Prawo Cywilne

Charakter prawny umowy ramowej

Instytucja umowy ramowej nie ma swego normatywnego ujęcia w polskim systemie prawa. Jest ona raczej tworem praktyki rynkowej, który z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Ciągła zmiana koniunktury rynku oraz coraz większe skomplikowanie współczesnych stosunków gospodarczych – wszystko to motywuje podmioty do zawierania umów nieskodyfikowanych bezpośrednio w Kodeksie cywilnym. […]

Nadużycia w prawie sportowym – część 3

Przed nami kolejna, ostatnia już, odsłona cyklu: Nadużycia w prawie sportowym. Wcześniej zostały poruszone zagadnienia ogólne dotyczące omawianego tematu. Przytoczono również przykłady nadużyć praw podmiotowych na tle umów zatrudnienia, ubezpieczenia, a także na tle prawa własności intelektualnej. Pora na kolejne przykłady nadużyć. Ochrona wizerunku Podczas omawiania nadużyć w prawie sportowym […]

Umowa o dzieło a umowa roboty budowlane i przerwanie biegu przedawnienia przez wspólnika spółki cywilnej

W przedmiotowej sprawie powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz sp. z o.o. 277 833 zł z odsetkami tytułem częściowego odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy pozwaną a powodem oraz wspólnikami spółki cywilnej. Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa, zarzucając, że doszło do odstąpienia od umowy. Podniosła również zarzut przedawnienia […]

Dopuszczalność i konsekwencje uznania wypowiedzenia przez bank umowy kredytu za nadużycie prawa podmiotowego

Klauzula generalna nadużycia prawa podmiotowego miała na celu spojenie całego systemu prawa prywatnego, poprzez możliwość oceny poszczególnych zachowań podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa, przez pryzmat obowiązujących w społeczeństwie norm pozaprawnych a w szczególności norm moralnych. Klauzula generalna nadużycia prawa podmiotowego została zawarta w art. 5 KC który stanowi, że; Nie można […]

Przedawnienie – nowe terminy w kodeksie cywilnym

Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Roszczenie majątkowe wygaśnie po 6 latach, a nie jak dotychczas po 10. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks cywilny i niektóre inne akty prawne. Nowe zasady w terminach przedawnienia Nowelizacja podpisana 28 maja 2018 roku wprowadza zasadę, która koniec terminu przedawnienia określa na ostatni dzień roku kalendarzowego […]

Wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 06 czerwca 2018 roku, Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia czy dopuszczalne jest wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego miejsca postojowego (parkingowego), które stanowi część udziału w użytkowaniu wieczystym?​ Rozważania powyższej kwestii oscylują w obrębie artykułu 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z tegoż to artykułu wynika, iż […]

Konferencja naukowa: Nadużycia prawa podmiotowego w prawie polskim

Niedawno, bo 23 maja 2018 roku, w gmachu Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja naukowa – Nadużycia prawa podmiotowego w prawie polskim. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Sądowego Stosowania Prawa oraz portal Kruczek.pl. Konferencję otworzył słowem wstępu prof. Adam Olejniczak, który pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji […]

Prawo do prawdy?

Z niecodziennym pozwem do Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpił pan Waldemar Sadowski, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim. Oskarża on Telewizję Polską o naruszanie konstytucyjnie gwarantowanej godności człowieka poprzez… podawanie nieprawdy. W swoim pozwie Sadowski powołuje się wprost na konstytucję – konkretnie na art. 30, stanowiący, że: Przyrodzona i niezbywalna godność […]

Jak kupić mieszkanie – Część III: Wspólnota czy spółdzielnia?

Szukając mieszkania na rynku wtórnym możemy natknąć się na oferty sprzedaży prawa własności lokalu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.  Co w takim wypadku wybrać? Czy – tak jak w powszechnym mniemaniu – najkorzystniej i najbezpieczniej jest nabyć własność, jako najpełniejsze z praw? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Obydwa rozwiązania mają […]

Służebność przesyłu w orzecznictwie SN

Definicja kodeksowa urządzeń przesyłu wskazuje, iż są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Są to też inne urządzenia podobne nienależące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa powyżej, jest ich właścicielem. Może żądać, […]