Prawo Cywilne

Odwołanie darowizny a możliwość powrotu przedmiotu do majątku wspólnego

W przedmiotowej sprawie w pozwie powódka zażądała, aby Sąd zobowiązał jej męża do powrotnego przeniesienia do jej majątku osobistego darowanych mu dwóch lokali mieszkalnych oraz połowy nieruchomości niezabudowanej. Argumentowała swoje żądanie tym, iż po dokonaniu darowizny na jego rzecz, okazywał jej rażącą niewdzięczność, molestował, ubliżał i dręczył. W ocenie Sądu […]

Internet miejscem publicznym – stwierdza Sąd Najwyższy

Internet jest miejscem publicznym. Taki pogląd ma zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Sąd Najwyższy. Orzeczenie w tej sprawie zapadło 17 kwietnia 2018 roku. Sprawa dotyczyła rozpoznania kasacji RPO wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”. W internecie można więcej? Sprawa sięga 2016 roku, kiedy to ww. stowarzyszenie opublikowało […]

Zasady umieszczania reklam na budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej

Niemal w każdym nowo wybudowanym apartamentowcu znajduje się szereg lokali usługowych. Prowadzący je przedsiębiorcy – najczęściej najemcy – w celu promocji oferowanych przez siebie usług bywają zainteresowani umieszczeniem banneru reklamowego, większego niż tylko prosta kartka na szybie. Czy jednak mogą swobodnie i bezpłatnie wywieszać swoje szyldy na elewacji budynku? Elewacja […]

Faktoring – szybki sposób na brak gotówki

Przedsiębiorcy mają coraz szersze spektrum finansowania swojej działalności. Obecnie najszybciej rozwijającą się usługą finansową jest Faktoring. Faktoring z pewnością stanowi konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej. Instytucje faktoringowe finansują przedsiębiorstwo, lecz jest to źródło finansowania wewnętrznego, ponieważ wpływające do przedsiębiorstwa środki pieniężne pochodzą ze sprzedaży składników majątku firmy Faktoring […]

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z polskimi prawem, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Należy pamiętać, że wystąpienie nawet takich okoliczności jak zdrada, alkoholizm, przemoc domowa, […]

Lepsza ochrona zwierząt – nowelizacja ustawy

Zaostrzenie przepisów z dziedziny ochrony zwierząt. Od 18 kwietnia 2018 roku popełnienie przestępstwa, określonego w nowelizacji ustawy może spotkać się z wyższym wymiarem kary. Zwiększony został również nacisk na dopilnowanie środka karnego w postaci pozbawienia skazanego możliwości posiadania zwierzęcia. Wyższy wymiar kary za cierpienie zwierzęcia W ustawie o ochronie zwierząt […]

Rozłożenie na raty kwoty zasądzonej wyrokiem sądu

Czy porażka w postępowaniu cywilnym zawsze musi oznaczać konieczność natychmiastowej zapłaty zasądzonej na rzecz przeciwnika kwoty? Niekoniecznie. Należy tylko pamiętać o wystąpieniu w toku sprawy z wnioskiem o rozłożenie świadczenia na raty. I dobrze go uzasadnić. Z pomocą przychodzą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego Możliwość odroczenia obowiązku zapłaty części należności ustalonej […]

Przerwanie biegu zasiedzenia

Sąd Najwyższy w dniu 17 kwietnia 2018 roku wypowiedział się w kwestii czy pozew o wydanie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wniesiony przez użytkownika wieczystego przeciwko posiadaczowi gruntu przerywa bieg zasiedzenia w sytuacji, gdy następnie wskutek powództwa posiadacza gruntu, sąd ustali, że umowa o oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste […]

Pismo przygotowawcze w postępowaniu kasacyjnym

W dniu 22 marca 2018 roku, Sąd Najwyższy zajął się kwestią czysto techniczną. Dotyczyła ona kwestii postępowania kasacyjnego. Mianowicie konstrukcją i przebiegiem tegoż postępowania. Przedmiotem badania w niniejszej sprawie była dopuszczalność składania pism przygotowawczych w postępowaniu kasacyjnym. Sama w sobie konstrukcja postępowania kasacyjnego zasadniczo nie przewiduje składania pism przygotowawczych. Natomiast […]