Abonament RTV - jakie są konsekwencje jego niepłacenia?

11 maja 2020
hello world!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się abonament RTV. Domniemywa się bowiem, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Jakie są konsekwencje nieopłacania abonamentu RTV?

Abonament RTV

Ustawa o opłatach abonamentowych rozróżnia dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych (art. 3 ust. 1 ustawy). Za odbiornik radiofoniczny albo telewizyjny uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru takich odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, które pozwalają na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu. Nie ma go także telewizor niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Co istotne, opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Nie wiąże się ona natomiast z treścią emitowanych programów.

Opłata jedna czy za każdy odbiornik?

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową. Niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Jedną opłatę bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym budynku lub zespole budynków wnoszą także publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej (art. 2. ust. 5 pkt. 2 ustawy o opłatach abonamentowych). Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne. Dotyczy to również odbiorników w samochodach służbowych.

Abonament RTV - wysokość opłaty

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 lipca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia (art. 3 ust 2 i 5 ustawy). Obecnie (w 2020 r.) za korzystanie z radia naliczona zostaje opłata w wysokości 7 zł miesięcznie (a więc 84 zł rocznie). Za korzystanie z radia i telewizji będzie to z kolei 22,70 zł za miesiąc (272,40 zł rocznie). W tym roku także obowiązują zniżki dla tych, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry za więcej niż jeden miesiąc.

Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Przy czym może ona zostać uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące. Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Abonament RTV - kontrola

Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Wyjątek stanowią odbiorniki wymienione w art. 5 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych. Mowa tu o odbiornikach wykorzystywanych wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów, służących wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania oraz przeznaczonych przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Co ciekawe, obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania jednak nie ma. Co w takiej sytuacji? Gdy osoba kontrolowana odmówi wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania, pracownik Poczty Polskiej sporządzi odpowiedni protokół. Będzie musiał się również pojawić w innym terminie.

Niezarejestrowany odbiornik? Będzie kara

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Innymi słowy, w przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Warto więc zadbać o terminowe regulowanie opłat abonamentowych. Za zwłokę w płatnościach zostają bowiem naliczane odsetki podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zaległy abonament RTV przedawnia się wraz z upływem 5 lat od momentu, w którym powstał dług. 

chevron-down
Copy link