Traktat Singapurski z dnia 27 marca 2006 r. (prawo znaków towarowych)

1 marca 2016
hello world!

Traktat Singapurski - tutaj znajdziesz wszystkie akty prawne z nim związane, jak również przeczytasz krótką charakterystykę tegoż dokumentu.

Traktat singapurski - w wymiarze międzynarodowym - wprowadził wiele uproszczonych i ujednoliconych zasad związanych z ochroną dóbr materialnych. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się do tychże zasad, tak samo jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Przykładowym rozwiązaniem, które weszło w życie dzięki temu dokumentowi jest możliwość dokonywania zgłoszeń i prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej.

Traktat Singapurski ratyfikowała: Australia, Bułgaria, Dania, Estonia, Hiszpania, Kirgizja, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Singapur, USA, Szwajcaria.

Metryka

Identyfikator:  Dz.U.2009.100.838

Rodzaj: Umowa międzynarodowa

Tytuł: Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.

Data:

aktu: 27 marca 2006 r.

ogłoszenia: 29 czerwca 2009 r.

wejścia w życie: 2 lipca 2009 r.

Czym jest Traktat Singapurski?

Traktat Singapurski stosuje się do każdego rodzaju znaków towarowych, które podlegają ochronie na mocy prawa państwa, które go podpisało. Znaczy to tyle, że ochrona w nim przewidziana obejmuje nie tylko konwencjonalne znaki towarowe, ale również te niekonwencjonalne, takie jak np. hologramy, znaki trójwymiarowe, kolory, znaki ruchome a także znaki niewidoczne (np. dźwiękowe, zapachowe, smakowe), o ile prawo krajowe dopuszcza ich ochronę.

Ważne! Traktat Singapurski nie zajmuje się ochroną znaków wspólnych, kontrolnych i gwarancyjnych.

Każdy kraj (sygnatariusz), który podpisał charakteryzowany dokument posiada swobodę wyboru w jaki sposób krajowe urzędy patentowe patentowymi mogą porozumiewać się z podmiotami, którym udzielona jest ochrona (i odwrotnie). Dopuszczono również formę komunikacji elektronicznej. Traktat Singapurski wprowadza także system środków ulgowych, w przypadku gdy właściciel znaku towarowego lub podmiot dopiero ten znak zgłaszający nie dotrzymał terminów:

 • przedłużenia prawa,
 • kontynuowania prawa,
 • przywrócenia prawa.

Traktat Singapurski zawiera także postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych i sankcji w przypadku niedopełnienia formalności w zakresie ich wpisu do rejestru. Na mocy tego dokumentu możliwe jest współpracowanie z urzędami do spraw własności przemysłowej różnych państw według jednolitej procedury.

Traktat Singapurski - zgłoszenie znaku towarowego

Traktat Singapurski podaje wymogi co do zgłoszenia danego znaku towarowego. Zgodnie z jego treścią, nie jest wymagane by zainteresowany podmiot dostarczył wraz ze zgłoszeniem:

 • zaświadczeń lub wyciągów z rejestru handlowego,
 • wskazania na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • dostarczenie dowodów, że dany znak został (lub nie) zarejestrowany w innym państwie.

Traktat Singapurski wskazuje także, iż w przypadku gdy jednym zgłoszeniem objęte będą towary i/lub usługi należące do kilku klas klasyfikacji nicejskiej, zgłoszenie to skutkuje jedną rejestracją. Sam zgłaszający ma jednak prawo podzielić ją na kilka odrębnych. Może to zrobić do chwili wydania decyzji w tej sprawie.

Zapoznaj się z:

 • Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z  dnia 15 czerwca 1957 r. (Porozumienie Nicejskie)

Dokument ten określił także datę zgłoszenia znaku towarowego i jest nią data wpływu dokumentów do właściwego urzędu patentowego.

Traktat Singapurski - rejestracja znaku towarowego

Traktat Singapurski zawiera wszystkie najważniejsze informację dotyczące dokumentów i opłat związanych z procesem rejestracji znaku towarowego. Chodzi o dokumenty i opłaty, których może wymagać krajowy, regionalny lub międzynarodowy urząd patentowy. Przykładem tych informacji jest zapis zezwalający na pobranie tylko jednej opłaty w przypadku przedłużenie rejestracji znaku towarowego za każdy okres rejestracji. W przypadku przedłużenia rejestracji właściwy urząd patentowy nie może dla celów dokonania przedłużenia przeprowadzić badania zarejestrowanego znaku co do istoty, zaś sam czas trwania pierwszego okresu rejestracji jak i każdego kolejnego przedłużenia wynosi 10 lat.

Traktat Singapurski - licencje

Zarówno Traktat Singapurski jak i przygotowany dla niego Regulamin wskazują wprost, jakich dokumentów, informacji i opłat można żądać w przypadku składania wniosku o wpis licencji. Jedną z najbardziej istotnych przepisów jest fakt, że jeden wniosek który spełnia wymogi określone w Traktacie może dotyczyć kilku licencji jednocześnie.

Ważne! Niewpisanie licencji do rejestru nie ma wpływu na ważność rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji.

Traktat Singapurski podkreśla także, że nie można żądać wpisania licencji do rejestru jako warunku uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa danego państwa. Chodzi o prawo do:

 • przystąpienia do postępowania w sprawie naruszenia, które wszczęto przez uprawnionego,
 • przystąpienia do powyższego postępowania dla uzyskania odszkodowania wynikającego z naruszenia znaku, który stanowi przedmiot licencji.

Tak samo Traktat Singapurski nie zezwala na żądanie wpisania licencji do rejestru jako warunku dla uznania używania znaku przez licencjobiorcę. Chodzi o warunek, zgodnie z którym dochodzi do uznania używania znaku towarowego przez uprawnionego w postępowaniu dotyczącym nabycia, utrzymania i przestrzegania praw dotyczących znaków.

Ważne! W przypadku, gdy ustawodawstwo danego państwa wymaga wskazania, że znak jest używany na podstawie licencji, należy pamiętać, że pełne lub częściowe niespełnienie tego wymogu nie ma wpływu na ważność rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji, jak również na jego ochronę.

Traktat Singapurski wskazuje także na to, że :

 • zgłoszenie o rejestrację lub wniosek dotyczący zmiany danych osoby uprawnionej z rejestracji (ale nie zmiany samego uprawnionego),
 • poprawienie błędów w zgłoszeniu lub innym wniosku przekazanym urzędowi,
 • wniosek o:
  • przedłużenie rejestracji,
  • przedłużenie terminu dla dokonania czynności przed urzędem (złożonego przed upływem terminu),
  • wpisanie licencji do rejestru lub o zmianę i wykreślenie wpisu licencji do rejestru,

nie mogą być odrzucone bez możliwości wniesienia uwag odnośnie zamierzonego odrzucenia w rozsądnym terminie.

Traktat Singapurski - Regulamin

Traktat Singapurski zawiera w sobie także dodatek w formie Regulaminu. Ten zaś określa uregulowania, będące pomocne przy wdrożeniu traktatu. Znajdują się w nim także wymogi administracyjne i proceduralne uszczegóławiające postanowienia traktatu dotyczące:

 • wymogów co do:
  • żądanych danych osobowych i danych osób prawnych,
  • adresów,
 • szczegółów dotyczących:
  • zgłoszenia (możliwość używania konkretnych czcionek przez urząd w formularzach, koloru znaku towarowego jako cechy odróżniającej, wymogów co do ilości reprodukcji znaków towarowych dla urzędu, transliteracji lub tłumaczenia znaku, terminu do dostarczenia dowodu rzeczywistego używania znaku – nie krótszy niż 6 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia,
  • przedstawicielstwa i adresów do doręczeń,
  • daty zgłoszenia (procedura w przypadku niespełniania wymogu przez zgłoszenie, data zgłoszenia przy poprawkach),
  • dokumentów (podpis, data podpisania, data wpływu)
  • czasu trwania i przedłużenia rejestracji,
  • wymogów co do samej treści wniosku o wpisanie licencji do rejestru
 • sposobów identyfikacji dokumentu zgłoszenia przez urząd,
 • środków w przypadku niedotrzymania terminów (m.in. przedłużenie terminu do złożenia dokumentów, kontynuowanie postępowania, przywrócenie praw i wyjątki od ww. środków).

Traktat Singapurski (międzynarodowy akt prawny) - Treść

 

Traktat singapurski

o prawie znaków towarowych

i regulamin do Traktatu singapurskiego

o prawie znaków towarowych

 

(Dz.U.09.100.838)

 

przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

 

W dniu 27 marca 2006 r. zostały przyjęte w Singapurze Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.

Artykuł 1

[Definicje zawarte w Traktacie]

O ile nie postanowiono inaczej, dla celów niniejszego Traktatu:

(I) Urząd - oznacza organ, któremu Umawiająca się Strona powierzyła dokonywanie rejestracji znaków;

(II) Rejestracja - oznacza rejestrację znaku przez Urząd;

(III) Zgłoszenie - oznacza zgłoszenie o rejestrację;

(IV) Dokument - oznacza każde zgłoszenie, wniosek, oświadczenie, korespondencję lub inne informacje dotyczące zgłoszenia lub rejestracji, złożone w Urzędzie;

(V) Osoba - oznacza osobę zarówno fizyczną jak i prawną;

(VI) Uprawniony - oznacza osobę, która w Rejestrze znaków widnieje jako uprawniony z rejestracji;

(VII) Rejestr znaków - oznacza komplet danych będących w posiadaniu Urzędu, który obejmuje treść wszystkich rejestracji i wszelkie dane wpisane do Rejestru w odniesieniu do wszystkich rejestracji, niezależnie od nośnika, na którym dane te są gromadzone i przechowywane;

(VIII) Procedura przed Urzędem - oznacza procedurę w postępowaniu przed Urzędem w sprawie zgłoszenia lub rejestracji;

(IX) Konwencja paryska - oznacza Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej, podpisaną w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., wraz ze wszystkimi zmianami i rewizjami;

(X) Klasyfikacja nicejska - oznacza klasyfikację ustanowioną Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanym w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., wraz ze wszystkimi zmianami i rewizjami;

(XI) Licencja - oznacza licencję na używanie znaku na podstawie ustawodawstwa Umawiającej się Strony;

(XII) Licencjobiorca - oznacza osobę, której udzielono licencji;

(XIII) Umawiająca się Strona - oznacza każde państwo lub organizację międzyrządową, będącą stroną niniejszego Traktatu;

(XIV) Konferencja dyplomatyczna - oznacza zgromadzenie Umawiających się Stron zwołane w celu dokonania rewizji lub zmiany Traktatu;

(XV) Zgromadzenie - oznacza Zgromadzenie, o którym mowa w art.23;

(XVI) Dokument ratyfikacyjny - oznacza dokument jako obejmujący także dokument przyjęcia i zatwierdzenia;

(XVII) Organizacja - oznacza Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO);

(XVIII) Biuro Międzynarodowe - oznacza Biuro Międzynarodowe Organizacji;

(XIX) Dyrektor Generalny - oznacza Dyrektora Generalnego Organizacji;

(XX) Regulamin - oznacza Regulamin do niniejszego Traktatu, o którym mowa w art. 22;

(XXI) Odesłanie do "artykułu", "ustępu", "punktu" lub "podpunktu" artykułu - oznacza odesłanie do odpowiedniej zasady lub odpowiednich zasad w Regulaminie;

(XXII) TLT z 1994 r. - oznacza Traktat o prawie znaków towarowych sporządzony w Genewie w dniu 27 października 1994 r.

Artykuł  2

[Znaki, do których Traktat ma zastosowanie]

1. Charakter znaków towarowych

Umawiające się Strony stosują niniejszy Traktat do znaków składających się z oznaczeń, które mogą być zarejestrowane na podstawie jej ustawodawstwa.

2. Rodzaje znaków towarowych

(a) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do znaków dotyczących towarów (znaki towarowe) lub usług (znaki usługowe) lub zarówno towarów, jak i usług.

(b) Niniejszego Traktatu nie stosuje się do znaków wspólnych, znaków kontrolnych i znaków gwarancyjnych.

