Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zarządzenie pokontrolne jako akt o charakterze władczym organu administracji publicznej. Wymogi treściowe zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne jest aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej. Mowa o nim w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Akt ten nakłada na adresata określone obowiązki. Do zarządzenia pokontrolnego, w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką samą wagę jak […]

Ochrona Środowiska

Krąg stron postępowania w przedmiocie przeglądu ekologicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 października 2018 r. (sygn. akt: II SA/Bk 380/18) stwierdził, że przykładem strony, która może mieć interes prawny w sprawie prowadzonej w oparciu o art. 237 p.o.ś. jest właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego oddziaływania prowadzonej inwestycji na środowisko. Podmioty, które […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Problematyka wariantów realizacji przedsięwzięcia zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Raport ten powinien mieć charakter kompleksowy. Przede wszystkim musi się on odnosić się do wszystkich potencjalnych wymagań ujętych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Podważenie ustaleń raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 984/17, podkreślił, że podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym jako strony lub na prawach strony mają możliwość, wynikającą z przepisów o postępowaniu dowodowym w administracji, zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do podważenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo

Ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 maja 2018 r. (sygn. akt VII Aga 312/18), stwierdził, że wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do jego zaspokojenia prowadzi do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego art. 129 ust. 4 p.o.ś. również wtedy, […]

Ochrona Środowiska

Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa

W dziale III ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: Ustawa) został zapewniony udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Stosownie do art. 29, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w […]

Ochrona Środowiska

Programu rozwoju elektromobilności – wnioskowanie o dotacje od 15 października

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządowych. Celem programu jest pomoc samorządom terytorialnym w realizacji polityki elektromobilności. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Średnie i małe miasta już od 15 października będą mogły starać się o dotacje w wysokości […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. […]

Ochrona Środowiska, Prawo Administracyjne

Wzrost udziału OZE w sprzedaży energii

Od 1 września rząd zwiększy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że w 2020 roku wyniesie on 19.5%, a więc o 1% więcej niż w roku 2019. Możliwość zmiany minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej przewiduje art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Takie uprawnienie […]

Ochrona Środowiska, Podatki, Prawo Administracyjne

Ulga termomodernizacyjna

Przedłożony 27 sierpnia 2018 roku projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu jest […]