Tag: rada nadzorcza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych przez przepisy art. 151 – 300. Może ona zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób. Charakterystyczne dla spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością są: działanie pod własną firmą; posiadanie kapitału zakładowego podzielonego na udziały […]

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Za wyjątkiem spółki cywilnej (ujętej w przepisach kodeksu cywilnego) wszystkie rodzaje spółek w Polsce działają na podstawie przepisów ujętych w kodeksie spółek handlowych. KSH dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie mają one cechy wspólne, a czym się różnią? Spółki osobowe Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę […]

Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w sposób zwykły, tj. po upływie okresu pełnienia funkcji, na jaki został członek zarządu powołany. Może też nastąpić na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia funkcji. Przypadki nagłego przerwania pełnienia funkcji zostały wskazane w art. 202 § 4 ksh. Należą do nich śmierć, rezygnacja albo […]

Odpowiedzialność członka rady nadzorczej

Zgodnie z art. 381 kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki akcyjnej. Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 213 kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza jest organem fakultatywnym. Ustanowienie rady nadzorczej w spółce z o.o. staje się niezbędne w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki wyniesie przynajmniej […]

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej

Zgodnie z art. 18 KSH, nie może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. Przestępstwa te określone są natomiast w paragrafie 2 tego artykułu. Mowa o przestępstwach przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, […]