Artykuł 3

[Zgłoszenie znaku towarowego]

1. Dane, elementy i opłata zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego lub do niego dołączone

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby zgłoszenie zawierało niektóre lub wszystkie następujące dane lub elementy:

(I) wniosek o rejestrację;

(II) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres zgłaszającego;

(III) nazwę państwa, którego zgłaszający jest podmiotem, jeżeli jest on podmiotem jakiegokolwiek państwa, nazwę państwa, w którym zgłaszający ma miejsce zamieszkania, jeżeli takie posiada, oraz nazwę państwa, w którym zgłaszający posiada rzeczywiste i działające przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, jeżeli takie posiada;

(IV) jeżeli zgłaszający jest osobą prawną, prawny charakter tej osoby prawnej oraz państwo a także tam, gdzie ma to zastosowanie, jednostkę terytorialną tego państwa, według prawa którego wspomniana osoba prawna została utworzona;

(V) jeżeli zgłaszający działa przez przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(VI) adres dla doręczeń, jeżeli jest on wymagany na podstawie art. 4 ust. 2 pkt b);

(VII) jeżeli zgłaszający zamierza skorzystać z pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia, oświadczenie o zastrzeżeniu pierwszeństwa z tego wcześniejszego zgłoszenia wraz z danymi i dowodem na poparcie oświadczenia o pierwszeństwie, jakie mogą być wymagane na podstawie art. 4 Konwencji paryskiej;

(VIII) jeżeli zgłaszający zamierza skorzystać z ochrony wynikającej z wystawienia towarów i/lub usług na wystawie, oświadczenie dotyczące tego faktu wraz z danymi na poparcie tego oświadczenia, jakie mogą być wymagane na podstawie prawa Umawiającej się Strony;

(IX) co najmniej jeden wizerunek znaku, zgodnie z wymogami Regulaminu;

(X) w sytuacjach, gdy ma to zastosowanie, stwierdzenie zgodnie z wymogami Regulaminu, wskazujące rodzaj znaku, jak również wszelkie szczególne wymagania stosowane do tego rodzaju znaku;

(XI) w sytuacjach, gdy ma to zastosowanie, stwierdzenie zgodnie z wymogami Regulaminu, wskazujące, że zgłaszający chce, aby znak ten został zarejestrowany i opublikowany standardowym liternictwem używanym przez Urząd;

(XII) w sytuacjach, gdy ma to zastosowanie, stwierdzenie zgodnie z wymogami Regulaminu, wskazujące, że zgłaszający chce zastrzec kolor jako cechę odróżniającą znaku;

(XIII) transliterację znaku lub niektórych jego części;

(XIV) tłumaczenie znaku lub niektórych jego części;

(XV) nazwy towarów i/lub usług, dla których występuje się o rejestrację, pogrupowane według klas klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda grupa powinna być poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy i przedstawiona w kolejności klas wspomnianej klasyfikacji;

(XVI) oświadczenie o zamiarze używania znaku, zgodnie z wymogami ustawodawstwa Umawiającej się Strony.

(b) Zamiast lub oprócz oświadczenia o zamiarze używania znaku, o którym mowa w pkt. a) ppkt (XVI), zgłaszający może złożyć oświadczenie o rzeczywistym używaniu tego znaku oraz dowód potwierdzający ten fakt, zgodnie z wymogami ustawodawstwa Umawiającej się Strony.

(c) Umawiająca się Strona może wymagać wniesienia do Urzędu opłaty za zgłoszenie.

2. Jedno zgłoszenie dla towarów i/lub usług w kilku klasach towarowych (usługowych)

Jedno i to samo zgłoszenie może dotyczyć wielu towarów i/lub usług, niezależnie od tego, czy należą do jednej klasy czy do kilku klas klasyfikacji nicejskiej.

3. Rzeczywiste używanie znaku towarowego

Umawiająca się Strona może wymagać, aby w przypadku, kiedy zostało złożone oświadczenie o zamiarze używania na podstawie ust. 1 pkt a) ppkt (XVI), zgłaszający dostarczył do Urzędu, w ustalonym w jej ustawodawstwie terminie i z zastrzeżeniem dotrzymania minimalnego terminu przewidzianego w Regulaminie, dowód rzeczywistego używania znaku, zgodnie z wymogami ww. ustawodawstwa.

4. Zakaz innych wymogów dotyczących znaków towarowych

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia, w odniesieniu do zgłoszenia, wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz w art. 8. W szczególności, w toku rozpatrywania zgłoszenia nie można wymagać dla tego zgłoszenia:

(I) dostarczenia jakichkolwiek zaświadczeń lub wyciągów z rejestru handlowego;

(II) wskazania prowadzenia przez zgłaszającego działalności przemysłowej lub handlowej, ani dostarczania dowodów na tę okoliczność;

(III) wskazania prowadzenia przez zgłaszającego działalności odpowiadającej towarom i/lub usługom wymienionych w zgłoszeniu, ani dostarczania dowodów na tę okoliczność;

(IV) dostarczania dowodów na to, że znak został zarejestrowany w Rejestrze znaków innej Umawiającej się Strony lub państwa będącego stroną Konwencji paryskiej, które nie jest Umawiającą się Stroną, chyba że zgłaszający domaga się zastosowania art. 6 quinquies Konwencji paryskiej.

5. Żądanie dowodu dla urzędu patentowego

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia dowodu jej Urzędowi w toku rozpatrywania zgłoszenia, jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości jakichkolwiek danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu.

Artykuł 4.

[Przedstawicielstwo i adres dla doręczeń]

1. Przedstawiciele dopuszczeni do praktyki

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby przedstawiciel wyznaczony dla celów jakiegokolwiek postępowania przed Urzędem:

(I) miał prawo, na podstawie stosowanego prawa, do praktyki przed Urzędem w odniesieniu do zgłoszeń i rejestracji oraz, kiedy ma to zastosowanie, był dopuszczony do praktyki przed Urzędem;

(II) podał, jako swój adres, adres na terytorium wskazanym przez Umawiającą się Stronę.

(b) Czynność podjęta w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania przed Urzędem przez lub w stosunku do przedstawiciela, który spełnia wymogi stosowane przez Umawiającą się Stronę na podstawie pkt. a), odnosi skutek czynności podjętej przez lub w stosunku do zgłaszającego, uprawnionego lub innej zainteresowanej osoby, która wyznaczyła przedstawiciela.

2. Przedstawicielstwo obowiązkowe i adres dla doręczeń

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby, dla celów jakiegokolwiek postępowania przed Urzędem, zgłaszający, uprawniony lub inna zainteresowana osoba, nie posiadający ani miejsca zamieszkania ani rzeczywistego i działającego przedsiębiorstwa na jej terytorium, byli reprezentowani przez przedstawiciela.

(b) W zakresie, w jakim Umawiająca się Strona nie wymaga przedstawicielstwa zgodnie z pkt. a), może ona wymagać, dla celów jakiegokolwiek postępowania przed Urzędem, aby zgłaszający, uprawniony lub inna zainteresowana osoba, nie posiadający ani miejsca zamieszkania ani rzeczywistego i działającego przedsiębiorstwa na jej terytorium, posiadali adres dla doręczeń na tym terytorium.

3. Pełnomocnictwo

(a) W każdym przypadku, kiedy Umawiająca się Strona dopuszcza lub wymaga, aby zgłaszający, uprawniony lub każda inna zainteresowana osoba, byli reprezentowani przed Urzędem przez przedstawiciela, może ona wymagać wyznaczenia przedstawiciela w oddzielnym dokumencie (zwanym dalej „pełnomocnictwem”), wskazującym imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) zgłaszającego, uprawnionego lub innej osoby, zależnie od przypadku.

(b) Pełnomocnictwo może dotyczyć jednego lub kilku zgłoszeń i/lub rejestracji wskazanych w pełnomocnictwie lub, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych przez osobę wyznaczającą pełnomocnika, do wszystkich aktualnych i przyszłych zgłoszeń i/lub rejestracji tej osoby.

(c) Pełnomocnictwo może ograniczać umocowanie przedstawiciela do niektórych czynności. Umawiająca się Strona może wymagać, aby pełnomocnictwo, na podstawie którego przedstawiciel ma prawo wycofać zgłoszenie lub zrzec się rejestracji, zawierało wyraźne wskazanie tego faktu.

(d) W przypadku złożenia dokumentu w Urzędzie przez osobę, która w dokumencie tym podaje się za przedstawiciela, ale Urząd, w chwili otrzymania tego dokumentu, nie posiada wymaganego pełnomocnictwa, Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia tego pełnomocnictwa do Urzędu w terminie wskazanym przez Umawiającą się Stronę, z zastrzeżeniem dotrzymania terminu minimalnego, określonego w Regulaminie. Każda Umawiająca się Strona może postanowić, że jeżeli dokument pełnomocnictwa nie zostanie złożony w Urzędzie w terminie wyznaczonym przez Umawiającą się Stronę, dokument złożony przez wspomnianą osobę nie będzie wywoływał żadnych skutków.

4. Odesłanie do dokumentu pełnomocnictwa

Umawiająca się Strona może wymagać, aby dokument składany w Urzędzie przez przedstawiciela dla celów postępowania przed Urzędem zawierał odesłanie do dokumentu pełnomocnictwa, na podstawie którego przedstawiciel działa.

5. Zakaz innych wymogów dotyczących znaków towarowych

Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 8, w odniesieniu do spraw, których te przepisy dotyczą.

6. Żądanie dowodu dla urzędu patentowego

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia Urzędowi dowodu, jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości informacji zawartych w którymkolwiek dokumencie, o którym mowa w ust. 3 i 4.

Artykuł 5.

[Data zgłoszenia]

1. Dozwolone wymogi

(a) Z zastrzeżeniem pkt. b) i ust. 2, Umawiająca się Strona nadaje, jako datę dokonania zgłoszenia, datę, w której do Urzędu wpłynęły następujące dane i elementy w języku wymaganym na podstawie art. 8 ust. 2:

(I) wyraźne lub dorozumiane wskazanie, że wnosi się o rejestrację znaku;

(II) dane umożliwiające ustalenie tożsamości zgłaszającego;

(III) dane umożliwiające nawiązanie przez Urząd kontaktu ze zgłaszającym lub jego przedstawicielem, jeżeli został ustanowiony;

(IV) dostatecznie wyraźny wizerunek znaku, o którego rejestrację się wnosi;

(V) wykaz towarów i/lub usług, dla których znak ma być zarejestrowany;

(VI) jeżeli ma zastosowanie art. 3 ust. 1 pkt a) ppkt (XVI) lub pkt. b), oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt a) ppkt (XVI) lub oświadczenie i dowód, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt b) odpowiednio, zgodnie z wymogami ustawodawstwa Umawiającej się Strony,

(b) Umawiająca się Strona może nadać, jako datę dokonania zgłoszenia, datę, w której do Urzędu wpłynęły nie wszystkie, a jedynie niektóre z danych i elementów, o których mowa w pkt. a) lub wpłynęły one w języku innym, niż język wymagany na podstawie art. 8 ust 2.

2. Dozwolone wymogi dodatkowe

(a) Umawiająca się Strona może postanowić, że data zgłoszenia zostanie nadana dopiero z chwilą wniesienia wymaganej opłaty.

(b) Umawiająca się Strona może stosować wymóg, o którym mowa w pkt. a) jedynie wówczas, gdy stosowała taki wymóg w chwili nabycia statusu Strony niniejszego Traktatu.

3. Wnoszenie poprawek i terminy

Sposoby wnoszenia poprawek oraz terminy dla ich wnoszenia na podstawie ust. 1 i 2 określa Regulamin.

4. Zakaz innych wymogów dotyczących znaków towarowych

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia, w odniesieniu do daty zgłoszenia, wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 6.

[Jedna rejestracja dla towarów i/lub usług w kilku klasach]

Jeżeli jednym i tym samym zgłoszeniem objęte są towary i/lub usługi należące do kilku klas klasyfikacji nicejskiej, zgłoszenie to skutkuje jedną i tą samą rejestracją.

Artykuł 7.

[Podział zgłoszenia i rejestracji]

1. Podział zgłoszenia

(a) Każde zgłoszenie wymieniające kilka towarów i/lub usług (zwane dalej „zgłoszeniem początkowym”) może:

(I) przynajmniej do chwili wydania przez Urząd decyzji w sprawie rejestracji znaku,

(II) w toku postępowania sprzeciwowego przeciwko decyzji Urzędu o rejestracji znaku,

(III) w toku postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie rejestracji znaku, być podzielone przez zgłaszającego lub na jego wniosek na dwa lub kilka zgłoszeń (zwanych dalej „zgłoszeniami podzielonymi”) przez rozdzielenie pomiędzy te zgłoszenia towarów i/lub usług wymienionych w zgłoszeniu początkowym. Zgłoszenia podzielone zachowują datę zgłoszenia początkowego i korzystają z prawa pierwszeństwa, jeżeli jest zastrzegane.

(b) Z zastrzeżeniem pkt. a), Umawiająca się Strona może ustanowić wymogi dla podziału zgłoszenia, włącznie z wniesieniem opłaty.

2. Podział rejestracji

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podziału rejestracji. Podział taki jest dozwolony:

(I) w toku postępowania, w którym osoba trzecia podważa przed Urzędem ważność rejestracji,

(II) w toku postępowania odwoławczego od decyzji podjętej przez Urząd w toku poprzedniego postępowania, pod warunkiem, że Umawiająca się Strona może wykluczyć możliwość podziału rejestracji, jeżeli jej ustawodawstwo dopuszcza możliwość wniesienia przez osoby trzecie sprzeciwu wobec rejestracji znaku przed jego zarejestrowaniem.

Artykuł 8.

