Art. 228 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 228 - rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy

1. Dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji Urząd Patentowy prowadzi:

1) rejestr patentowy;

11) rejestr dodatkowych praw ochronnych;

2) rejestr wzorów użytkowych;

3) rejestr wzorów przemysłowych;

4) rejestr znaków towarowych;

5) rejestr oznaczeń geograficznych;

6) rejestr topografii układów scalonych.

1¹. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

2. (uchylony)

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne.

4. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść.

5. Na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy wydaje się wyciągi.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link