Regulamin

Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Kruczek Sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie (zwaną dalej „spółką Kruczek”).

Użytkownik strony wyraża zgodę na korzystanie z niej w oparciu o niniejszy Regulamin, wejście na niniejszą stronę internetową oznacza zaakceptowanie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i wiążącego charakteru znajdującej się w nim informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółki Kruczek mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Za pośrednictwem portalu użytkownik może skorzystać z innych stron internetowych udostępnianych przez osoby trzecie.

Ochrona praw autorskich i innych praw

Wszelkie prawa do strony oraz jej elementów, w tym także elementów graficznych, baz danych oraz programu Generator Dokumentów i prawa do tych dokumentów należą do spółki Kruczek. Korzystanie ze strony nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do strony ani jej poszczególnych elementów.

Prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Kruczek, chyba że materiały te są używane przez spółkę Kruczek zgodnie z innymi przepisami.

Kopiowanie, drukowanie, pobieranie informacji z niniejszej strony możliwe jest jedynie w celach informacyjnych oraz innych przewidzianych obowiązującym prawem i w ramach przewidzianych przez prawo. Zakazane jest wykorzystywanie treści umieszczonych na stronie w szczególności znaków towarowych lub innych oznaczeń w celach komercyjnych, a także modyfikowanie strony lub wykorzystywanie treści do konstrukcji innych stron, blogów bądź opracowań o charakterze komercyjnym.

Treść strony

Strona udostępnia treści o charakterze informacji prawnej i są one zebrane z najwyższą możliwą starannością. Jednakże informacje te nie stanowią wiążącej interpretacji prawnej, a korzystanie z nich przez użytkowników powinno odbywać się z ostrożnością wymaganą od każdego uczestnika obrotu prawnego. Informacje te nie mogą w szczególności być wyłączną podstawą decyzji mających na celu nawiązanie stosunku prawnego bądź dochodzenie swoich praw przed organami administracji, sądami bądź innymi instytucjami. Spółka Kruczek zwraca uwagę, że na stronie i za jej pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Spółka Kruczek podejmie działania w celu ich oznaczenia, jednakże z uwagi na specyfikę sieci internetowej nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do takich treści.

Odpowiedzialność

Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie oraz w wyniku utraty danych spowodowanych awarią sprzętu i oprogramowania. W szczególności spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji zawartej na stronie w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. oraz za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem. W powyższym zakresie spółka Kruczek nie ponosi również odpowiedzialności za korzystanie z dokumentów znajdujących się w programie Generator Dokumentów.

Ze względu na indywidualny wymiar każdego stanu faktycznego, przy generowaniu dokumentów spółka Kruczek zaleca konsultację z profesjonalnym prawnikiem.

Spółka Kruczek nie ponosi odpowiedzialności za treści ujawniane w reklamach osób trzecich umieszczanych na stronie.

Linki do innych stron

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Odesłania powyższe nie oznaczają powiązań niniejszej strony z innymi stronami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Kruczek jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez spółkę Kruczek.

Ochrona danych

Szczegółowe uregulowanie dot. danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Odpłatność za korzystanie ze strony

W przypadku wprowadzenia odpłatności skorzystania z serwisu lub usług elektronicznych udostępnianych na stronie będzie to wyraźnie komunikowane wraz z uregulowaniem szczególnych zasad ich pobierania.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Kruczek Sp. z o.o. Wolności 14
13-200 Działdowo
KRS: 0000694305
e-mail: kontakt@kruczek.pl
telefon: +48 789 110 430

Pozostałe postanowienia

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na niniejszej stronie i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.