Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

11 lipca 2018
hello world!

Organem egzekucyjnym właściwym rzeczowo do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest komornik. Jego właściwość miejscowa została określona w odniesieniu do miejsca zamieszkania dłużnika.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności:

  • periodycznego wynagrodzenia za pracę,
  • wynagrodzenia za prace zlecone,
  • nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia,
  • związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym,
  • zysku we wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Wezwanie pracodawcy

Komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  • przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych powyżej.

Zbieg egzekucji

W  przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów KPC. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów KPC lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela. Komornik, który stwierdzi swą niewłaściwość, w postanowieniu wskazuje komornika rewiru, do którego sprawa zostaje przekazana.

Jeżeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa więcej niż jeden komornik, doręczając odpis postanowienia stwierdzającego niewłaściwość, komornik jednocześnie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania wskazał komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w powyższym terminie nie dokona wyboru lub wskaże komornika, który nie jest właściwy, komornik przekazuje sprawę według własnego wyboru.

Do czasu wyjaśnienia sprawy pracodawca przekazuje maksymalną kwotę potrącenia na poczet pierwszego zajęcia oraz informuje dotychczasowego komornika o kolejnym zajęciu, natomiast drugiego, w ciągu tygodnia od otrzymania pisma, informuje o zbiegu egzekucji.

Komornicy między sobą decydują, który z nich przejmie sprawę do łącznego prowadzenia i przekazują decyzję pracodawcy.

 

chevron-down
Copy link