Art. 138 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 138 - co należy określić w zgłoszeniu znaku towarowego?

1. W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Przepis art. 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Przepisy art. 39 stosuje się odpowiednio.

3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin używania znaku.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, w sposób jasny i precyzyjny określa w szczególności:

1) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;

2) osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 ust. 1 - w przypadku wspólnego znaku towarowego;

3) osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 - w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

5. W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o którym mowa w ust. 3, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.

6. Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego dołącza się regulamin używania znaku.

7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, w sposób jasny i precyzyjny określa w szczególności:

1) osoby uprawnione do używania znaku;

2) właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, i sposób badania tych właściwości;

3) sposób nadzorowania używania znaku;

4) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu.

8. W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o którym mowa w ust. 6, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

  • Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP
chevron-down
Copy link