Europejski Korpus Sprawiedliwości

13 czerwca 2018
hello world!

Jak informuje Komisja Europejska w dniu 11 czerwca 2018 r,  przyjęto wniosek w sprawie budżetu na Europejski Korpus Solidarności na okres budżetowy 2021–2027.

Solidarność jest wspólną wartością Unii Europejskiej. Solidarność między obywatelami, między państwami członkowskimi oraz w działaniach Unii. Zarówno na jej obszarze, jak i poza nim.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest danie młodym ludziom możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach solidarnościowych, które prowadzone są w całej UE i zagranicą podczas trudnych sytuacji, poprzez praktyki zawodowe i miejsca pracy. Uczestnictwo jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rozwoju osobistego młodzieży, aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zwiększenia szans na zatrudnienie. Pomaga też potrzebującym społecznościom. Wspiera organizacje pozarządowe, organy krajowe i przedsiębiorstwa w ich staraniach mających na celu zaspokojenie niespełnionych potrzeb o charakterze społecznym i innym.

Co się zmieniło w niniejszym wniosku w porównaniu z podstawą prawną Europejskiego Korpusu Solidarności do 2020 r.?

Zgodnie z nowym wnioskiem Europejski Korpus Solidarności stanie się pojedynczym punktem kontaktowym dla młodych ludzi, którzy chcą się zaangażować, uczestnicząc w programie „Wolontariusze pomocy UE ”. Program ten stworzy nowe możliwości dla wolontariuszy w zakresie wspierania operacji pomocy humanitarnej w krajach spoza UE, gdzie prowadzone są operacje i działania w zakresie pomocy humanitarnej. Doprowadzi to do stworzenia prawdziwego punktu kompleksowej obsługi dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w UE lub za granicą.

Ile będzie wynosił budżet Europejskiego Korpusu Solidarności?

Komisja Europejska proponuje ustalenie całkowitego budżetu na EKS na okres 1.1.2021-31.12.2027 r. na poziomie 1,26 mld EUR w cenach bieżących. Umożliwiłoby to uczestnictwo około 350 000 młodych osób w latach 2021–2027. Nie licząc 100 000 uczestników, których Komisja planuje wesprzeć do końca 2020 r.

Kto może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności?

Kryteria kwalifikujące młodych ludzi do udziału w programie pozostają bez zmian: Każda osoba w wieku od 17 do 30 lat, będąca obywatelem kraju uczestniczącego lub legalnie w nim przebywająca, może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności. Osoby biorące udział w projektach solidarnościowych w ramach Korpusu muszą mieć ukończone 18 lat.

Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zaakceptować jego deklarację misji oraz przestrzegać jego zasad. Rejestracja jest prosta i można jej dokonać na specjalnej stronie internetowej, za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. W przypadku udziału obywateli spoza UE nie muszą oni posiadać wszystkich praw i zezwoleń niezbędnych do przebywania w innym państwie UE. To organizacje uczestniczące są odpowiedzialne za zadbanie o to, by każda osoba, którą pragnie zaangażować się w jedno z działań Korpusu miała takie prawa i zezwolenia.

Gdzie będą realizowane działania?

Już dziś działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności będą realizowane w całej Unii Europejskiej; działania w ramach wolontariatu będą również realizowane w innych państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ubiegających się o członkostwo w Unii oraz krajach sąsiadujących.

W odniesieniu do okresu budżetowego 2021–2027 Komisja proponuje szerszy zasięg geograficzny działań w ramach wolontariatu i środków towarzyszących, w tym działań wolontariackich wspierających operacje pomocy humanitarnej. Będą one miały miejsce w państwach nienależących do UE będących odbiorcami oficjalnej pomocy rozwojowej. Młodzi ludzie nie będą angażować się w działalność związaną z pomocą nadzwyczajną, ani zadania niebezpieczne i nie będą uczestniczyć w działaniach w krajach dotkniętych przez trwający konflikt zbrojny.

Czy rejestracja gwarantuje uczestnictwo w działaniu?

Wszystkie zarejestrowane młode osoby mogą wziąć udział w ogólnych szkoleniach online oraz w działaniach na rzecz budowania społeczności, które mogą być realizowane online lub w ich lokalnych społecznościach. Rejestracja nie gwarantuje jednak możliwości uczestniczenia w działaniu. Zależy to od budżetu, dostępności projektów i konkretnych zainteresowań kandydatów.

Zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym wyposażenia Korpusu Solidarności we własne ramy prawne i budżet, przedstawionym w maju 2017 r., w ramach programu przewidziane zostaną również projekty solidarnościowe, umożliwiające zarejestrowanym osobom samodzielne podejmowanie działań i wdrażanie pomysłów na rzecz solidarności na szczeblu lokalnym, zamiast czekać na propozycję ze strony jednej z organizacji.