[Korespondencja]

1. Środki przekazu i forma korespondencji

Umawiająca się Strona może wybrać środek przekazu korespondencji oraz określić, czy akceptuje korespondencję na papierze, korespondencję w formie elektronicznej czy jakąkolwiek inną formę korespondencji.

2. Język korespondencji

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby składane dokumenty były sporządzone w języku dopuszczonym przez Urząd. Jeżeli Urząd dopuszcza kilka języków, od zgłaszającego, uprawnionego lub innej zainteresowanej osoby można domagać się spełnienia innych wymogów językowych stosowanych w odniesieniu do tego Urzędu, pod warunkiem, że nie można domagać się sporządzenia jakiejkolwiek informacji czy jakiegokolwiek elementu w dokumencie w więcej niż jednym języku.

(b) Żadna Umawiająca się Strona nie może wymagać zaświadczenia, potwierdzenia notarialnego, uwierzytelnienia, legalizacji czy innego poświadczenia jakiegokolwiek innego tłumaczenia dokumentu, niż to przewidziane Traktatem,

(c) Jeżeli Umawiająca się Strona nie wymaga złożenia dokumentu w języku dopuszczonym przez jej Urząd, Urząd ten może wymagać dostarczenia tłumaczenia tego dokumentu, dokonanego przez urzędowego tłumacza lub przedstawiciela, na język dopuszczony przez Urząd, w rozsądnym terminie.

3. Podpisanie dokumentów na papierze

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby dokument na papierze został podpisany przez zgłaszającego, uprawnionego lub inną zainteresowaną osobę. Jeżeli Umawiająca się Strona wymaga, aby dokument na papierze został podpisany, Strona ta akceptuje każdy podpis, który spełnia wymogi przewidziane Regulaminem.

(b) Żadna Umawiająca się Strona nie może wymagać zaświadczenia, potwierdzenia notarialnego, uwierzytelnienia, legalizacji czy innego poświadczenia jakiegokolwiek podpisu, chyba że wymaga tego ustawodawstwo Umawiającej się Strony, jeżeli podpis dotyczy zrzeczenia się rejestracji.

(c) Niezależnie od przepisu pkt. b), Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia Urzędowi dowodu, jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości co do autentyczności podpisu dokumentu na papierze.

4. Dokumenty złożone w formie elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu

Jeżeli Umawiająca się Strona zezwala na składanie dokumentów w formie elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, może wymagać, aby dokumenty takie spełniały wymogi przewidziane Regulaminem.

5. Przedłożenie dokumentu

Umawiająca się Strona akceptuje przedłożenie dokumentu, którego treść odpowiada właściwemu międzynarodowemu wzorcowemu formularzowi, jeżeli taki jest, przewidzianemu Regulaminem.

6. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia, w odniesieniu do ust. 1 do 5, wymogów innych niż te, o których mowa w niniejszym artykule.

7. Sposób komunikowania się z przedstawicielem

Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie reguluje sposobów komunikowania się zgłaszającego, uprawnionego lub innej zainteresowanej osoby z ich przedstawicielem.

Artykuł 9.

[Klasyfikacja towarów i/lub usług]

1. Wskazanie towarów i/lub usług

Każda rejestracja i każda publikacja dokonana przez Urząd, która dotyczy zgłoszenia lub rejestracji i która wskazuje towary i/lub usługi, wskazuje te towary i/lub usługi z ich nazw, pogrupowane według klas klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda grupa powinna być poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy i przedstawiona w porządku klas wzmiankowanej klasyfikacji.

2. Towary lub usługi w tej samej klasie lub w różnych klasach

(a) Towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej.

(b) Towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej.

Artykuł 10.

[Zmiana imion i nazwisk (odpowiednio nazw) lub adresów]

1. Zmiana imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) lub adresu uprawnionego

(a) Jeżeli nie nastąpiła zmiana osoby uprawnionego, lecz zmiana jego imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) i/lub adresu, Umawiająca się Strona zgadza się, aby wniosek o wpisanie przez Urząd zmiany w jego Rejestrze znaków złożony został przez uprawnionego w formie dokumentu wskazującego numer rejestracyjny danej rejestracji oraz zmianę, która ma zostać w rejestrze odnotowana.

(b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał:

(I) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres uprawnionego;

(II) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres przedstawiciela, jeżeli uprawniony ma przedstawiciela;

(III) adres dla doręczeń, jeżeli uprawniony taki adres posiada.

(c) Umawiająca się Strona może wymagać wniesienia do Urzędu opłaty za złożenie wniosku.

(d) Pojedynczy wniosek jest wystarczający nawet, jeżeli zmiana dotyczy więcej niż jednej rejestracji, pod warunkiem, że we wniosku wskazane zostaną numery rejestracyjne wszystkich rejestracji, których on dotyczy.

2. Zmiana imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) lub adresu zgłaszającego

Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio, kiedy zmiana dotyczy zgłoszenia lub zgłoszeń bądź zarówno zgłoszenia lub zgłoszeń i jednej lub kilku rejestracji, pod warunkiem, że jeżeli numer zgłoszeniowy któregokolwiek z tych zgłoszeń nie został jeszcze nadany lub nie jest znany zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi, wniosek w inny sposób identyfikuje to zgłoszenie, jak stanowi to Regulamin.

3. Zmiana imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) lub adresu przedstawiciela lub adresu dla doręczeń

Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmiany imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) lub adresu przedstawiciela, jeżeli taki jest, oraz do zmiany dotyczącej adresu dla doręczeń, jeżeli taki jest.

4. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia, w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w niniejszym artykule, wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 1 - 3 i w art. 8. W szczególności nie może być wymagane dostarczenie jakiegokolwiek zaświadczenia dotyczącego zmiany.

5. Dowód

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia Urzędowi dowodu, jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości jakichkolwiek danych zawartych we wniosku.

Artykuł 11.

[Zmiana w odniesieniu do prawa własności]

1. Zmiana w prawie własności rejestracji

(a) Jeżeli nastąpiła zmiana osoby uprawnionego, Umawiająca się Strona zgadza się, aby wniosek o wpisanie przez Urząd zmiany do jego Rejestru znaków został złożony przez uprawnionego lub przez osobę, która nabyła prawo własności (zwaną dalej „nowym właścicielem”), w formie dokumentu wskazującego numer rejestracyjny danej rejestracji oraz zmianę, która ma zostać w rejestrze odnotowana.

(b) Jeżeli zmiana w prawie własności wynika z umowy, Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał ten fakt i aby był do niego dołączony, z wyboru wnioskodawcy, jeden z następujących dokumentów:

(I) kopia umowy; może zostać stosowany wymóg poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny właściwy organ publiczny;

(II) wyciąg z umowy, wskazujący zmianę w prawie własności; może zostać stosowany wymóg poświadczenia wyciągu za zgodność przez notariusza lub inny właściwy organ publiczny;

(III) nie poświadczone zaświadczenie o przeniesieniu, sporządzone w formie i treści, jak przewiduje to Regulamin oraz podpisane zarówno przez uprawnionego, jak i nowego właściciela;

(IV) nie poświadczony dokument przeniesienia sporządzony w formie i treści, jak przewiduje to Regulamin oraz podpisany zarówno przez uprawnionego, jak i nowego właściciela.

(c) Jeżeli zmiana w prawie własności wynika z połączenia, Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał ten fakt oraz aby dołączona była do niego kopia dokumentu wystawionego przez właściwy organ i stanowiącego dowód połączenia, którą może być kopia wyciągu z rejestru handlowego, przy czym może także wymagać, aby ta kopia była poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ, który dokument wystawił, lub przez notariusza bądź inny właściwy organ publiczny.

(d) Jeżeli nastąpiła zmiana osoby jednego lub kilku, ale nie wszystkich spośród wielu współuprawnionych, i taka zmiana w prawie własności wynika z umowy lub połączenia, Umawiająca się Strona może wymagać, aby którykolwiek współuprawniony, którego zmiana w prawie własności nie dotyczy, udzielił wyraźnej zgody, w dokumencie przez siebie podpisanym, na dokonanie zmiany w prawie własności.

(e) Jeżeli zmiana w prawie własności nie wynika z umowy lub z połączenia, ale z innego tytułu, przykładowo z mocy prawa lub decyzji sądu, Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał ten fakt oraz aby była do niego dołączona kopia dokumentu dowodzącego zaistnienie takiej zmiany oraz aby ta kopia była poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ, który dokument wystawił, lub przez notariusza bądź inny właściwy organ publiczny,

(f) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał:

(I) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres uprawnionego;

(II) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres nowego właściciela;

(III) nazwę państwa, którego nowy właściciel jest obywatelem, jeżeli jest on obywatelem jakiegokolwiek państwa; nazwę państwa, w którym nowy właściciel ma swoje miejsce zamieszkania, jeżeli takie posiada, oraz nazwę państwa, w którym nowy właściciel ma rzeczywiste i działające przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, jeżeli takie posiada;

(IV) jeżeli nowy właściciel jest osobą prawną, charakter prawny tej osoby prawnej oraz państwo a także, kiedy ma to zastosowanie, jednostkę terytorialną na terenie tego państwa, na podstawie prawa którego wspomniana osoba prawna została utworzona;

(V) jeżeli uprawniony ma przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(VI) jeżeli uprawniony ma adres dla doręczeń, tenże adres;

(VII) jeżeli nowy właściciel ma przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(VIII) jeżeli od nowego właściciela wymaga się posiadania adresu dla doręczeń na podstawie art. 4 ust. 2 pkt b), tenże adres,

(g) Umawiająca się Strona może wymagać, aby w związku z wnioskiem została wniesiona do Urzędu opłata,

(h) Pojedynczy wniosek jest wystarczający nawet wówczas, jeżeli zmiana dotyczy więcej niż jednej rejestracji, pod warunkiem, że dla każdej rejestracji uprawniony i nowy właściciel są ci sami oraz we wniosku wskazane zostaną numery rejestracyjne wszystkich rejestracji, których on dotyczy,

(i) Jeżeli zmiana w prawie własności nie dotyczy wszystkich towarów i/usług wymienionych w rejestracji uprawnionego i stosowane prawo dopuszcza wpisywanie takich zmian do Rejestru, Urząd stworzy oddzielną rejestrację odnoszącą się do towarów i/lub usług, w odniesieniu do których prawo własności zostało zmienione.

2. Zmiana w prawie własności zgłoszenia

Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio, kiedy zmiana w prawie własności dotyczy zgłoszenia lub zgłoszeń bądź zarówno zgłoszenia lub zgłoszeń i jednej lub kilku rejestracji, pod warunkiem, że jeżeli numer zgłoszeniowy któregokolwiek wspomnianego zgłoszenia nie został jeszcze nadany lub nie jest znany zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi, wniosek w inny sposób identyfikuje to zgłoszenie, jak przewiduje to Regulamin.

3. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać, aby w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w niniejszym artykule, spełnione były wymogi inne niż te, o których mowa w ust. 1 i oraz w art. 8. W szczególności, nie może być wymagane:

(I) z zastrzeżeniem ust. 1 pkt c), dostarczenie jakiegokolwiek zaświadczenia lub wyciągu z rejestru handlowego;

(II) wskazanie prowadzenia przez nowego właściciela działalności przemysłowej lub handlowej, jak również dostarczenia dowodu na tę okoliczność;

(III) wskazanie prowadzenia przez nowego właściciela działalności w odniesieniu do towarów i/lub usług, których dotyczy zmiana w prawie własności, jak również dostarczenia dowodu na tę okoliczność;

(IV) wskazanie, że uprawniony przeniósł na nowego właściciela, prawo własności swojego przedsiębiorstwa lub wartości firmy w całości lub w części, jak również dostarczenie dowodu na tę okoliczność.

4. Dowód

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia Urzędowi dowodu lub dalszych dowodów w przypadku, gdy zastosowanie ma ust. 1 pkt c) lub e), jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych we wniosku lub innym dokumencie, o którym mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 12.

[Poprawianie błędów]

1. Poprawienie błędu w odniesieniu do rejestracji

(a) Umawiająca się Strona zgadza się, aby wniosek o poprawienie błędu popełnionego w zgłoszeniu lub innym wniosku przekazanym Urzędowi, który to błąd widnieje w jego Rejestrze znaków i/lub jakiejkolwiek publikacji Urzędu, złożony został przez uprawnionego w formie dokumentu wskazującego numer rejestracyjny danej rejestracji, błąd, który ma zostać poprawiony oraz poprawkę, która ma zostać naniesiona.

(b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek wskazywał:

(i) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres uprawnionego;

(ii) jeżeli uprawniony ma przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(iii) jeżeli uprawniony ma adres dla doręczeń, tenże adres.

(c) Umawiająca się Strona może wymagać, aby w związku z wnioskiem została wniesiona do Urzędu opłata.

(d) Pojedynczy wniosek jest wystarczający nawet, jeżeli poprawka dotyczy więcej niż jednej rejestracji tej samej osoby, pod warunkiem, że błąd i poprawka są te same dla każdej rejestracji oraz we wniosku wskazane zostaną numery rejestracyjne wszystkich rejestracji, których on dotyczy.

