Tag: kara

Orzecznictwo, Prawo Karne

Orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego

Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, to jest od dnia 15 kwietnia 2016 r., dopuszczalność kasacji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, […]

Prawo Karne

Właściciele czworonogów mogą być zaskoczeni zmianami w Kodeksie wykroczeń z dnia 15 listopada br.

Nagłówki na niektórych portalach internetowych budziły postrach wśród ‚psiarzy’: „5 tysięcy za psa puszczonego bez smyczy”. Po przeanalizowaniu zmian okazuje się, że nie są one aż tak straszne. Najwięcej zmian nastąpiło w wysokościach kar: Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000 […]

Prawo Karne

Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?

Ochroną dobrego imienia i godności człowieka zajmuje się przede wszystkim prawo cywilne. Chodzi tutaj o przepisy dotyczące dóbr osobistych. Kiedy ktoś zostanie obrażony czy oczerniony, może złożyć w sądzie odpowiednie powództwo i otrzymać – między innymi – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Sprawcę tego rodzaju naruszeń można jednak ścigać również na […]

Prawo Drogowe, Prawo Karne

Kara za przekroczenie prędkości wyższa niż wskazuje taryfikator? To zgodne z prawem!

Nakładam na pana mandat w wysokości 500 zł i pouczam, że przysługuje panu prawo do odmowy przyjęcia mandatu – taką formułkę często z ust policjantów słyszą piraci drogowi. Nie każdy z nich decyduje się na podpisanie blankietu. Wielu woli dochodzić swoich praw w sądzie. Kierowcy myślą, że nie ryzykują zbyt wiele, […]

Prawo Drogowe

Czy wykroczenie drogowe może popełnić tylko uczestnik ruchu – pieszy, kierowca i rowerzysta?

Polacy przodują w statystykach popełnionych wykroczeń drogowych. Kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość. Piesi często przechodzą na czerwonym świetle. Rowerzyści z niezrozumiałych przyczyn wybierają chodniki zamiast dedykowanych im dróg. To jednak nie wszystkie grupy osób, które narażone są na kary w związku z działaniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Niewiele […]

Prawo Karne

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – zmiany w przepisach

Jedną z naczelnych zasad prawa karnego jest odpowiedzialność osobista jedynie za własne czyny. Nie można więc skazać jednej osoby za przewinienia drugiej. Inaczej jest w prawie cywilnym. Tutaj  – przykładowo – pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez swojego podwładnego. Wskazana powyżej reguła doznaje jednak wyjątku. W niektórych przypadkach spółka czy […]

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Karne, Prawo Oświatowe

Dyrektor będzie mógł ukarać ucznia dyscyplinarnie?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce umożliwić dyrektorom szkół nakładanie na uczniów kar dyscyplinarnych. Dyrektorzy nie są jednak do tego pomysłu zbyt entuzjastycznie nastawieni. Na ukończeniu są prace nad projektem nowelizacji ustawy – Postępowanie w sprawach nieletnich. Niedługo zostanie on upubliczniony. Nad zmianami pracowali między innymi sędziowie wydziałów rodzinnych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Kary […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Termin przedawnienia karalności w wypadku kumulatywnej kwalifikacji czynu

W dniu 20 września Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotycząca zagadnienia: Czy w wypadku czynu, wypełniającego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia karalności przestępstwa, określony w art. 101 k.k., wyznaczony jest przez przepis przewidujący karę najsurowszą (art. 11 § 3 k.k.) i stosuje […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Co stoi na przeszkodzie orzeczenia kary łącznej?

W czerwcu Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy w sprawie o wydanie wyroku łącznego zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, prawo do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, prawo do obrony oraz ograniczenia w zakresie wydania wyroku kasatoryjnego stoją na przeszkodzie orzeczeniu przez sąd odwoławczy po raz […]