Prawo Cywilne

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zaliczenie na poczet ceny wierzytelności innego wierzyciela

W dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy nabywca licytacyjny nieruchomości, który na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zalicza na poczet ceny wierzytelność innego wierzyciela, a który błędnie przyjmuje, że wierzytelność ta znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinien zostać wezwany przez Sąd do uiszczenia […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Współuczestnictwo w sporze wspólników spółki cywilnej

W kwietniu 2018 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie w kwestii współuczestnictwa w sporze wspólników spółki cywilnej. Przypomnieć należy, że spółka cywilna nie ma firmy, może mieć nazwę, firmę mają wspólnicy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniający warunki prawne przedsiębiorców (art. 431, art. 432 i art. 860 k.c.). W rozpoznawanej sprawie […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

Czym jest umowa przedwstępna?

W stosunkach prawnych występują momenty, w których strony zainteresowane chciałyby zawrzeć pomiędzy sobą umowę. Nie jest to jednak możliwe w danym momencie, ze względu na różne sytuacje (np. faktyczna niemożność dokonania tego w konkretnym miejscu i czasie). W takich warunkach często właściwym staje się skorzystanie z instytucji umowy przedwstępnej. Z […]

Prawo Cywilne

Oświadczenie o przyjęciu spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostało umieszczone przez ustawodawcę w procedurze nieprocesowej  kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca dał spadkobiercy możliwość wyboru sposobu dziedziczenia i tak zgodnie z art. 1012 KC spadkobierca ma możliwość  przyjąć spadek bez ograniczeń (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Z treści tego przepisu wynika, że katalog podmiotów mogących odpowiadać za występek tego rodzaju, obejmuje każdego, kto wdziera się do domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza. Wydawać by się zatem […]

Prawo Cywilne

Charakter prawny umowy ramowej

Instytucja umowy ramowej nie ma swego normatywnego ujęcia w polskim systemie prawa. Jest ona raczej tworem praktyki rynkowej, który z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Ciągła zmiana koniunktury rynku oraz coraz większe skomplikowanie współczesnych stosunków gospodarczych – wszystko to motywuje podmioty do zawierania umów nieskodyfikowanych bezpośrednio w Kodeksie cywilnym. […]

Prawo Cywilne

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Przesłanki do wytoczenia powództwa stwierdzającego wyłączenie od dziedziczenia małżonka zostały wymienione w art. 940 KC. Zgodnie z przepisem małżonek może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ma na celu uregulowanie sytuacji, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przypozwanie jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c.

Sąd Najwyższy orzekł, iż przypozwany, który nie zgłosił interwencji ubocznej (art. 85 k.p.c.), nie może w późniejszym procesie, w którym występuje w charakterze strony, niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie, podnosić zarzutów odnoszących się do przebiegu i wyniku poprzedniego postępowania. Interwencja uboczna i przypozwanie są instytucjami procesowymi. Przypozwanie osoby, […]