2. Poprawienie błędu w odniesieniu do zgłoszenia

Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio, kiedy błąd dotyczy zgłoszenia lub zgłoszeń bądź zarówno zgłoszenia lub zgłoszeń i jednej lub kilku rejestracji, pod warunkiem, że jeżeli numer zgłoszeniowy któregokolwiek wspomnianego zgłoszenia nie został jeszcze nadany lub nie jest znany zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi, wniosek w inny sposób identyfikuje to zgłoszenie, jak przewiduje to Regulamin.

3. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać, aby w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w niniejszym artykule, spełnione były wymogi inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 8.

4. Dowód

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia Urzędowi dowodu, jeżeli Urząd ten ma uzasadnione wątpliwości, co do tego, czy rzekomy błąd jest rzeczywiście błędem.

5. Błąd popełniony przez Urząd

Urząd Umawiającej się Strony poprawia własne błędy z urzędu lub na wniosek, bez pobierania za to żadnej opłaty.

6. Błędy, które nie mogą być poprawione

Żadna Umawiająca się Strona nie jest zobowiązana do stosowania ust. 1, 2 i 5 do błędów, które na podstawie jej ustawodawstwa nie mogą zostać poprawione.

Artykuł 13.

[Czas trwania i przedłużenie prawa z rejestracji]

1. Dane lub elementy zawarte we wniosku o przedłużenie lub dołączone do wniosku; Opłata

(a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby przedłużenie rejestracji było uzależnione od złożenia wniosku i aby wniosek taki zawierał następujące dane:

(I) wskazanie, że wnosi się o przedłużenie rejestracji;

(II) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres uprawnionego;

(III) numer rejestracyjny danej rejestracji;

(IV) zależnie od wyboru Umawiającej się Strony, datę dokonania zgłoszenia, w wyniku którego dokonana została rejestracja lub datę wpisu tej rejestracji do Rejestru;

(V) jeżeli uprawniony ma przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i jego adres;

(VI) jeżeli uprawniony posiada adres dla doręczeń, tenże adres;

(VII) jeżeli Umawiająca się Strona dopuszcza przedłużenie rejestracji jedynie dla niektórych towarów i/lub usług, które wpisane są do Rejestru znaków i wnioskowane jest takie przedłużenie, nazwy wpisanych do Rejestru towarów i/lub usług, dla których wnosi się o przedłużenie lub nazwy wpisanych do Rejestru towarów i/lub usług, dla których nie wnosi się o przedłużenie, pogrupowane według klas klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda grupa powinna być poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy i przedstawiona w porządku klas wspomnianej klasyfikacji;

(VIII) jeżeli Umawiająca się Strona dopuszcza złożenie wniosku o przedłużenie przez osobę inną niż uprawniony lub jego przedstawiciel i wniosek jest przez taką osobę złożony, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tej osoby.

(b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby za wniosek o przedłużenie została wniesiona do Urzędu opłata. Z chwilą wniesienia tej opłaty za pierwszy okres rejestracji lub za jakikolwiek okres przedłużenia, nie mogą być wymagane żadne dalsze opłaty za utrzymanie rejestracji za ten okres. Opłaty związane z dostarczeniem oświadczenia i/lub dowodu używania nie są uznawane, dla celów niniejszego punktu, za opłaty wymagane za utrzymanie rejestracji i treść niniejszego punktu ich nie dotyczy.

(c) Umawiająca się Strona może wymagać złożenia wniosku o przedłużenie oraz wniesienia odpowiadającej mu opłaty, o której mowa w pkt. b), do Urzędu w terminie ustalonym prawem Umawiającej się Strony, z zastrzeżeniem przestrzegania terminów minimalnych ustalonych Regulaminem.

2. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać, aby w odniesieniu do wniosku o przedłużenie, spełnione były wymogi inne niż te, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 8. W szczególności nie można żądać, co następuje:

(I) reprodukcji lub innej identyfikacji znaku;

(II) dostarczenia dowodu świadczącego o zarejestrowaniu znaku lub przedłużeniu jego rejestracji, w innym Rejestrze znaków;

(III) dostarczenia oświadczenia i/lub dowodu dotyczącego używania znaku.

3. Dowód

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia do Urzędu dowodu, w toku rozpatrywania wniosku o przedłużenie, jeżeli Urząd ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości jakichkolwiek danych lub elementów zawartych we wniosku o przedłużenie.

4. Zakaz pełnego badania

Żaden Urząd Umawiającej się Strony nie może, dla celów dokonania przedłużenia, przeprowadzać badania zarejestrowanego znaku co do istoty.

5. Czas trwania

Czas trwania pierwszego okresu rejestracji oraz czas trwania każdego okresu przedłużenia wynosi 10 lat.

Artykuł 14.

[Środki ulgowe w przypadku niedotrzymania terminów]

1. Środki ulgowe przed upływem terminu

Umawiająca się Strona może postanowić o przedłużeniu terminu dla dokonania czynności w postępowaniu przed Urzędem w odniesieniu do zgłoszenia lub rejestracji, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w Urzędzie przed upływem tego terminu.

2. Środki ulgowe po upływie terminu

Jeżeli zgłaszający, uprawniony lub inna zainteresowana osoba nie dotrzymała terminu („dany termin”) dla dokonania czynności w postępowaniu przed Urzędem Umawiającej się Strony w odniesieniu do zgłoszenia lub rejestracji, Umawiająca się Strona zapewni jeden lub kilka z następujących środków ulgowych, zgodnie z wymogami określonymi Regulaminem, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w Urzędzie:

(I) przedłużenie danego terminu o okres przewidziany w Regulaminie;

(II) kontynuowanie postępowania w odniesieniu do zgłoszenia lub rejestracji;

(III) przywrócenie praw zgłaszającego, uprawnionego lub innej zainteresowanej osoby w odniesieniu do zgłoszenia lub rejestracji, jeżeli Urząd stwierdzi, że niedotrzymanie danego terminu nastąpiło mimo dochowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach lub, z wyboru Umawiającej się Strony, niedotrzymanie terminu było niezamierzone.

3. Wyjątki

Od żadnej Umawiającej się Strony nie będzie się wymagać wprowadzenia któregokolwiek ze środków ulgowych, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do wyjątków przewidzianych w Regulaminie.

4. Opłata

Umawiająca się Strona może wymagać, aby w odniesieniu do środków ulgowych, o których mowa w ust. 1 i 2, wniesiona została opłata.

5. Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać, aby w odniesieniu do środków ulgowych, o których mowa w ust. 2, spełnione były wymogi inne niż te, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 8.

Artykuł 15.

[Obowiązek przestrzegania Konwencji paryskiej]

Umawiające się Strony obowiązane są do przestrzegania postanowień Konwencji paryskiej dotyczących znaków.

Artykuł 16.

[Znaki usługowe]

Umawiające się Strony rejestrują znaki usługowe, przy czym do takich znaków mają zastosowanie postanowienia Konwencji paryskiej dotyczące znaków.

Artykuł 17.

[Wniosek o wpisanie licencji do Rejestru]

1. Wymogi dotyczące wniosku o wpisanie do Rejestru

Jeżeli ustawodawstwo Umawiającej się Strony przewiduje wpisywanie licencji do Rejestru w jej Urzędzie, ta Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o wpis do Rejestru:

(I) został złożony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie, oraz

(II) aby zostały do niego dołączone załączniki określone w Regulaminie.

2. Opłata

Umawiająca się Strona może wymagać, aby w odniesieniu do wpisu licencji do Rejestru, wniesiona została opłata.

3. Jeden wniosek dotyczący kilku rejestracji

Pojedynczy wniosek jest wystarczający nawet, jeżeli licencja dotyczy więcej niż jednej rejestracji, pod warunkiem, że we wniosku wskazane zostaną numery rejestracyjne wszystkich rejestracji, których on dotyczy, uprawniony i licencjobiorca są ci sami dla wszystkich rejestracji, a wniosek wskazuje zakres licencji zgodnie z Regulaminem w odniesieniu do wszystkich rejestracji.

4. Zakaz innych wymogów

(a) Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać, aby w odniesieniu do wpisu licencji do Rejestru, spełnione były wymogi inne niż te, o których mowa w ust. 1 do 3 oraz w art. 8. W szczególności nie można żądać:

(I) dostarczenia świadectwa rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji;

(II) dostarczenia umowy licencyjnej lub jej tłumaczenia;

(III) informacji na temat warunków finansowych umowy licencyjnej,

(b) Postanowienie pkt. a) nie uchyla obowiązków na podstawie ustawodawstwa Umawiającej się Strony, dotyczących ujawnienia informacji dla celów innych niż wpisanie licencji do Rejestru znaków.

5. Dowód

Umawiająca się Strona może wymagać dostarczenia do Urzędu dowodu, jeżeli Urząd ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości jakichkolwiek danych zawartych we wniosku lub w którymkolwiek dokumencie, o którym mowa w Regulaminie.

6. Wniosek dotyczący zgłoszeń

Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do wniosków o wpis do Rejestru licencji dla zgłoszenia, jeżeli ustawodawstwo Umawiające się Strony przewiduje dokonywanie takich wpisów.

Artykuł 18.

[Wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu licencji do Rejestru]

1. Wymogi dotyczące wniosku

Jeżeli ustawodawstwo Umawiającej się Strony przewiduje wpis licencji do Rejestru w jej Urzędzie, ta Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu licencji do Rejestru:

(I) został złożony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie, oraz

(II) aby zostały do niego dołączone załączniki określone w Regulaminie.

2. Inne wymogi

Artykuł 17 ust. 2 - 6 stosuje się odpowiednio do wniosków o zmianę lub wykreślenie wpisu licencji do Rejestru.

Artykuł 19.

[Skutki nie zapisania licencji do Rejestru]

1. Ważność rejestracji i ochrona znaku

Nie wpisanie licencji do Rejestru w Urzędzie lub w innym organie Umawiające się Strony nie ma wpływu na ważność rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji ani na ochronę tego znaku.

2. Niektóre prawa licencjobiorcy

Umawiająca się Strona nie może żądać wpisania licencji do Rejestru jako warunku dla uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa tej Umawiającej się Strony, do przystąpienia do postępowania w sprawie naruszenia, wszczętego przez uprawnionego lub dla uzyskania, w drodze takiego postępowania, odszkodowania wynikającego z naruszenia znaku będącego przedmiotem licencji.

3. Używanie znaku, kiedy licencja nie jest wpisana do Rejestru

Umawiająca się Strona nie może żądać wpisania licencji do Rejestru jako warunku dla uznania używania znaku przez licencjobiorcę za stanowiące używanie przez uprawnionego w postępowaniu dotyczącym nabycia, utrzymania i przestrzegania praw dotyczących znaków.

Artykuł 20.

[Wskazanie licencji]

Jeżeli ustawodawstwo Umawiającej się Strony wymaga wskazania, że znak jest używany na podstawie licencji, pełne lub częściowe nie spełnienie tego wymogu nie ma wpływu na ważność rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji ani na ochronę znaku oraz nie ma wpływu na stosowanie art. 19 ust. 3.

Artykuł 21.

[Uwagi w przypadku zamierzonego odrzucenia]

Zgłoszenie na podstawie art. 3 lub wniosek na podstawie artykułów 7, 10 do 14, 17 i 18 nie mogą być przez Urząd odrzucone w całości lub w części bez umożliwienia zgłaszającemu lub wnioskodawcy, zależnie od przypadku, wniesienia uwag w sprawie zamierzonego odrzucenia w rozsądnym terminie. W odniesieniu do art. 14, żaden Urząd nie będzie zmuszony umożliwić wniesienie uwag, jeżeli osoba wnioskująca o zastosowanie środków ulgowych miała już możliwość zgłoszenia uwag w odniesieniu do faktów, na podstawie których została podjęta decyzja.

Artykuł 22.

[Regulamin]

1. Treść

(a) Regulamin załączony do niniejszego Traktatu zawiera zasady dotyczące:

(I) spraw, które niniejszy Traktat wyraźnie wskazuje jako mające zostać „określone w Regulaminie”;

(II) szczegółowych uregulowań pomocnych przy wdrożeniu postanowień niniejszego Traktatu;

(III) wymogów administracyjnych, spraw proceduralnych,

(b) Regulamin zawiera także wzorcowe formularze międzynarodowe.

2. Zmiana Regulaminu

Z zastrzeżeniem ust. 3, każda zmiana Regulaminu wymaga trzech-czwartych oddanych głosów.

3. Wymóg jednomyślności

(a) Regulamin może wskazać przepisy Regulaminu, których zmiana wymaga jednomyślności.

(b) Każda zmiana Regulaminu, skutkująca uzupełnieniem lub wykreśleniem niektórych przepisów spośród wskazanych Regulaminem stosownie do pkt. a), wymaga jednomyślności.

