Surowe kary za cofnięcie licznika. Sejm przyjął ustawę

19 marca 2019
hello world!

Sejm w piątek przyjął rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny. Nowe regulacje w znacznym stopniu zaostrzają odpowiedzialność osób które sfałszowały rzeczywisty przebieg pojazdu. Co więcej karze będzie podlegała również osoba która zleci taki zabieg.

Nowe przestępstwo w kodeksie karnym 

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza nowe przestępstwo które zostało stypizowane w art. 306 a. Zgodnie z nim, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze będzie podlegała osoba, która zleci wykonanie wyżej wskazanego czynu. W wypadkach mniejszej wagi sprawca oraz zleceniodawca narażeni są grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Na tle nowelizacji, przez pojęcie „drogomierz” należy rozumieć zarówno drogomierz dokonujący pomiaru w kilometrach lub milach. W drogomierze są również wyposażone ciągniki rolnicze oraz wózki widłowe z tym, że pomiar wyrażany jest w tzw. motogodzinach. Zgodnie z ogólnymi zasadami KK sąd będzie mógł orzec o przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Mając to na uwadze osoba która dokonała „przekręcenia” licznika będzie mogła stracić np. komputer, tester diagnostyczny lub oprogramowanie, które służyło do nieuprawnionej ingerencji we wskazania drogomierza lub do jego nieuprawnionej wymiany.

Wymiana drogomierzy dopuszczalna pod pewnymi warunkami

Ustawodawca przewidział pewne sytuacje, w których ingerencja w drogomierz będzie możliwa. Art.81a Ustawy prawo o ruchu drogowym dopuszcza wymianę drogomierza w sytuacji, gdy nie odmierza on przebiegu pojazdu, a ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać. Ponadto legalnie wymienimy drogomierz w sytuacji, gdy konieczna będzie wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Należy podkreślić, że wymiana drogomierza nastąpi tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu. Właściciel lub posiadacz pojazdu, w którym dokonano wymiany drogomierza, będzie obowiązany przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów. Na dokonanie tej czynności kierowca będzie miał 10 dni roboczych od dnia wymiany. Obowiązek ten ciąży również na posiadaczach pojazdów niezarejestrowanych. Uchybienie wyżej wspomnianemu terminowi nie będzie stanowiło podstawy do odmowy dokonania odczytu z drogomierza przez stację kontroli pojazdów. Jednakże właściciel naraża się w takiej sytuacji na karę grzywny do 3 tyś. zł. 

Nowe przepisy dają dodatkowe uprawnienia m.in policji, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Gdy regulacje wejdą w życie funkcjonariusze będą mieli obowiązek, przy dokonywaniu kontroli, odnotowanie aktualnego stanu licznika. Funkcjonariusz, po każdorazowej kontroli przekaże dokładny przebieg do centralnej ewidencji pojazdów. 

Rozwiązania na wzór innych krajów 

Ustawodawca w uzasadnieniu wskazuje, że podobne regulacje funkcjonują już z powodzeniem we Francji. Tamtejsze przepisy zakazują w zasadzie jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu zmianę lub wyzerowanie drogomierza. Jedynie w przypadku gdy drogomierz uległ zniszczeniu, można go wymienić na nowy. Przebieg zapisany na starym drogomierzu trzeba przenieść na nowy. W innych przypadkach oszust jest narażony na karę do dwóch lat więzienia i grzywnę do 37 500 euro.  

Co więcej ustawa jest realizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. Dyrektywa ta w motywie 25 stwierdza, że „oszustwo polegające na fałszowaniu przebiegu powinno być traktowane jako przestępstwo podlegające sankcji, ponieważ manipulacja przebiegiem może prowadzić do błędnej oceny stanu zdatności do ruchu drogowego pojazdu. Wykrywanie manipulacji lub ingerencji w stan drogomierza powinno być łatwiejsze dzięki rejestrowaniu przebiegu w świadectwie zdatności do ruchu drogowego oraz dostępności diagnostów do tych informacji”. 

Źródło:

www.sejm.gov.pl

chevron-down
Copy link