Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Regulamin

Regulamin strony internetowej

Kruczek.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa, z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony (zwana dalej: Portalem) jest prowadzona przez Kruczek sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie (zwaną dalej „spółką Kruczek” lub „Sprzedawcą”).
 2. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z niego w oparciu o niniejszy Regulamin.
 3. Wejście na Portal oznacza zaakceptowanie zasad opisanych w Regulaminie i wiążącego charakteru znajdującej się w nim informacji prawnej.
 4. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień zawartych w Regulaminie jest proszony o niekorzystanie z portalu.
 5. Inne strony internetowe spółki Kruczek mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Za pośrednictwem Portalu użytkownik może skorzystać z innych stron internetowych udostępnianych przez osoby trzecie.
 9. Regulamin określa także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.kruczek.pl , w tym umów o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zasady zawierania Umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Kupującego będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 10. Akceptacja Regulaminu jest konieczna do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 11. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Sklep Internetowy dostępny pod adresem sklep.kruczek.pl prowadzony jest przez spółkę Kruczek wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000694305 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Wolności 14 lok. 14, 13-200 Działdowo, posiadającą numer NIP 5711716787.
 13. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres kontakt@kruczek.pl lub wykorzystując formularz kontaktowy, a także telefonicznie, pod numerem: +48 512 097 203.

§ 2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
  3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin;
  9. Sklep Internetowy – sklep internetowy spółki Kruczek dostępny pod adresem: sklep.kruczek.pl
  10. Sprzedawca – Kruczek sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (13-200), przy ul. Wolności 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000694305, posiadająca numer NIP 5711716787;
  11. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
  12. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
  13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  15. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi ze Sprzedawcą.

§ 3 Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść o procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi (Produktu) między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 3. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Produktu.
 4. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
 5. Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Klienta oprogramowania zdolnego do odtworzenia formatu w jakim dostarczany jest Produkt, a w niektórych przypadkach także stałego połączenia z Internetem.

§ 4 Łączna cena za dostarczenie produktu oraz akceptowalne sposoby płatności

 1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 5 Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Karolkowa 30 (Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy, 9 piętro) 01-207 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kruczek.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

§ 6 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 2. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
  • umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia.
 5. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego.
 7. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych.
 9. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne.
 10. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu.
 11. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 12. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§ 8 Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest:

  • posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge;
  • dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 9 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
  • pisemnie na adres: ul. Karolkowa 30 (Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy, 9 piętro) 01-207 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kruczek.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Klienta,
  • danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożeni
 4. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 11 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: ul. Karolkowa 30 (Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy, 9 piętro) 01-207 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kruczek.pl
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe.

§ 13 Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do portalu oraz jej elementów, w tym także elementów graficznych, baz danych oraz programu Generator Umów i prawa do tych dokumentów należą do spółki Kruczek.
 2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do strony ani jej poszczególnych elementów.
 3. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na portalu stanowią własność spółki Kruczek, chyba że materiały te są używane przez spółkę Kruczek zgodnie z innymi przepisami.
 4. Kopiowanie, drukowanie, pobieranie informacji z portalu możliwe jest jedynie w celach informacyjnych oraz innych przewidzianych obowiązującym prawem i w ramach przewidzianych przez prawo.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie treści umieszczonych na portalu, w szczególności znaków towarowych lub innych oznaczeń w celach komercyjnych, a także modyfikowanie portalu lub wykorzystywanie treści do konstrukcji innych stron internetowych, blogów bądź opracowań o charakterze komercyjnym.

§ 14 Treść strony

 1. Portal udostępnia treści o charakterze informacji prawnej i są one zebrane z najwyższą możliwą starannością.
 2. Informacje te nie stanowią wiążącej interpretacji prawnej, a korzystanie z nich przez użytkowników powinno odbywać się z ostrożnością wymaganą od każdego uczestnika obrotu prawnego.
 3. Informacje wskazane powyżej nie mogą w szczególności być wyłączną podstawą decyzji mających na celu nawiązanie stosunku prawnego bądź dochodzenie swoich praw przed organami administracji, sądami bądź innymi instytucjami.
 4. Spółka Kruczek zwraca uwagę, że na portalu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich.
 5. Spółka Kruczek podejmie działania w celu ich oznaczenia, jednakże z uwagi na specyfikę sieci internetowej nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do takich treści.

§ 15 Odpowiedzialność

 1. Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku korzystania z informacji zawartych na portalu oraz w wyniku utraty danych spowodowanych awarią sprzętu i oprogramowania.
 2. Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji zawartej na portalu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. oraz za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 3. W powyższym zakresie spółka Kruczek nie ponosi również odpowiedzialności za korzystanie z dokumentów znajdujących się w programie Generator Umów.
 4. Ze względu na indywidualny wymiar każdego stanu faktycznego, przy generowaniu dokumentów spółka Kruczek zaleca konsultację z profesjonalnym prawnikiem.
 5. Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za treści ujawniane w reklamach osób trzecich umieszczanych na stronie.

§ 16 Linki do innych stron

 1. Portal może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony.
 2. Wskazane powyżej odesłania nie oznaczają powiązań Portalu z innymi stronami.

§ 17 Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Kruczek jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez spółkę Kruczek.

§ 18 Ochrona danych

Szczegółowe uregulowanie dot. danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

§ 19 Odpłatność za korzystanie ze strony

W przypadku wprowadzenia odpłatności skorzystania z serwisu lub usług elektronicznych udostępnianych na portalu będzie to wyraźnie komunikowane wraz z uregulowaniem szczególnych zasad ich pobierania.

§ 20 Pozostałe postanowienia

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsulacje zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług E-konsulacje z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby spółki Kruczek.
 3. Spółka Kruczek uprawniona jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 6. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: kruczek.pl/regulamin, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na Portalu i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.

§ 21 Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Portalu, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Kruczek Sp. z o.o. Wolności 14
13-200 Działdowo
KRS: 0000694305
e-mail: kontakt@kruczek.pl
telefon: +48 789 110 430

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career