(c) Przy ustalaniu, czy została osiągnięta jednomyślność, uwzględniane są jedynie głosy rzeczywiście oddane. Wstrzymania się od głosu nie uznaje się za oddanie głosu.

4. Konflikt pomiędzy Traktatem i Regulaminem

W przypadku konfliktu pomiędzy przepisami niniejszego Traktatu i przepisami Regulaminu, przepisy Traktatu mają decydujące znaczenie.

Artykuł 23.

[Zgromadzenie]

1. Skład

(a) Umawiające się Strony tworzą Zgromadzenie.

(b) Każdą Umawiającą się Stronę reprezentuje w Zgromadzeniu jeden delegat, który może być wspomagany przez zastępców, doradców i ekspertów. Każdy delegat może reprezentować tylko jedną Umawiającą się Stronę.

2. Zadania

Zgromadzenie:

(I) zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwoju niniejszego Traktatu;

(II) zmienia Regulamin, włącznie z wzorcowymi formularzami międzynarodowymi;

(III) określa warunki dla terminu, w którym daną zmianę, o której mowa w ppkt. (ii) stosuje się;

(IV) wykonuje wszelkie inne funkcje właściwe dla wdrożenia postanowień niniejszego Traktatu.

3. Kworum

(a) Kworum stanowi połowa członków Zgromadzenia będących państwami.

(b) Niezależnie od treści pkt. (a), jeżeli na jakimkolwiek posiedzeniu liczba członków Zgromadzenia będących państwami i na tym posiedzeniu reprezentowanych jest mniejsza niż połowa, ale równa jednej trzeciej członków Zgromadzenia będących państwami lub od niej większa, Zgromadzenie podejmuje decyzje, jednakże, z wyjątkiem decyzji dotyczących jego własnej procedury, przy czym wszelkie decyzje stają się skuteczne jedynie wówczas, gdy spełnione są niżej ustalone warunki. Biuro Międzynarodowe powiadamia o wspomnianych decyzjach członków Zgromadzenia będących państwami, lecz nie reprezentowanych na posiedzeniu i wzywa ich do oddania głosu lub wstrzymania się od głosu na piśmie w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia. Jeżeli po upływie tego terminu liczba takich członków, którzy w ten sposób oddali swój głos lub poinformowali o wstrzymaniu się od głosu, osiąga liczbę członków brakującą dla osiągnięcia kworum na samym posiedzeniu, decyzje takie stają się skuteczne pod warunkiem, że jednocześnie nadal utrzymuje się wymagana większość.

4. Podejmowanie decyzji podczas Zgromadzenia

(a) Zgromadzenie czyni starania, aby decyzje podejmowane były w drodze konsensusu.

(b) Jeżeli podjęcie decyzji w drodze konsensusu nie jest możliwe, o sprawie decyduje się w drodze głosowania. W takim przypadku:

(I) każda Umawiająca się Strona będąca państwem dysponuje jednym głosem i głosuje jedynie we własnym imieniu; oraz

(II) każda Umawiająca się Strona będąca organizacją międzyrządową może uczestniczyć w głosowaniu, w miejsce jej państw członkowskich, z liczbą głosów równą liczbie jej państw członkowskich będących stronami niniejszego Traktatu. Taka organizacja międzyrządowa nie uczestniczy w głosowaniu, jeżeli choćby jedno z jej członków korzysta ze swego prawa do głosowania i odwrotnie. Ponadto, taka organizacja międzyrządowa nie uczestniczy w głosowaniu, jeżeli choćby jedno z jej członków będących stroną niniejszego Traktatu jest członkiem innej takiej organizacji międzyrządowej i ta inna organizacja międzyrządowa uczestniczy w tym głosowaniu.

5. Większość

(a) Z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2 i 3, decyzje Zgromadzenia wymagają dwóch trzecich oddanych głosów.

(b) Przy ustalaniu, czy została osiągnięta wymagana większość, uwzględnia się jedynie głosy rzeczywiście oddane. Wstrzymania się od głosu nie uznaje się za oddanie głosu.

6. Sesje

Zgromadzenie zbiera się na sesji zwołanej przez Dyrektora Generalnego i, jeśli nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, w tym samym czasie i miejscu, w którym zbiera się Zgromadzenie Ogólne Organizacji.

7. Zasady proceduralne

Zgromadzenie ustala własne zasady proceduralne, włącznie z zasadami zwoływania sesji nadzwyczajnych.

Artykuł 24.

[Biuro Międzynarodowe]

1. Zadania administracyjne

(a) Biuro Międzynarodowe wykonuje zadania administracyjne dotyczące niniejszego Traktatu.

(b) W szczególności, Biuro Międzynarodowe przygotowuje posiedzenia i zapewnia obsługę sekretariatu Zgromadzenia oraz tych komitetów ekspertów oraz grup roboczych, które Zgromadzenie może utworzyć.

2. Posiedzenia inne niż sesje Zgromadzenia

Dyrektor Generalny zwołuje posiedzenia komitetów i grup roboczych utworzonych przez Zgromadzenie.

3. Rola Biura Międzynarodowego w Zgromadzeniu i innych posiedzeniach

(a) Dyrektor Generalny oraz wyznaczone przez Dyrektora Generalnego osoby uczestniczą, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia, komitetów i grup roboczych utworzonych przez Zgromadzenie.

(b) Dyrektor Generalny lub wyznaczony przez niego członek personelu pełni z Urzędu funkcję sekretarza Zgromadzenia, komitetów i grup roboczych, o których mowa w punkcie (a).

4. Konferencje

(a) Biuro Międzynarodowe przygotowuje zgodnie ze wskazówkami Zgromadzenia wszystkie konferencje rewizyjne.

(b) Biuro Międzynarodowe może konsultować się z państwami członkowskimi Organizacji, z organizacjami międzyrządowymi oraz międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wspomnianych przygotowań.

(c) Dyrektor Generalny oraz osoby przez niego wyznaczone biorą udział, bez prawa głosu, w obradach konferencji rewizyjnych.

5. Inne zadania

Biuro Międzynarodowe wykonuje wszelkie inne zadania powierzone mu w odniesieniu do niniejszego Traktatu.

Artykuł 25.

[Rewizja lub zmiana]

Niniejszy Traktat może zostać zrewidowany lub zmieniony wyłącznie na konferencji dyplomatycznej. O zwołaniu konferencji dyplomatycznej decyduje Zgromadzenie.

Artykuł 26.

[Strony niniejszego Traktatu]

1. Kwalifikacje

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 oraz art. 28 ust. 1 i 3, następujące podmioty mogą podpisać niniejszy Traktat i nabyć status Strony tego Traktatu:

(I) każde państwo będące członkiem Organizacji i w odniesieniu do którego może być zarejestrowany znak w jego Urzędzie;

(II) każda organizacja międzyrządowa utrzymująca Urząd, w którym mogą być rejestrowane znaki ze skutkiem na terytorium, na którym stosowany jest tworzący tę organizację międzyrządową Traktat, we wszystkich jej państwach członkowskich lub w tych jej państwach członkowskich, które są wyznaczone dla tego celu w danym zgłoszeniu, pod warunkiem, że wszystkie państwa członkowskie tej organizacji międzyrządowej są członkami Organizacji;

(III) każde państwo członkowskie Organizacji, w odniesieniu do którego znaki mogą być rejestrowane jedynie za pośrednictwem Urzędu innego określonego państwa będącego członkiem Organizacji;

(IV) każde państwo członkowskie Organizacji, w odniesieniu do którego znaki mogą być rejestrowane jedynie za pośrednictwem Urzędu utrzymywanego przez organizację międzyrządową, której państwo to jest członkiem;

(V) każde państwo członkowskie Organizacji, w odniesieniu do którego znaki mogą być rejestrowane wyłącznie za pośrednictwem Urzędu wspólnego dla grupy państw członkowskich Organizacji.

2. Ratyfikacja lub przystąpienie

Każdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć:

(I) dokument ratyfikacyjny, jeżeli podpisał niniejszy Traktat; lub

(II) dokument przystąpienia, jeżeli nie podpisał niniejszego Traktatu.

3. Data, z którą złożenie dokumentu staje się skuteczne

Datą, w której zdeponowanie dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia staje się skuteczne, jest:

(I) w przypadku państwa, o którym mowa w ust. 1 pkt(I), data złożenia przez to państwo dokumentu;

(II) w przypadku organizacji międzyrządowej, data złożenia przez tę organizację międzyrządową dokumentu;

(III) w przypadku państwa, o którym mowa w ust. 1 pkt (III), data spełnienia następującego warunku: złożenie dokumentu tego państwa lub złożenie dokumentu innego, określonego państwa;

(IV) w przypadku państwa, o którym mowa w ust. 1 pkt (IV), data stosowana na podstawie pkt. (II) powyżej;

(V) w przypadku państwa członkowskiego grupy państw, o której mowa w ust. 1 pkt (V), data złożenia dokumentów przez wszystkie państwa członkowskie grupy.

Artykuł 27.

[Stosowanie TLT z 1994 r. i niniejszego Traktatu]

1. Relacje pomiędzy Umawiającymi się Stronami zarówno niniejszego Traktatu jak i TLT z 1994 r.

Jedynie niniejszy Traktat stosowany jest do wzajemnych stosunków Umawiających się Stron zarówno niniejszego Traktatu, jak i TLT z 1994 r.

2. Relacje pomiędzy Umawiającymi się Stronami niniejszego Traktatu i Umawiającymi się Stronami TLT z 1994 r., niebędącymi Stroną niniejszego Traktatu

Umawiająca się Strona zarówno niniejszego Traktatu, jak i TLT z 1994 r. nadal stosuje TLT z 1994 r. w stosunkach z Umawiającymi się Stronami TLT z 1994 r. niebędącymi Stroną niniejszego Traktatu.

Artykuł 28.

[Wejście w życie. Data, z którą ratyfikacja i przystąpienie stają się skuteczne]

1. Uwzględniane dokumenty

Dla celów niniejszego artykułu, uwzględnia się jedynie dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia złożone przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1, i których data złożenia jest zgodna z postanowieniami art. 26 ust. 3.

2. Wejście w życie Traktatu

Niniejszy Traktat wchodzi w życie trzy miesiące po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia przez dziesięć państw lub organizacji międzyrządowych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt (II).

3. Wejście w życie ratyfikacji i przystąpień po wejściu w życie Traktatu

Podmiot nie objęty ust. 2 staje się związany niniejszym Traktatem trzy miesiące od daty złożenia przez niego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia.

Artykuł 29.

[Zastrzeżenia]

1. Szczególne rodzaje znaków

Każde państwo lub organizacja międzyrządowa mogą złożyć zastrzeżenie stanowiące, że, niezależnie od przepisów art. 2 ust. 1 i 2 pkt a), żadnego z przepisów art. 3 ust. 1; art. 5; 7; oraz art. 8 ust. 5; art. 11 i 13 nie stosuje się do znaków powiązanych, znaków defensywnych i znaków pochodnych. W zastrzeżeniu takim wskazuje się te z wyżej wspomnianych znaków, których zastrzeżenie dotyczy.

2. Wieloklasowa rejestracja

Każde państwo lub organizacja międzyrządowa, których ustawodawstwo, w dacie przyjęcia niniejszego Traktatu, przewiduje wieloklasowe rejestracje dla towarów i wieloklasowe rejestracje dla usług, może w chwili przystępowania do niniejszego Traktatu złożyć zastrzeżenie, że postanowień art. 6 nie stosuje się.

3. Badanie pełne w związku z przedłużeniem

Każde państwo lub organizacja międzyrządowa mogą złożyć zastrzeżenie, stanowiące że, niezależnie od przepisów art. 13 ust. 4, Urząd może, w związku z pierwszym przedłużeniem rejestracji obejmującej usługi, dokonać badania takiej rejestracji co do istoty, pod warunkiem, że takie badanie będzie ograniczone do wyeliminowania wielości rejestracji udzielonych na podstawie zgłoszeń dokonanych w okresie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawodawstwa takiego państwa lub takiej organizacji, które wprowadza, przed wejściem w życie niniejszego Traktatu, możliwość rejestrowania znaków usługowych.

4. Niektóre prawa licencjobiorcy

Każde państwo lub organizacja międzyrządowa mogą złożyć zastrzeżenie stanowiące, że niezależnie od przepisów art. 19 ust. 2, wymagają one wpisania licencji do rejestru jako warunku uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa tego państwa lub tej organizacji międzyrządowej, do przystąpienia do postępowania w sprawie naruszenia, wszczętego przez uprawnionego lub uzyskania, w drodze takiego postępowania, odszkodowania wynikającego z naruszenia znaku będącego przedmiotem licencji.

5. Sposób

Każdego zastrzeżenia na podstawie ust. 1, 2, 3 lub 4, dokonuje się w oświadczeniu towarzyszącym dokumentowi ratyfikacyjnemu lub przystąpienia do niniejszego Traktatu państwa lub organizacji międzyrządowej, dokonujących tego zastrzeżenia.

