Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów

5 października 2018
/

Stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym zostaną przejęte przez policję. W przepisach prawa natomiast w końcu znajdą się wyraźne regulacje dotyczące oznakowania fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało właśnie działania legislacyjne mające usprawnić obsługę tego typu urządzeń. Będzie to tym samym odpowiedź na apele Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braków w rozporządzeniach wykonawczych.

Przez 3 lata nie uchwalono wymaganego rozporządzenia

Odkąd w 2015 roku zarządzanie siecią fotoradarów zostało odebrane strażom gminnym i przekazane Inspekcji Transportu Drogowego, mnożą się wątpliwości dotyczące zgodności z prawem działania urządzeń rejestrujących. Wszystko przez uchylenie i tak niedoskonałego rozporządzenia regulującego sposób ostrzegania kierowców o zbliżaniu się do punktu pomiaru. Przez 3 lata nie powstały żadne zasady w tym zakresie, mimo że wymaga tego art. 129h ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Przepis ten stanowi, że: Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

  • warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym;
  • sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczności;
  • sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości;

Pozytywna odpowiedź Rządu na apele RPO

Na skutek oficjalnego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara sytuacja ta wkrótce ma się zmienić. Zdaniem wiceministra Andrzeja Bittela wystarczające jest uzupełnienie obowiązujących już rozporządzeń, czyli:

  • rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Przedstawiciel Ministerstwa zauważył, że stacjonarne fotoradary umieszczone są w katalogu urządzeń opisanych w drugim z powyższych aktów wykonawczych. W tymże rozporządzeniu mowa jest o konieczności umieszczenia przed punktem pomiaru informacyjnego znaku drogowego oraz o odległości przyrządu od krawędzi jezdni. Wydaje się więc, że do istniejących już regulacji można dodać kolejne, wymagane przez art. 129h ust. 5 ustawy.

Na chwilę obecną nie znamy jednak konkretów.  Należy się jednak spodziewać, że po wejściu w życie zmian znikną wątpliwości co do legalności omawianych urządzeń. Może to spowodować dalszy rozwój sieci fotoradarów. Szczególnie ma się to odnosić do urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Z dużym prawdopodobieństwem zmaleje więc liczba skutecznych odwołań od wystawionych mandatów. Kwestionowano w nich jedynie formalności związane z oznakowaniem urządzenia, a nie sam wynik pomiaru.

Przejęcie fotoradarów przez policję na razie bez szczegółów

Nie ma również informacji o szczegółach dotyczących przejęcia fotoradarów przez funkcjonariuszy policji. Na razie wiadomo, że za obsługę urządzeń odpowiedzialna będzie Komenda Główna Policji. Projekt zmian odpowiednich ustaw trafił 7 sierpnia 2018 roku do Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze zgłoszeniem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.