Jakie są wymagania dotyczące organizacji?

Również w tym przypadku wymogi pozostają bez zmian. Uczestniczące organizacje będą starannie oceniane (przez agencje narodowe wdrażające program Erasmus lub przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w zależności od ich profilu). Muszą również zobowiązać się do przestrzegania zasad i celów Europejskiego Korpusu Solidarności. Oznacza to, że zobowiązują się do wspierania osobistego i zawodowego rozwoju uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, zagwarantowania bezpiecznych i godziwych warunków, zapewnienia uczestnikom odpowiednich szkoleń i wsparcia, tak aby mogli nabyć umiejętności niezbędne do realizacji powierzonych im zadań. Organizacje oferujące możliwości w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności będą musiały otrzymać nowy znak jakości.

Jak działa proces kojarzenia chętnych?

W procesie rejestracji w Europejskim Korpusie Solidarności za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego młodzi ludzie, oprócz informacji na temat wykształcenia i zatrudnienia oraz osobistych zainteresowań, będą mogli dostarczyć dodatkowe informacje: wskazać rodzaje działań, w których chcieliby uczestniczyć, kraje, do których chcieliby pojechać oraz okres, w którym są dostępni. Mogą oni wybrać rodzaj działań oraz wyrazić zainteresowanie konkretnymi obszarami działań solidarnościowych.

Podczas rejestracji można również podkreślić swoje szczególne doświadczenie i wiedzę, które uczestnik wniesie do Europejskiego Korpusu Solidarności, jak np.:

 • praca z uchodźcami, dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
 • nauczanie,
 • media,
 • muzyka,
 • sztuka,
 • budownictwo,
 • inżynieria,
 • zarządzanie projektami

lub w innych dziedzinach.

Organizacje będą mogły wybierać spośród kandydatów, których motywacja, zainteresowania i umiejętności najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Oprócz przeglądania ogłoszeń o wakatach na Europejskim Portalu Młodzieżowym i odpowiadania na nie, uczestnicy mogą zgłaszać się oraz przyjmować lub odrzucać każdą ofertę złożoną przez organizację.

Jakie koszty są pokrywane w ramach różnych działań?

W przypadku wolontariatu pokrywane będą koszty utrzymania, takie jak:

 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • miesięczne kieszonkowe w wysokości do 155 EUR,
 • koszty podróży i ubezpieczenia.

Oferty pracy będą oparte na umowach o pracę. Warunki wynagrodzenia będą ustalane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz układami zbiorowymi obowiązującymi w kraju, w którym ma być wykonywana praca.

Praktyki zawodowe będą oparte na pisemnej umowie i opłacane przez organizację przyjmującą. Praktyki zawodowe oferowane w kontekście Europejskiego Korpusu Solidarności będą podlegały zasadom określonym w ramach jakości staży.

Oprócz wynagrodzenia, zarówno w przypadku staży w formie pracy jak i praktyk zawodowych przewidziano wsparcie finansowe na koszty podróży.

Przewidziane jest również dodatkowe wsparcie finansowe dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, konieczne na pokrycie dodatkowych wydatków. Korpus będzie również pokrywał niektóre koszty ponoszone przez organizacje uczestniczące. Może to obejmować wkład finansowy na konkretne szkolenia i mentoring.

Czy organizacje mogą pobierać od uczestników pieniądze?

Nie. Żadna osoba prywatna ani podmiot nie mogą domagać się od uczestnika jakiegokolwiek wkładu finansowego ani opłat w związku z udziałem w projekcie.

Zabezpieczenie społeczne i ubezpieczenie

Wniosek przewiduje, że uczestnicy otrzymają dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w odniesieniu do wydatków obejmowanych ubezpieczeniem, które nie byłyby objęte europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego lub innymi programami ubezpieczeń, do których należą uczestnicy.

Jeśli chodzi o pracę i praktyki zawodowe oraz związane z nimi przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, zastosowanie mają szczególne postanowienia wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz układów zbiorowych obowiązujących w kraju, w którym będzie się odbywało działanie.

Czy przewiduje się wsparcie językowe?

Tak. Uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy przyjmą ofertę udziału w działaniu transgranicznym, otrzymają dostęp do kursu językowego online. W ten sposób będą mogli ocenić i podnieść swoje kwalifikacje w języku obcym, którym będą się posługiwać podczas działania za granicą.

Jakiego rodzaju świadectwa otrzymają uczestnicy?

Po ukończeniu działania członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności otrzymają świadectwo Europejskiego Korpusu Solidarności. Ponadto w celu określenia i udokumentowania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie działania zostaną wykorzystane unijne narzędzia takie jak Youthpass i Europass.

https://ec.europa.eu/commission/news/index_en

chevron-down
Copy link