Tag: RODO

RODO weszło w życie – nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) przewiduje m. in. szereg kar za naruszenie przepisów związanych z ww. danymi, a postępowania z tego kierunku mają zostać skrócone. Powołany został także Urząd Ochrony Danych Osobowych. Cele ustawy wprowadzającej RODO Podpisany 22 maja przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej akt prawny miał na celu […]

Przetwarzanie danych osobowych przez kościół i inne związki wyznaniowe

19 października 2017 r. RPO skierował do NSA wniosek, w którym wyliczał  orzeczenia sądów administracyjnych interpretujące na trzy sposoby to, jak GIODO ma ustalać czy skarżący w postępowaniu jest, czy też nie jest, członkiem kościoła. Od jednoznacznego ustalenia tego faktu zależy zakres kompetencji GIODO wobec danego kościoła czy związku wyznaniowego. […]

Zmiany w kodeksie pracy wymuszone RODO

Duże zmiany zapowiada projekt Kodeksu Pracy, który także będzie musiał zostać dostosowany do wymogów Rozporządzenia RODO. Projekt ustawy reguluje kwestie monitoringu wizyjnego w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł wykorzystywać monitoring jedynie w celu: zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkody. Monitoring […]

Polityka prywatności serwisu internetowego według RODO

Jeżeli serwis internetowy przetwarza dane osobowe swoich użytkowników, ma ustawowy obowiązek poinformować ich o tym, jednocześnie podając dane wskazane w ustawie. Jak wskazuje praktyka, z tym zadaniem najlepiej rodzi sobie polityka prywatności strony internetowej. Czym jest polityka prywatności i co powinna zawierać po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i […]

Pojęcie administratora danych osobowych w świetle RODO

Pojęcie administratora danych jest kluczowym w świetle prawa ochrony danych osobowych. Administrator jest bowiem podstawowym podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Posiada on najszersze uprawnienia wśród pozostałych podmiotów. Jest również adresatem licznych obowiązków. Definicję legalną administratora jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe zawiera art. 4 pkt. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. […]

RODO – prawa osób fizycznych

RODO rozszerza zakres obowiązków administratorów danych osobowych. Razem z tym umacnia się system ochrony praw osób fizycznych, których dane dotyczą oraz poszerza się ich zakres. Oto katalog praw, które będą przysługiwać osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane, po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawo do informacji […]

RODO: Zmiany dla administratorów danych

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osób fizycznych, które ma wprowadzić szereg poważnych zmian w instytucję ochrony danych osobowych. Zasady – przetwarzania, wykorzystania oraz przechowywania danych osobowych zostaną zmienione.  Naruszenie tych zasad będzie natomiast grozić wysokimi karami finansowymi. Przed rozpoczęciem obowiązywania RODO, należałoby zwrócić […]

Umowa powierzenia danych według RODO

RODO – dla administratorów danych osobowych oznacza nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia danych. Mocno uszczegóławia elementy, które umowa powierzenia powinna zawierać. Mowa tutaj o art. 28 RODO, określającym podstawowy katalog obligatoryjnych zapisów umowy powierzenia. Należy zachować szeroko pojętą ostrożność, gdyż niedostosowanie zapisów umowy do nowych wymagań może zrodzić szereg […]