Regulamin

Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Kruczek Sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie (zwaną dalej „spółką Kruczek”).

Użytkownik strony wyraża zgodę na korzystanie z niej w oparciu o niniejszy Regulamin, wejście na niniejszą stronę internetową oznacza zaakceptowanie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i wiążącego charakteru znajdującej się w nim informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółki Kruczek mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Za pośrednictwem portalu użytkownik może skorzystać z innych stron internetowych udostępnianych przez osoby trzecie.

Ochrona praw autorskich i innych praw

Wszelkie prawa do strony oraz jej elementów, w tym także elementów graficznych, baz danych należą do spółki Kruczek. Korzystanie ze strony nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do strony ani jej poszczególnych elementów.

Prawa  własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Kruczek.

Kopiowanie, drukowanie, pobieranie informacji z niniejszej strony możliwe jest jedynie w celach informacyjnych oraz innych przewidzianych obowiązującym prawem i w ramach przewidzianych przez prawo. Zakazane jest wykorzystywanie treści umieszczonych na stronie w szczególności znaków towarowych lub innych oznaczeń w celach komercyjnych, a także modyfikowanie strony lub wykorzystywanie treści do konstrukcji innych stron, blogów bądź opracowań o charakterze komercyjnym.

Treść strony

Strona udostępnia treści o charakterze informacji prawnej i są one zebrane z najwyższą możliwą starannością. Jednakże informacje te nie stanowią wiążącej interpretacji prawnej, a korzystanie z nich przez użytkowników powinno odbywać się z ostrożnością wymaganą od każdego uczestnika obrotu prawnego. Informacje te nie mogą w szczególności być wyłączną podstawą decyzji mających na celu nawiązanie stosunku prawnego  bądź dochodzenie swoich praw przed organami administracji, sądami bądź innymi instytucjami. Spółka Kruczek zwraca uwagę, że na stronie i za jej pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Spółka Kruczek podejmie działania w celu ich oznaczenia, jednakże z uwagi na specyfikę sieci internetowej nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do takich treści.

Odpowiedzialność

Spółka Kruczek  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie oraz w wyniku utraty danych spowodowanych awarią sprzętu i oprogramowania. W szczególności spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji zawartej na stronie w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.  oraz za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem.

Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za treści ujawniane w reklamach osób trzecich umieszczanych na stronie.

Linki do innych stron

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Odesłania powyższe nie oznaczają powiązań niniejszej strony z innymi stronami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Kruczek jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez spółkę Kruczek.

Ochrona danych

W przypadku uzyskania w ramach funkcjonowania strony danych o charakterz danych osobowych w zrozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych spółka Kruczek jako administrator tych danych zadba o ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującym prawem i ma prawo na podstawie art. 31 ustawy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, szczególności świadczących usługi hostingowe.

Odpłatność za korzystanie ze strony

W przypadku wprowadzenia odpłatności skorzystania z serwisu lub usług elektronicznych udostępnianych na stronie będzie to wyraźnie komunikowane wraz z uregulowaniem szczególnych zasad ich pobierania.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Kruczek Sp. z o.o. Wolności 14

13-200 Działdowo

KRS: 0000694305

e-mail: kontakt@kruczek.pl

telefon: +48 791 335 088

Pozostałe postanowienia

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na niniejszej stronie i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.