6. Wycofanie

Każde zastrzeżenie dokonane na podstawie ust. 1, 2, 3 lub 4 może zostać w każdej chwili wycofane.

7. Zakaz innych zastrzeżeń

Nie zezwala się na dokonywanie żadnych innych zastrzeżeń do niniejszego Traktatu poza tym dopuszczalnym na podstawie ust. 1,2,3 lub 4.

Artykuł 30.

[Wypowiedzenie Traktatu]

1. Powiadomienie

Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszy Traktat w drodze powiadomienia skierowanego do Dyrektora Generalnego.

2. Data, z którą wypowiedzenie staje się skuteczne

Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie roku od daty otrzymania przez Dyrektora Generalnego powiadomienia. Wypowiedzenie nie ma wpływu na stosowanie niniejszego Traktatu do zgłoszeń będących w toku rozpatrywania lub zarejestrowanych znaków pozostających w mocy w stosunku do składającej wypowiedzenie Umawiającej się Strony w chwili upływu wspomnianego okresu jednego roku, pod warunkiem, że wypowiadająca Traktat Umawiająca się Strona może, po upływie wspomnianego okresu jednego roku, zaprzestać stosowania niniejszego Traktatu do każdej rejestracji od daty, od której następuje przedłużenie tej rejestracji.

Artykuł 31.

[Języki Traktatu i jego podpisanie]

1. Teksty oryginalne; Teksty oficjalne

(a) Niniejszy Traktat został podpisany w jednym egzemplarzu oryginalnym w językach: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

(b) Tekst oficjalny w każdym innym języku niż te, o których mowa w pkt a), który jest językiem Umawiającej się Strony, sporządza Dyrektor Generalny po zasięgnięciu opinii wzmiankowanej Umawiającej się Strony oraz innych zainteresowanych Umawiających się Stron.

2. Termin dla podpisania

Traktat pozostaje otwarty do podpisu w siedzibie Organizacji przez okres jednego roku od jego przyjęcia.

Artykuł 32.

[Depozytariusz]

Depozytariuszem niniejszego Traktatu jest Dyrektor Generalny.

Po zaznajomieniu się z powyższymi: Traktatem i regulaminem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,
- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego Traktatu,
- postanowienia Traktatu i regulaminu są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 września 2008 r.

Traktat Singapurski - Spis zasad

Zasada 1

[Definicje]

Art.1 - Definicje zawarte w Regulaminie

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, dla celów niniejszego Regulaminu:

(I) Traktat - oznacza Traktat singapurski o prawie znaków towarowych;

(II) Artykuł - oznacza określony artykuł Traktatu;

(III) Licencja wyłączna - oznacza licencję udzieloną jedynie jednemu licencjobiorcy i wyłączającą uprawnionego z używania znaku oraz uniemożliwiającą udzielenie licencji innym osobom;

(IV) Jedyna licencja - oznacza licencję udzieloną jedynie jednemu licencjobiorcy i uniemożliwiającą uprawnionemu udzielenie licencji innym osobom, ale nie wyłączającą uprawnionego z używania znaku;

(V) Licencja nie wyłączna - oznacza licencję niewyłączającą uprawnionego z używania znaku i nieuniemożliwiającą uprawnionemu udzielenie licencji innym osobom.

Art. 2 - Definicje zawarte w Traktacie

Definicje zawarte w art. 1 dla celów Traktatu rozumie się w ten sam sposób dla celów niniejszego Regulaminu.

Zasada 2

[Sposób podawania imion i nazwisk (odpowiednio nazw) oraz adresów]

Ust. 1 - Imiona i nazwiska, nazwy

a) Jeżeli mają zostać podane imię i nazwisko (odpowiednio nazwa), Umawiająca się Strona może wymagać, aby:

(I) w przypadku osoby fizycznej - nazwiskiem do podania było nazwisko rodowe lub główne oraz nadane imię lub imiona tej osoby, bądź aby nazwiskiem do podania było, z wyboru tej osoby, nazwisko lub nazwiska i imię lub imiona zwykle przez tę osobę używane;

(II) w przypadku osoby prawnej - nazwą do podania była pełna oficjalna nazwa (firma) tej osoby prawnej.

b) Jeżeli ma zostać podana nazwa (firma) przedstawiciela, którym jest firma lub spółka, Umawiająca się Strona uznaje za podanie nazwy (firmy) podanie tej nazwy, której ta firma lub spółka zwyczajowo używa.

Ust. 2 - Adresy

a) Jeżeli ma zostać podany adres osoby, Umawiająca się Strona może wymagać podania adresu w sposób spełniający zwyczajowe wymogi umożliwiające niezwłoczne dostarczenie przesyłki pocztowej pod wskazany adres, a w każdym razie, aby adres ten zawierał wszystkie stosowne dane administracyjne, włącznie z numerem domu lub budynku, jeżeli taki jest.

b) Jeżeli pismo do urzędu Umawiającej się Strony kierowane jest w imieniu dwóch lub więcej osób mających różne adresy, ta Umawiająca się Strona może wymagać, aby w takim piśmie wskazany został jeden adres jako adres do korespondencji.

c) We wskazanym adresie może być podany numer telefonu, numer faksu oraz, dla celów korespondencji, adres inny niż adres wskazany w pkt. a).

d) Postawienia pkt. a) i c) stosuje się odpowiednio do adresów dla doręczeń.

Ust. 3 - Inne sposoby identyfikacji

Umawiająca się Strona może wymagać, aby korespondencja kierowana do urzędu zawierała numer lub inny środek identyfikacji, jeżeli taki jest, pod którym zgłaszający, uprawniony, przedstawiciel lub zainteresowana osoba są zarejestrowani w urzędzie. Żadna Umawiająca się Strona nie odmówi przyjęcia korespondencji z powodu niespełnienia takiego wymogu, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych w formie elektronicznej.

Ust. 4 - Używana czcionka

Umawiająca się Strona może wymagać, aby dane, o których mowa w ust. 1 - 3, podawane były z zastosowaniem czcionki, którą stosuje Urząd.

Zasada 3

[Szczegóły dotyczące zgłoszenia]

Ust. 1 - Standardowe czcionki

Jeżeli Urząd Umawiającej się Strony używa czcionek (liter i cyfr), które uznaje za standardowe i jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie wskazujące, że zgłaszający chce, aby znak został zarejestrowany i opublikowany według standardowego zapisu stosowanego przez Urząd, Urząd ten rejestruje i publikuje ten znak stosując zapis standardowy.

Ust. 2 - Znak zastrzegający kolor

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszający chce zastrzec kolor jako cechę odróżniającą znaku, Urząd może wymagać od zgłaszającego wskazania nazwy lub kodu zastrzeganego koloru oraz wskazania, w odniesieniu do każdego koloru, głównych części znaku, które są w tym kolorze.

Ust. 3 - Liczba reprodukcji

a) Jeżeli zgłoszenie nie zawiera oświadczenia, że zgłaszający chce zastrzec kolor jako cechę odróżniającą znaku, Umawiająca się Strona nie może wymagać więcej, niż:

(I) pięciu biało-czarnych reprodukcji znaku, jeżeli na podstawie prawa tej Umawiającej się Strony zgłoszenie nie może zawierać lub nie zawiera oświadczenia, że zgłaszający chce, aby znak został zarejestrowany i opublikowany z zastosowaniem standardowego zapisu używanego przez Urząd wspomnianej Umawiającej się Strony;

(II) jednej czarno-białej reprodukcji znaku, jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszający chce, aby znak został zarejestrowany i opublikowany z zastosowaniem standardowego zapisu używanego przez Urząd wspomnianej Umawiającej się Strony.

b) Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszający chce zastrzec kolor jak cechę odróżniającą znaku, Umawiająca się Strona nie może wymagać złożenia więcej niż pięciu czarno-białych reprodukcji znaku i pięciu reprodukcji znaku w kolorze.

Ust. 4 - Znak trójwymiarowy

a) Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest trójwymiarowy, reprodukcja znaku powinna składać się z dwuwymiarowej reprodukcji graficznej lub fotograficznej.

b) Reprodukcja złożona na podstawie pkt. a) może. z wyboru zgłaszającego, składać się z jednego wizerunku znaku lub kilku różnych wizerunków tego znaku.

c) Jeżeli Urząd uznaje, że reprodukcja złożona przez zgłaszającego na podstawie pkt. a) w sposób niewystarczający ukazuje poszczególne elementy trójwymiarowego znaku, może on wezwać zgłaszającego do złożenia, w rozsądnym terminie wskazanym w wezwaniu, do sześciu różnych wizerunków znaku i/lub słownego opisu tego znaku.

d) Jeżeli Urząd uznaje, że różne wizerunki i/lub opis znaku, o których mowa w pkt. c), nadal w sposób niewystarczający ukazują poszczególne elementy trójwymiarowego znaku, może on wezwać zgłaszającego do złożenia, w rozsądnym terminie wskazanym w wezwaniu, wzoru znaku.

e) Niezależnie od postanowień pkt a) do d), w celu określenia daty zgłoszenia wystarczające będzie złożenie wystarczająco czytelnej reprodukcji ukazującej jeden wizerunek trójwymiarowego w charakterze znaku. Postanowienia ust. 3 pkt a) ppkt (I) i pkt. b) stosuje się odpowiednio.

Ust. 5 - Znak hologramowy

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem hologramowym, przedstawienie znaku składa się z jednego lub kilku wizerunków znaku ukazujących cały jego efekt hologramowy. Jeżeli Urząd uznaje, że dostarczony wizerunek lub wizerunki nie ukazują całego efektu hologramowego, może on wymagać złożenia dodatkowych wizerunków. Urząd może również wymagać od zgłaszającego złożenia opisu znaku hologramowego.

Ust. 6 - Znak ruchomy

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem ruchomym, przedstawienie znaku składa się, z wyboru Urzędu, z jednego obrazu lub serii nieruchomych lub ruchomych obrazów odwzorowujących ruch. Jeżeli Urząd uznaje, że dostarczony obraz lub obrazy nie odwzorowują ruchu, może wymagać dostarczenia dodatkowych obrazów. Urząd może również wymagać od zgłaszającego dostarczenia opisu objaśniającego ruch.

Ust. 7 - Znak kolorowy

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem kolorowym samym przez się lub kombinacją kolorów bez wyraźnie zaznaczonych konturów, reprodukcja znaku składa się z próbki koloru lub kolorów. Urząd może wymagać wskazania koloru lub kolorów poprzez użycie ich zwyczajowych nazw. (...) może również wymagać opisania w jaki sposób kolor lub kolory stosowane są na towarach lub w odniesieniu do usług. Urząd może ponadto wymagać wskazania koloru lub kolorów przy użyciu przyjętego kodu koloru, wybranego przez zgłaszającego i akceptowanego przez Urząd.

Ust. 8 - Znak pozycyjny

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem pozycyjnym, reprodukcja znaku składa się z pojedynczego wizerunku znaku ukazującego jego usytuowanie na produkcie. Urząd może wymagać wskazania części, dla których ochrona nie jest zastrzegana. Urząd może także wymagać opisu objaśniającego pozycje znaku w stosunku do produktu.

Ust. 9 - Znak dźwiękowy

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem dźwiękowym, przedstawienie znaku składa się, z wyboru Urzędu, z nutowego zapisu na pięciolinii lub opisu dźwięku stanowiącego znak, lub analogowego bądź cyfrowego zapisu tego dźwięku lub jakiejkolwiek jego kombinacji.

Ust. 10 - Znak zawierający niewidoczne oznaczenie, inne niż znak dźwiękowy

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak składa się z niewidocznego oznaczenia, innego niż sygnał dźwiękowy, Umawiająca się Strona może wymagać złożenia jednego lub kilku wizerunków znaku, ze wskazaniem rodzaju znaku i podaniem szczegółów dotyczących znaku, jak przewiduje to prawo Umawiającej się Strony.

Ust. 11 - Transliteracja znaku

Dla celów art. 3 ust. 1 pkt. a) ppkt. (XIII), jeżeli znak składa się lub zawiera treść w alfabecie innym niż alfabet używany przez Urząd lub liczby wyrażone cyframi innymi niż cyfry używane przez Urząd, Urząd może wymagać dostarczenia transliteracji takiego tekstu w alfabecie i cyfrach używanych przez Urząd,

Ust. 12 - Tłumaczenie znaku

Dla celów art. 3 ust. 1 pkt a) pkt (XIV), jeżeli znak składa się lub zawiera słowo lub słowa w języku innym niż język lub jeden z języków dopuszczonych przez Urząd, może być wymagane dostarczenie tłumaczenia tego słowa lub tych słów na ten język lub jeden z tych języków.

