Nowelizacja Kodeksu Wyborczego

22 czerwca 2018
hello world!

Jak podaje Polska Agencja Prasowa - Wójt nie będzie już zobowiązany do "kompleksowej obsługi" urzędnika wyborczego. Zmiany te wynikają z nowej wersji projektu porozumienia ws. urzędników wyborczych przekazanego PAP przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Zgodnie z przyjętym 15 czerwca 2018 roku przez Sejm projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego:

  • Szef Krajowego Biura Wyborczego może zawrzeć z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta porozumienie określające w szczególności warunki organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów.

Poprzednia nowelizacja ordynacji wyborczej, która weszła w życie w styczniu br., taki obowiązek nakładała obligatoryjnie.

  • w celu zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań przez urzędnika wyborczego (lub urzędników) wójt jest zobowiązany do obsługi urzędnika wyborczego.

W pierwotnej wersji porozumienia była mowa o zapewnieniu "kompleksowej obsługi ", w obecnej zrezygnowano w zapisu "kompleksowa". Dodano również punkt mówiący, że zwierzchnikiem urzędnika wyborczego jest komisarz wyborczy, który nadzoruje jego pracę.

  • w odniesieniu do obsługi urzędnika wyborczego projekt porozumienia precyzuje, że w szczególności chodzi o zapewnienie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę urzędnika wyborczego,. Mają być zlokalizowane – w miarę możliwości – w budynku urzędu gminy.

Projekt gwarantuje również, iż wójt powinien zapewnić urzędnikowi wyborczemu:

  • niezbędne do wykonywania zadań materiały biurowe,
  • możliwość korzystania z łączności telefonicznej i informatycznej,
  • możliwość pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego.

Do tego dochodzi transport związany z wykonywaniem zadań urzędnika wyborczego na obszarze gminy, związanych m.in. z zapewnieniem dostarczenia kart do głosowania.

Zgodnie z projektem porozumienia, wójt zapewnia także pomieszczenia na przechowywanie przez urzędnika wyborczego depozytu, gwarantujące należyte przechowanie dokumentów z wyborów i ich właściwe zabezpieczenie. To samo dotyczy bezzwłocznego doręczenia korespondencji kierowanej do urzędnika wyborczego lub przez niego wysyłanej.

Zgodnie z projektem wójt powinien też zapewnić urzędnikowi wyborczemu pomoc w przygotowaniu projektów dokumentów związanych z zadaniami wykonywanymi przez urzędnika wyborczego. Do wójta będzie też należała wypłata wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu na podstawie zatwierdzonego i przekazywanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego miesięcznego zestawienia kwot należnych do wypłaty.

Protest Związku Miast Polskich

Między innymi przeciwko temu ostatniemu zapisowi zaproponowanemu przez KBW w pierwotnej wersji porozumienia - i pozostawionemu w obecnej - protestował Związek Miast Polskich. Samorządowcy wskazywali, że zadania określone w porozumieniu, które mają realizować gminy, nie mogą wykraczać poza ramy wynikające z Kodeksu wyborczego.

Zdaniem Związku Miast Polskich porozumienie nie może też w jednakowy sposób regulować poszczególnych zagadnień we wszystkich gminach. Musi być możliwość jego skonkretyzowania. Miałoby to dotyczyć w szczególności kwestii związanych z finansowaniem realizacji zadań.

Samorządowcy postulowali również, aby - ze względu na brak doświadczeń w realizacji nowej ordynacji wyborczej - porozumienia dotyczyły wyłącznie 2018 roku. Następnie byłyby przedłużane, uwzględniając ewentualne zmiany wynikające z praktyki przeprowadzania wyborów. Zgodnie z obecną - jak i poprzednią - wersją projektu porozumienia, dokument ten zawierany jest na czas nieokreślony.

chevron-down
Copy link