Nowe obowiązki sprawozdawcze

29 stycznia 2018
hello world!

Na początku 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących cen transferowych. Nakładają one na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do 2 kwietnia złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT-TP oraz oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej.

Nowy obowiązek sprawozdawczy jest bardzo istotny. Wymusza on na podatnikach posiadanie kompletnej dokumentacji podatkowej dla wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Musi się tak stać już na dzień składania rocznego zeznania podatkowego.

Deklaracja CIT-TP

Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (deklaracja CIT-TP). W deklaracji CIT-TP podatnicy wskazywać będą liczbę krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych, profil funkcjonalny działalności gospodarczej podatnika, informację o ewentualnej restrukturyzacji oraz wykaz transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.

Jak łatwo się domyślić, deklaracja CIT-TP będzie narzędziem w rękach organów podatkowych do typowania podmiotów, z którymi wiąże się największe ryzyko zaniżania dochodów do opodatkowania. Odnosi się to szczególnie do przypadku tzw. dochodów pasywnych lub transakcji dotyczących usług niematerialnych.

Oświadczenie podatnika o posiadaniu dokumentacji podatkowej

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o CIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Muszą tego dokonać do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (w tym roku 2 kwietnia). Obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej ciążyć będzie na podatnikach, których roczne obroty przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

Wskazany wyżej obowiązek jest o tyle istotny, gdyż do tej pory podatnicy często sporządzali dokumentację podatkową dopiero na żądanie organów podatkowych do przedłożenia takiej dokumentacji. Żaden podatnik nie będzie chciał przecież podpisać oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej pomimo jej nieposiadania z uwagi na sankcje karne oraz odszkodowawcze.

Sankcje

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia, dotyczącego posiadania dokumentacji podatkowej, kwalifikowane powinno być jako czyn niedozwolony z art. 80 § 3 kodeksu karnego skarbowego (nieprawdziwa informacja podatkowa). Za czyn ten grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Odpowiedzialności karnoskarbowej podlegać będą w takim przypadku członkowie zarządu (lub inne osoby działające w imieniu spółki), którzy podpisali takie oświadczenie.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na przepisy dotyczące działania członka zarządu na szkodę spółki. Wynikają one z kodeksu spółek handlowych lub kodeksu karnego. Sytuacja, w której zarząd poświadczył nieprawdę w zakresie posiadanej dokumentacji podatkowej, w konsekwencji czego zastosowana została sankcyjna stawka podatku w wysokości 50% doszacowanego dochodu, będzie mogła być traktowana, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, jako działanie zarządu na szkodę spółki.

chevron-down
Copy link