Ust. 13 - Termin dla dostarczenia dowodu rzeczywistego używania znaku

Termin, o którym mowa w art. 3 ust. 3, nie może być krótszy niż sześć miesięcy liczone od daty przyjęcia zgłoszenia przez Urząd Umawiającej się Strony, w którym zgłoszenie zostało dokonane. Zgłaszający lub uprawniony mają prawo do przedłużenia tego terminu, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych prawem tej Umawiającej się Strony, o okresy przynajmniej sześć miesięcy każdy, do całkowitego okresu przedłużenia w wymiarze przynajmniej dwóch i pół lat.

Zasada 4

[Szczegóły dotyczące przedstawicielstwa i adresu dla doręczeń]

Ust. 1 - Adres, jeżeli przedstawiciel jest wyznaczony

Jeżeli przedstawiciel został wyznaczony, Umawiająca się Strona uznaje za adres dla doręczeń adres przedstawiciela.

Ust. 2 - Adres Jeżeli przedstawiciel nie jest wyznaczony

Jeżeli przedstawiciel nie został wyznaczony, a zgłaszający będący uprawnionym lub inna zainteresowana osoba podali, jako swój adres, adres na terytorium Umawiającej się Strony, ta Umawiająca się Strona uznaje ten adres za adres dla doręczeń.

Ust. 3 - Termin

Termin, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt d), liczony jest od daty otrzymania przez Urząd danej Umawiające się Strony dokumentu, o którym mowa w tym artykule, i nie może być krótszy niż jeden miesiąc, jeżeli osoba, w imieniu której dokument został przekazany, ma adres na terytorium tej Umawiającej się Strony, i nie jest on krótszy niż dwa miesiące, jeżeli ma taki adres poza terytorium tej Umawiające się Strony.

Zasada 5

[Szczegóły dotyczące daty zgłoszenia]

Ust. 1 - Procedura w przypadku niespełnienia wymogu

Jeżeli w chwili wpływu do Urzędu zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z wymogów stosowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt a) lub ust. 2 pkt a), Urząd niezwłocznie wzywa zgłaszającego do spełnienia takich wymogów w terminie wskazanym w wezwaniu, który to termin wynosi co najmniej jeden miesiąc od daty wezwania, jeżeli adres zgłaszającego znajduje się na terytorium danej Umawiające się Strony i co najmniej dwa miesiące, jeżeli adres zgłaszającego znajduje się poza terytorium danej Umawiające się Strony. Zastosowanie się do wezwania może podlegać wniesieniu specjalnej opłaty. Nawet, jeżeli Urząd nie wystosuje ww. wezwania, nie ma to wpływu na wspomniane wymogi.

Ust. 2 - Data zgłoszenia w przypadku wniesienia poprawki

Jeżeli w terminie wskazanym w wezwaniu zgłaszający zastosuje się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 i wniesie wymaganą specjalną opłatę, datą zgłoszenia będzie data, w której wszystkie wymagane dane i elementy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt a) wpłynęły do Urzędu i, kiedy ma to zastosowanie, wniesione zostały do urzędu wymagane opłaty, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt a). W przeciwnym razie zgłoszenie traktuje się jak niedokonane.

Zasada 6

[Szczegóły dotyczące dokumentów]

Ust. 1 - Dane towarzyszące podpisowi dokumentu na papierze

Umawiająca się Strona może wymagać podania, obok podpisu osoby fizycznej, co następuje:

(I) słownie nazwiska rodowego lub głównego oraz imienia lub imion tej osoby lub, z wyboru tej osoby, nazwiska lub nazwisk i imienia lub imion, których wspomniana osoba zwyczajowo używa;

(II) informacji, w jakim charakterze ta osoba składa podpis, jeżeli taki charakter nie wynika w sposób oczywisty z treści dokumentu.

Ust. 2 - Data podpisania

Umawiająca się Strona może wymagać podania daty złożenia podpisu. Jeżeli data jest wymagana, ale nie zostanie podana, za datę złożenia podpisu na dokumencie uznaje się datę, w której opatrzony podpisem dokument wpłynął do urzędu lub, jeżeli Umawiająca się Strona to dopuszcza, datę wcześniejszą od tej ostatniej daty.

Ust. 3 - Podpisanie dokumentu/korespondencji na papierze

Jeżeli skierowany do urzędu Umawiającej się Strony dokument został sporządzony na papierze i wymagany jest podpis, ta Umawiająca się Strona:

(I) z zastrzeżeniem pkt. (III), akceptuje podpis odręczny;

(II) może, zamiast złożenia podpisu odręcznego, zezwolić na użycie innej formy podpisu, takiej jak podpis drukowany lub stemplowany, lub użycie pieczątki lub kodu kreskowego;

(III) jeżeli osoba fizyczna składająca podpis na dokumencie jest obywatelem Umawiające się Strony i adres tej osoby znajduje się na jej terytorium, lub jeżeli osoba prawna w imieniu której dokument jest podpisany, utworzona jest na podstawie jej prawa i posiada siedzibę na jej terytorium lub bądź rzeczywiste i działające przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, może wymagać użycia pieczątki, zamiast złożenia podpisu odręcznego.

Ust. 4 - Podpisanie dokumentu na papierze złożonego drogą elektroniczną

Umawiająca się Strona, która przewiduje możliwość przesłania dokumentu na papierze drogą elektroniczną, uznaje taki dokument za podpisany, jeżeli na otrzymanym dokumencie widnieje graficzny wizerunek podpisu, akceptowany przez tę Umawiającą się Stronę na podstawie ust. 3.

Ust. 5 - Oryginał dokumentu, który został przesłany drogą elektroniczną sporządzony na papierze

Umawiająca się Strona, która przewiduje możliwość przesłania dokumentu na papierze drogą elektroniczną, może wymagać złożenia oryginału każdego takiego dokumentu:

(I) w urzędzie wraz z pismem identyfikującym to wcześniejsze przesłanie, oraz

(II) w terminie, który powinien wynosić co najmniej jeden miesiąc od daty wpłynięcia do Urzędu dokumentu przesłanego drogą elektroniczną.

Ust. 6 - Uwierzytelnienie dokumentu w formie elektronicznej

Umawiająca się Strona, która zezwala na składanie dokumentów w formie elektronicznej, może wymagać uwierzytelnienia takiego dokumentu systemem elektronicznego uwierzytelniania określonym przez tę Umawiającą się Stronę.

Ust. 7 - Data wpływu

Każda Umawiająca się Strona ma prawo określić okoliczności, w których złożenie dokumentu lub wniesienie opłaty uznaje się za wpłynięcie dokumentu lub wniesienie opłaty do Urzędu w przypadkach, gdy dokument w rzeczywistości wpłynął lub opłata została w rzeczywistości wniesiona do:

(I) filii lub oddziału Urzędu,

(II) krajowego Urzędu na rzecz Urzędu Umawiającej się Strony, jeżeli Umawiająca się Strona jest organizacją międzyrządową, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt (ii),

(III) oficjalnej placówki pocztowej,

(IV) przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie lub innej agencji określonej przez Umawiającą się Stronę,

(V) innego miejsca niż to, którego adres wskazał Urząd.

Ust. 8 - Elektroniczne składanie dokumentów

Z zastrzeżeniem ust. 7, jeżeli Umawiająca się Strona przewiduje możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, i dokument został w taki sposób złożony, data wpływu do Urzędu Umawiającej się Strony dokumentu w takiej formie lub takim środkiem przekazu stanowi datę wpływu dokumentu.

Zasada 7

[Sposób identyfikacji zgłoszenia bez jego numeru zgłoszeniowego]

Ust. 1 - Sposób identyfikacji

Jeżeli wymagane jest zidentyfikowanie zgłoszenia przy pomocy jego numeru zgłoszeniowego, lecz numer ten nie został jeszcze nadany lub jest on zgłaszającemu bądź jego przedstawicielowi nieznany, zgłoszenie to uznaje się za zidentyfikowane, jeżeli dostarczone zostało co następuje:

(I) tymczasowy numer zgłoszeniowy, jeżeli taki jest, nadany przez Urząd, lub

(II) kopia zgłoszenia, lub

(III) wizerunek znaku z załączeniem informacji o dacie, w której, zgodnie z najlepszą wiedzą zgłaszającego lub jego przedstawiciela, zgłoszenie wpłynęło do Urzędu oraz identyfikacyjny numer nadany zgłoszeniu przez zgłaszającego lub przedstawiciela.

Ust. 2 - Zakaz innych wymogów

Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 1, aby zidentyfikować zgłoszenie, kiedy nie został jeszcze nadany numer zgłoszeniowy lub nie jest on znany zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi.

Zasada 8

[Szczegóły dotyczące czasu trwania i przedłużenia rejestracji]

Dla celów art. 13 ust. 1 pkt c) okres, w którym może być złożony wniosek o przedłużenie rejestracji oraz może być wniesiona opłata, rozpoczyna się przynajmniej sześć miesięcy przed datą, w której może nastąpić przedłużenie i kończy się najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od tejże daty. Jeżeli wniosek o przedłużenie zostanie złożony i/lub opłata zostanie wniesiona po dacie, w której może nastąpić przedłużenie, Umawiająca się Strona może uzależnić przyjęcie wniosku o przedłużenie od wniesienia opłaty dodatkowej.

Zasada 9

[Środki ulgowe w przypadku niedotrzymania terminów]

Ust. 1 - Wymogi dotyczące przedłużenia terminów na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (I)

Umawiająca się Strona, która przewiduje możliwość przedłużenia terminu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (I), przedłuża termin o rozsądny okres czasu od daty złożenia wniosku o przedłużenie i może wymagać, aby wniosek:

(I) zawierał dane dotyczące wnioskodawcy, numer zgłoszenia lub rejestracji, którego wniosek dotyczy i wskazywał dany termin, oraz

(II) został złożony w terminie, którego wymiar powinien być nie krótszy niż dwa miesiące od daty upływu danego terminu.

Ust. 2 - Wymogi dotyczące kontynuowania postępowania na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (II)

Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o kontynuowanie postępowania na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (II):

(I) zawierał dane dotyczące wnioskodawcy, numer zgłoszenia lub rejestracji, którego wniosek dotyczy i wskazywał dany termin, oraz

(II) został złożony w terminie, nie krótszym niż dwa miesiące od daty upływu danego terminu. Niedopełnione czynności powinny być dokonane w tym samym okresie lub, jeżeli Umawiająca się Strona to przewiduje, wraz ze złożeniem wniosku.

Ust. 3 - Wymogi dotyczące przywrócenie praw na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (III)

a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o przywrócenie praw na podstawie art. 14 ust. 2 pkt (III):

(I) zawierał dane dotyczące wnioskodawcy, numer zgłoszenia lub rejestracji, którego wniosek dotyczy i wskazywał dany termin, oraz

(II) podawał fakty i dowody na poparcie powodów niedotrzymania danego terminu.

b) Wniosek o przywrócenie praw składa się w Urzędzie w rozsądnym terminie, którego długość ustala Umawiająca się Strona licząc od daty usunięcia przyczyny niedotrzymania danego terminu. Niedopełnione czynności powinny być dokonane w tym samym okresie lub, jeżeli Umawiająca się Strona to przewiduje, wraz ze złożeniem wniosku.

c) Umawiająca się Strona może ustalić termin dla spełnienia wymogów na podstawie pkt. a) i b) w wymiarze nie krótszym niż sześć miesięcy od daty upływu danego terminu.

Ust. 4 - Wyjątki na podstawie art. 14 ust. 3

Wyjątkami, o których mowa w art. 14 ust. 3, są przypadki niedotrzymania terminu:

(I) dla którego udzielone zostały środki ulgowe na podstawie art. 14 ust. 2,

(II) dla wniesienia wniosku o zastosowanie środka ulgowego na podstawie art. 14,

(III) dla wniesienia opłaty za przedłużenie rejestracji,

(IV) dla czynności przed komisją odwoławczą lub innym organem nadzoru stworzonym w ramach struktury Urzędu,

(V) dla czynności w postępowaniu spornym,

(VI) dla złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt a) ppkt (VII) lub oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt a) ppkt (VIII),

(VII) dla złożenia oświadczenia, które na podstawie ustawodawstwa Umawiającej się Strony, może być podstawą dla ustalenia nowej daty zgłoszeniowej dla rozpatrywanego zgłoszenia,
(VIII) dla wniesienia poprawki lub uzupełnienia do zastrzeżenia pierwszeństwa.

