CREWAN i inne zmiany - nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

10 kwietnia 2018
/

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel - zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym.

CREWAN - Nowa instytucja

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona poprzez wprowadzenie art. 92a, do ustawy Prawo o Notariacie instytucja ma "ułatwić życie" użytkownikom KRS.

Wiele podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym m. in. spółki z o.o. i spółki akcyjne ma obowiązek dokonywania pewnych czynności przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Wspomniany akt musi dostać dołączony do wniosku o wpis do KRS.

Nowy system teleinformatyczny wprowadza znaczące ułatwienie do załatwienia ww. obowiązku. W CREWAN będą przechowywane elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych, które zostały sporządzone na terytorium Polski. Dostęp do Repozytorium otrzymają notariusze, sąd, a także inne organy państwowe uprawnione na podstawie szczególnych przepisów. Zobowiązana do zapewnienia ww. oprogramowania została Krajowa Rada Notarialna. W jej gestii służy też ochrona zgromadzonych w CREWAN danych.

"Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia."

Notariusze i nowe obowiązki

Nowelizacja określiła też nowe obowiązki notariusza w przypadku, gdy akt notarialny będzie posiadał dane, które stanowią podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub też należy go złożyć do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do ww. rejestru. W tych dwóch sytuacjach notariusz jest zobligowany pouczyć stronę o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a także o obowiązku umieszczenia w tym wniosku numeru wypisu (lub wyciągu) aktu w CREWAN.

Akt prawny określił również, że po sporządzeniu aktu notarialnego podlegającego wpisowi do ww. rejestru KRS notariusz powinien umieścić jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Dokument musi być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Takie samo rozwiązanie znajduje zastosowanie również przy sporządzaniu protokołów.

Postępowanie rejestrowe - zmiany na lepsze

Po nowelizacji każdy wnioskodawca, która złoży wniosek do sądu rejestrowego będzie mieć możliwość wskazać jaki numer w CREWAN ma akt notarialny, który zamierza dołączyć do ww. wniosku. W momencie, kiedy zostanie on zarejestrowany przez sąd, to dokument o wskazanym numerze zostanie automatycznie przekazany z Repozytorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączony do złożonego wniosku.

Za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w CREWAN będzie obowiązywała opłata. Jej wysokość nie może jednak być większa niż aktualna opłata za ten sam dokument w formie papierowej.

Ważne: Strona nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przy korzystaniu z systemu CREWAN.