolności 14 lok. 14., 13-200 Działdowo
  • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@kruczek.pl
  • telefonicznie – pod numerem: +48 789 110 430

§ 3 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Spółka Kruczek wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działalności związanej z funkcjonowaniem portalu internetowego kruczek.pl i świadczenia powiązanych usług (włącznie z wiadomościami marketingowymi, jeśli ich sobie życzysz), zarządzania naszą działalnością, rekrutacji nowego personelu, wypełniania naszych obowiązków prawnych oraz poprawy i monitorowania działania naszych platform elektronicznych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe przetwarzamy często również z uwagi na to, że jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Zdarza się, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów realizowanych przez nas, a wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów tj. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingu bezpośredniego produktów własnych np. nowych szkoleń, konferencji lub nowego rodzaju usług oferowanych przez spółkę Kruczek. Naszym uzasadnionym interesem jest także windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych czy przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Istnieją także przypadki np. wysyłanie Newstellera, gdzie przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie w ten sam sposób w jaki ja wyraziłeś. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz w Formularzu Zamówień przy korzystaniu z usługi Generator Umów lub Sklep Internetowy, związane są z:

  • zawarciem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – usługi Formularz Zamówień oraz Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie i jej wykonywaniem – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • kontaktem w celu realizacji Umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt w celu realizacji Umowy.
  • archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.
  • dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na spółce Kruczek wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz w Formularzu kontaktowym związane są z:

  • komunikacją z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Kruczek – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą;
  • archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz przy zapisywaniu się do Newslettera związane są z:

  • zawarciem i wykonywania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie – podstawą takiego przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • marketingiem własnych usług i produktów spółki Kruczek – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych przez spółkę Kruczek do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.
  • archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz przy zapisywaniu się na E-konsultacje związane są z:

  • komunikacją z Tobą w związku z Twoją rezerwacją terminu na E-konsultacje– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Kruczek – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą;
  • ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o chęci zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest niezbędność podjęcia działań, tj. potwierdzenia zapisu na e-konsultacje na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług e-konsultacje, a także jej wykonywanie po zawarciu Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • z dokonaniem rozliczeń podatkowych i prowadzeniem dokumentacji księgowej – przetwarzanie danych przez spółkę Kruczek jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce Kruczek– art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania danych przez spółkę Kruczek jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki Kruczek – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Każdy powyższy cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez spółkę Kruczek będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania z Portalu lub jego usług.

§ 4 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie przez ograniczony okres czasu i nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, do których je przetwarzamy. Będzie to zależeć od kilku czynników:

  • wszelkie ustawy lub przepisy, do których stosowanie się jest od nas wymagane;
  • kwestia, czy pozostajemy w sporze prawnym lub innym sporze ze sobą lub dowolną stroną trzecią;
  • rodzaj informacji, które posiadamy na Twój temat;
  • kwestia, czy zostaliśmy poproszeni przez Ciebie lub organ regulacyjny o przechowywanie Twoich danych osobowych z uzasadnionej przyczyny.

§ 5 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, księgowe, rachunkowe, wspomagają obsługę usług świadczonych przez spółkę Kruczek, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane przekazujemy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§ 6 Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Może się zdarzyć, że Twoje dane zostaną przekazane odbiorcom z innych systemów prawych. Niektóre z tych systemów prawnych mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych o tym samym poziomie, jaki zapewniany w naszym systemie prawnym.

W przypadku ewentualnie niezbędnego transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy dokonamy takiego transferu wyłącznie w przypadku, gdy taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub odbiorca lub kraj odbiorcy podlegają zaaprobowanemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami, które są równoznaczne z odpowiednim zabezpieczeniem Twoich danych osobowych – obejmuje to np. Tarczę Prywatności UE – USA umożliwiającą bezpieczny transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych.

W powyższych przypadkach zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, takie jak umowa z osobą lub podmiotem otrzymującym Twoje dane osobowe, która obejmuje określone warunki zalecane przez Komisję Europejską oraz transfer jest dozwolony przez obowiązujące przepisy lub wyraziłeś wyraźną zgodę na transfer. Jeśli chcesz uzyskać kopie swoich danych, skontaktuj się z nami.

§ 7 W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na ceku zapobieganie naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącemu do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez nas. Prosimy mieć na uwadze, że w związku z wszystkimi danymi osobowymi podawanymi nam przez Ciebie online nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych do nas w ten sposób. Transmisja danych przez Internet odbywa się na Twoje ryzyko. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich haseł, których używasz do komunikacji przez Internet.

§ 8 Jakie są Twoje prawa i jak z nich skorzystać?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu spółki Kruczek;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: zechcesz dowiedzieć się, jak dane są przez nas przetwarzane;
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez spółkę Kruczek; cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych; zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już potrzebne spółce Kruczek, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Kruczek są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Celem wykonania uprawnień wskazanych powyżej, należy przesłać stosowne żądanie na nasz adres oraz podać adres, na który należy udzielić informacji. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania udzielimy informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem lub informacji o przedłużeniu terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

§ 9 Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tam gdzie wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.

§ 10 Czy musisz podać swoje dane?

Podanie danych może być dobrowolne np. w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera. Nie podanie tychże danych, nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami poza tym, że nie będziesz otrzymywał od nas Newslettera. Podanie danych może być również wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, w takim przypadku jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, a ich niepodanie może doprowadzić albo do nie zawarcia umowy albo do konsekwencji przewidzianych przepisami prawa.

§ 11 Czy Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą przez nas profilowane.

§ 12 Cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na Twoim  komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego łączysz się z Portalem. Pozwalają one na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu, którego używasz do przeglądania treści na Stronie.

§ 13 Po co administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez spółkę Kruczek z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Spółka Kruczek może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony. Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

  • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  • pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez Portal;
  • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

§ 14 Wtyczki mediów społecznościowych

Na  Stronie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w  politykach prywatności administatorów ww. serwisów społecznościowych.

§ 15 Z jakich narzędzi korzysta administrator?

Spółka Kruczek korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

§ 16 Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Portalu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Portalu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne jego wyświetlanie.

§ 17 Logi serwera

Korzystanie z Portalu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Portalu i nie są wykorzystywane prze spółkę Kruczek w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career