Zasada 10

[Wymogi dotyczące wniosku o wpisanie licencji lub zmiany lub wykreślenia wpisu licencji do rejestru]

Ust. 1 - Treść wniosku

a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o wpisanie licencji do Rejestru na podstawie art. 17 ust. 1, zawierał wszystkie lub niektóre z następujących danych lub treści:

(I) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres uprawnionego;

(II) jeżeli uprawniony posiada przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(III) jeżeli uprawniony ma adres dla doręczeń, tenże adres;

(IV) imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres licencjobiorcy;

(V) jeżeli licencjobiorca posiada przedstawiciela, imię i nazwisko (odpowiednio nazwę) i adres tego przedstawiciela;

(VI) jeżeli licencjobiorca ma adres dla doręczeń, tenże adres;

(VII) nazwę państwa, którego licencjobiorca jest obywatelem, jeżeli jest on/ona obywatelem jakiegoś państwa, nazwę państwa, w którym licencjobiorca ma swoje miejsce stałego zamieszkania, jeżeli takie posiada, oraz nazwę państwa, w którym licencjobiorca ma rzeczywiste i działające przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, jeżeli takie posiada;

(VIII) jeżeli uprawniony lub licencjobiorca jest osobą prawną, charakter prawny tej osoby prawnej oraz państwo, oraz gdy jest to właściwe, jednostkę terytorialną w tym państwie, na podstawie prawa którego wspomniana osoba prawna została utworzona;

(IX) numer rejestracji znaku będącego przedmiotem licencji;

(X) nazwy towarów i/lub usług, dla których licencja została udzielona, pogrupowane według klas klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda grupa powinna być poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do której ta grupa towarów lub usług należy oraz przedstawiona w porządku klas wspomnianej klasyfikacji;

(XI) wskazanie, czy licencja jest licencją wyłączną, niewyłączną czy pojedynczą;

(XII) tam, gdzie jest to właściwe, wskazanie, iż licencja dotyczy jedynie części terytorium objętego rejestracją, wraz z wyraźnym wskazaniem tej części terytorium;

(XIII) czas trwania licencji.

b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu licencji z Rejestru na podstawie art. 18 ust. 1 zawierał wszystkie lub niektóre z następujących danych lub treści:

(I) dane wymienione w ppkt. (I) - (IX) pkt. a);

(II) jeżeli zmiana lub wykreślenie dotyczy któregokolwiek z danych lub treści wymienionych w pkt. a), charakter i zakres zmiany lub wykreślenia, które ma być dokonane.

Ust. 2 - Załączniki do wniosku o wpis licencji do Rejestru

a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby do wniosku o wpis licencji do Rejestru załączony był, z wyboru wnioskodawcy, jeden z następujących dokumentów:

(I) wyciąg z umowy licencyjnej, ze wskazaniem stron i praw będących przedmiotem licencji, poświadczony przez notariusza lub inny właściwy organ publiczny jako autentyczny wyciąg z umowy; lub

(II) nie poświadczone oświadczenie o licencji, którego treść odpowiada treści formularza oświadczenia o licencji, przewidzianego Regulaminem i podpisanego zarówno przez uprawnionego jak i licencjobiorcę.

b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby współuprawniony niebędący stroną umowy licencyjnej dał wyraźną zgodę na udzielenie licencji w podpisanym przez siebie dokumencie.

Ust. 3 - Załączniki do wniosku o zmianę wpisu licencji do Rejestru

a) Umawiająca się Strona może wymagać, aby do wniosku o zmianę wpisu licencji do Rejestru załączone było, z wyboru wnioskodawcy, jedno z następujących:

(I) dokumenty uzasadniające wniesienie wnioskowanej zmiany wpisu licencji do Rejestru; lub

(II) nie poświadczone oświadczenie o zmianie w licencji, którego treść odpowiada treści formularza oświadczenia o zmianie w licencji, przewidzianego niniejszym Regulaminem i podpisanego zarówno przez uprawnionego jak i licencjobiorcę.

b) Umawiająca się Strona może wymagać, aby współuprawniony niebędący stroną umowy licencyjnej dał wyraźną zgodę na zmianę w licencji w podpisanym przez siebie dokumencie.

Ust. 4 - Załączniki do wniosku o wykreślenie wpisu licencji do Rejestru

Umawiająca się Strona może wymagać, aby do wniosku o wykreślenie wpisu licencji do Rejestru załączone było, z wyboru wnioskodawcy, jedno z następujących:

(I) dokumenty uzasadniające wnioskowane wykreślenie wpisu licencji do Rejestru; lub

(II) nie poświadczone oświadczenie o wykreśleniu wpisu licencji, którego treść odpowiada treści formularza oświadczenia o wykreśleniu wpisu licencji, przewidzianego niniejszym Regulaminem i podpisanego zarówno przez uprawnionego jak i licencjobiorcę.

Rezolucja Konferencji Dyplomatycznej uzupełniająca Traktat Singapurski

Zgodnie z pkt 1 Rezolucji, na konferencji dyplomatycznej dotyczącej przyjęcia zrewidowanego traktatu o prawie znaków towarowych uzgodniono nazwę - Traktat Singapurski. Nazwa wzięła się od miejsca, w którym odbyła się konferencja, tj. w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. W pkt 2 uzgodniono także, że słowa „procedura przed Urzędem” zawarta w art. 1 (VIII) nie będzie obejmowała procedur sądowych obowiązujących na podstawie ustawodawstwa Umawiających się Stron.

Pkt 3 podkreślił, że przez wzgląd na wprowadzenie dla Umawiających się Stron skutecznych i sprawnych procedur formalnych dla znaków towarowych, w rozumieniu konferencji dyplomatycznej art. 2 i art. 8, odpowiednio, nie narzuca się żadnego zobowiązania na te strony związane z:

 • rejestrowaniem nowych rodzajów znaków, o których mowa w zasadzie 3, ustępy (4), (5) i (6) Regulaminu,
 • wdrożeniem systemów zgłoszeń elektronicznych lub innych systemów automatycznych. Każdej Umawiającej się Stronie pozostawia się swobodę podjęcia decyzji odnośnie tego, czy i kiedy wprowadzi ona rejestrację nowych rodzajów znaków, o których mowa powyżej.

Traktat Singapurski a jego stosowanie w krajach rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych

Zgodnie z pkt 4, w celu ułatwienia stosowania Traktatu w krajach rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych (LDCs), konferencja dyplomatyczna zwróciła się do:

 • Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), oraz
 • Umawiających się Stron

o zapewnienie dodatkowej i właściwej pomocy technicznej. Pomoc ta obejmuje zaś techniczne, prawne i inne formy wsparcia dla wzmocnienia struktur instytucjonalnych tych krajów. Celem takiego działania jest umożliwienie wdrożenia Traktatu oraz pełne skorzystanie z jego przepisów.

W pkt 5 Rezolucji pomoc taka powinna brać pod uwagę poziom rozwoju technicznego i gospodarczego krajów beneficjentów. Wsparcie techniczne powinno pomóc w doskonaleniu infrastruktury tych krajów w w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych. Ostatecznie takie działania ma przyczynić się do zmniejszenia luki technologicznej pomiędzy Umawiającymi się Stronami. Podczas konferencji w Singapurze odnotowano, że niektóre kraje podkreśliły znaczenie Funduszu Solidarności Cyfrowej (FSC) jako właściwego dla zmniejszenia różnic w technice cyfrowej.

Traktat Singapurski a wielostronna wymiana informacji

Zgodnie zaś z pkt 6 Rezolucji, po wejściu Traktatu w życie, Umawiające się Strony zobowiązały się do wielostronnej wymiany i dzielenia się informacjami i doświadczeniami. Zakres tej wymiany dotyczy w szczególności prawnych, technicznych i instytucjonalnych aspektów wdrażania Traktatu, jak również sposobów pełnego korzystania z wynikających z niego możliwości i korzyści.

Traktat Singapurski a kraje najsłabiej rozwinięte

Pkt 7 podkreślił, że podczas konferencji dyplomatycznej, uwzględniono szczególną sytuację i potrzeby LDCs. Uzgodniono także, że dla celów stosowania Traktatu kraje najsłabiej rozwinięte będą traktowane w szczególny i zróżnicowany sposób, tj. kraje najsłabiej rozwinięte będą zasadniczymi i głównymi beneficjentami pomocy technicznej ze strony Umawiających się Stron i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Taka pomoc techniczna obejmuje następujące działania:

 • pomoc w:
  • ustanowieniu ram prawnych dla wdrożenia Traktatu,
  • przeglądzie praktyki i procedur administracyjnych stosowanych przez krajowe organy właściwe dla rejestracji znaków towarowych,
  • tworzeniu niezbędnej dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej oraz infrastruktury urzędów własności przemysłowej, włącznie z infrastrukturą informatyczną i komunikacyjną, dla skutecznego stosowania Traktatu i Regulaminu,
 • informowanie, edukowanie i podnoszenie świadomości o skutkach przystąpienia do Traktatu.

Traktat Singapurski a monitorowanie działań wdrożeniowych

Zgodnie z pkt 8 Rezolucji konferencja dyplomatyczna zwróciła się do Zgromadzenia o monitorowanie i dokonywanie, na każdej sesji zwyczajnej, oceny postępów w udzielaniu pomocy w zakresie działań wdrożeniowych oraz korzyści wynikających z tych działań.

Traktat Singapurski a spory

Ostatni pkt 9 opisał, że podczas konferencji uzgodniono, że wszelkie spory wynikające pomiędzy dwiema lub kilkoma Umawiającymi się Stronami na tle interpretacji lub stosowania niniejszego Traktatu powinny być rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji i mediacji pod auspicjami Dyrektora Generalnego.

Uzasadnienie przyjęcia Traktatu Singapurskiego przez Rzeczpospolitą Polską

Zdaniem rządu Traktat Singapurski jest niezwykle potrzebny dla polskiego ustawodawstwa. Jego głównym celem było (i nadal jest) ujednolicenie i uproszczenie procedury administracyjnej w zakresie udzielania i utrzymywania ochrony znaków towarowych przed urzędami własności przemysłowej na świecie. Traktat Singapurski stanowi ważny sygnał stabilności polskiego prawa opartego na standardach międzynarodowych. Umożliwia on także Rzeczypospolitej Polskiej udział w dalszym doskonaleniu tych standardów na forum międzynarodowym.

Wprowadzenie możliwości działania przed różnymi urzędami własności przemysłowej na świecie według tej samej procedury ułatwi zgłaszającym:

 • uzyskiwanie ochrony dla ich znaków towarowych w krajach będących stronami tego traktatu,
 • postępowanie w urzędach krajowych przez odformalizowanie procedur.

Zanim powstał Traktat Singapurski

W dniu 27 października 1994 r. państwa członkowskie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przyjęły Traktat o prawie znaków towarowych (TLT). Głównym celem tego Traktatu było ujednolicenie i uproszczenie procedury administracyjnej. Procedura ta dotyczyła zakresu udzielania i utrzymywania ochrony znaków towarowych przed urzędami własności przemysłowej na świecie Rzeczpospolita Polska podpisała ten Traktat 10 maja 1995 r., jednakże nie ratyfikowała go. Stało się tak, przez wzgląd na istniejące rozbieżności jego niektórych istotnych postanowień z aktualnym wówczas stanem prawnym.

Przez następne dziesięć lat obowiązywania Traktatu nastąpiło wiele istotnych zmian, które spowodowały, że TLT przestał odpowiadać wymogom nowoczesnej gospodarki. Pojawiło się wiele nowoczesnych technik, które umożliwiały chociażby na dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Zmieniły się także przepisy związane z ochroną znaków towarowych. Wiele organizacji międzynarodowych zyskało również prawo do głosowania w WIPO. To wszystko spowodowało chęć aktualizacji postanowień TLT, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych zapisów dotyczących m. in.:

 • stosowania klasyfikacji nicejskiej,
 • zachowania wymogów odnoszących się do wieloklasowych zgłoszeń,
 • rejestracji oraz ograniczeń w zakresie wymogów dotyczących uwierzytelniania, legalizacji czy innych form poświadczeń.

Traktat Singapurski - Przyjęcie i ratyfikacja

27 marca 2006 r., podczas konferencji dyplomatycznej w Singapurze przyjęto nowy międzynarodowy traktat dotyczący prawa znaków towarowych - Traktat Singapurski. Rzeczpospolita Polska spełniła warunek umożliwiający jej nabycie statusu strony tego aktu (Artykuł 26.). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że delegacja z Polski nie była wówczas obecna w Singapurze. Przez wzgląd na członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) mogła jednakże przystąpić do Traktatu jako strona. Zgodnie z Art. 26 ust. 2 Traktatu złożyła stosowny dokument przystąpienia.

Traktat Singapurski a skutki prawne w Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera normy pozwalające na stosowanie przepisów proceduralnych dotyczących ochrony znaków towarowych na podstawie Traktatu Singapurskiego.

Traktat Singapurski a skutki gospodarcze w Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z Traktatem wprowadzono uproszczone i ujednolicone zasady kształtujące warunki gospodarcze. Sprzyja to rozwojowi handlu i inwestycji, jak również gwarantuje pewność prawną w zakresie ochrony dóbr niematerialnych. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej od dawna stosuje zasady określone w tymże dokumencie. Zasady te ułatwiają rejestrację znaków towarowych, a co za tym idzie - stanowią zachętę dla podmiotów gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do ubiegania się o ochronę znaków towarowych. Działa to również w drugą stronę, tj. zachęca polskie podmioty gospodarcze do ubiegania się o ochronę swoich znaków towarowych w krajach, które staną się stronami Traktatu.

chevron-down
Copy link