Akademia Kruczka - regulamin

§ 1

Definicje pojęć użytych w regulaminie

 1. Program – Akademia Kruczka
 2. Portal - portal Kruczek.pl
 3. Kandydat – osoba, która ubiega się o uczestnictwo w Programie
 4. Uczestnik - osoba, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i bierze udział w Programie
 5. Organizator programu – Kruczek sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (13-200), ul. Wolności 14
 6. Uczestnik programu – kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany do udziału w Programie.
 7. Korzyść– korzyści poza finansowe lub finansowe otrzymywane w ramach Programu przez jego uczestników.
 8. Ścieżka edukacyjna – zbiór świadczeń oferowanych uczestnikom w ramach Akademii Kruczka
 9. Umowa - umowa stażowa zawarta pomiędzy Kandydatem a Portalem. Z chwilą podpisania umowy Kandydat staje się Uczestnikiem.

§ 2

Cel programu

Celem Programu jest wyszkolenie Kandydatów pod kątem sprawnego tworzenia pełnowartościowych tekstów przeznaczonych do publikacji w internecie, przy jednoczesnym rozwoju Portalu i poszerzaniu jego bazy informacji. Program przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozwojem własnego potencjału, rozwojem umiejętności dziennikarskich, marketingowych, poszerzeniem wiedzy prawniczej i biznesowej oraz zdobyciem innych kwalifikacji, wpisujących się w działalność Portalu.

§ 3

Realizacja programu

 1. Akademia Kruczka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza prawa i biznesu.
 2. Uczestnik programu otrzyma pakiet Korzyści w ramach Programu.
 3. Na Korzyści, o których mowa w § 3 ust. 3, składają się:
  • zaświadczenie o ukończeniu praktyk - dla studentów, których uczelnie honorują praktyki odbyte przy współpracy z portalem Kruczek.pl
  • zaświadczenie o ukończeniu Programu
  • pakiet szkoleń z zakresu dziennikarstwa, pozycjonowania i przepisów prawnych (m. in. prawa autorskiego)
  • stypendium w wysokości 500 zł wypłacane w terminie 7 dni po zakończeniu Programu.
  • możliwość stałej współpracy dla najlepszych Uczestników.

§ 4

Zasady uczestnictwa w programie

 1. Uczestnikami Programu mogą być:
  • młodzież, która ukończyła 17 rok życia,
  • studenci i absolwenci kierunków prawnych, dziennikarskich i biznesowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji przez Kandydata.
 3. W celu dokonania rejestracji Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej programu (TU DAĆ LINK)
 4. Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej na wskazany przez Kandydata adres e-mail, otrzyma on wiadomość zawierającą wytyczne dot. stworzenia własnego tekstu, który przekaże Portalowi w odpowiedzi zwrotnej.
 5. Uczestnictwo w Programie jest odpłatne.
 6. Uczestnictwo w Programie odbywa się zdalnie, za wyjątkiem szkoleń i warsztatów.
 7. Miejscem odbywania szkoleń i warsztatów jest biuro KNW znajdujące się w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30.
 8. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i terminów szkoleń udzielanych Kandydatom w ramach Programu. W takim przypadku Kandydaci każdorazowo zostaną poinformowani drogą elektroniczną o tym fakcie na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
 9. Kandydat w celu wykonywania czynności związanych z programem korzysta z własnego sprzętu i oprogramowania.
 10. Kandydat zostaje włączony do programu tuż po tym, jak złoży pisemny podpis na Umowie.

§ 5

Rekrutacja do programu

 1. Rekrutacja do Programu jest działalnością sezonową.
 2. Rekrutacja do Programu odbywa się 2 razy do roku, tj. w okresie letnim i zimowym.
 3. Konkretna data rozpoczęcia rekrutacji do Programu podawana jest na głównej stronie Portalu.
 4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez Kandydata formularza zgłoszeniowego, wskazanego w  §4, ust. 3 oraz wysłanie artykułu na temat wybrany przez Kandydata z dziedziny prawa lub ekonomii.
 5. Artykuł musi składać się przynajmniej z 700 słów, być poprawny pod względem merytorycznym, gramatycznym i językowym. Kandydat musi posiadać do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
 6. Przed przystąpieniem do rekrutacji, Kandydat powinien zapoznać się z regulaminem Programu.
 7. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Programie decyduje ocena przygotowanego przez kandydata artykułu, o którym mowa w § 4 ust. 3, dokonana przez redakcję Portalu.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Programie stają się Uczestnikami i są informowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od przesłania formularza wraz z artykułem.
 9. Niedopełnienie przez Kandydata któregokolwiek z obowiązków, np. nieprzesłanie artykułu lub niewysłanie formularze zgłoszeniowego i nieuzupełnienie tego braku w terminie 7 dni od wysłania pierwszego dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w procesie rekrutacji.

§ 6

Zasady ukończenia uczestnictwa w programie

 1. W celu ukończenia udziału w Programie Uczestnik zobligowany jest do uczestnictwa w całym bloku szkoleniowym składającym się z 3 warsztatów (szkoleń).
 2. Cykl szkoleniowy trwa 6 tygodni.
 3. O harmonogramie szkoleń Uczestnik zostanie poinformowany po zakończeniu procesu rekrutacji, a przed rozpoczęciem uczestnictwa w Programie. W tym czasie Kandydat zobowiązuje się do przesyłania 18 artykułów w dowolnych odstępach czasowych do czasu ukończenia Programu.
 4. Każdy z artykułów musi składać się przynajmniej z 700 słów, być poprawny pod względem merytorycznym, gramatycznym i językowym, dotyczyć zagadnień związanych z prawem lub ekonomią, a Uczestnik musi posiadać do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
 5. Uczestnik, który ukończył udział w Programie otrzymuje pisemne poświadczenie tego  faktu w postaci certyfikatu uczestnictwa.
 6. Uczestnik będący studentem uczelni honorującej Program w ramach praktyk studenckich otrzymuje pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk.

§ 7

Przeniesienie praw autorskich

 1. Zarówno Kandydat, jak i Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Portal całość praw autorskich do stworzonych przez siebie w ramach stosunku regulowanego niniejszą umową utworów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
 2. Zarówno Kandydat, jak i Uczestnik upoważnia Portal do rozporządzania oraz korzystania ze wszelkich stworzonych przez siebie na potrzeby uczestnictwa w programie utworów, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone przez Portal na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Kandydata lub Uczestnika.
 3. Przejście praw autorskich do utworów nastąpi z momentem przekazania ich Portalowi.

§ 8

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@kruczek.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia Programu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
  • dane kontaktowe osoby ją składającej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy),
  • powód reklamacji,
  • uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być czynniki niezależne od Organizatorów.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Kruczek sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (13-200), ul. Wolności 14.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzu, w celach wskazanych w zgodach. Dane mogą być przetwarzane przez organizatora w okresie obowiązywania zgody lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, wycofania zgody albo wykonania usługi, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celach statutowych, archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Jednocześnie organizator informuje, że na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów. Brak zgody uniemożliwia udział w Programie. Organizator informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.
 5. Organizator wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@kruczek.pl

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.
 2. Zarówno Kandydat, jak i Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania regulaminu.

Copy link