Więcej studiów jednolitych

5 października 2018
hello world!

Więcej kierunków studiów prowadzonych będzie w formie jednolitych studiów magisterskich. Zmiana obejmie między innymi część kierunków pedagogicznych. Zmian mogą się również spodziewać studenci korzystający z zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

Zmiany wprowadzone zostaną nowym rozporządzeniem. Dostosuje ono zasady prowadzenia studiów do Ustawy 2.0 - Prawa o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze punkty nowelizacji obejmą wykaz kierunków studiów, które będą mogły być prowadzone w formie jednolitych studiów magisterskich.

Pedagogika po zmianie przepisów będzie jednolita

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej wprowadzono nowe kierunki studiów, które obligatoryjnie lub fakultatywnie będą prowadzone w formie jednolitych studiów magisterskich. Ustawodawca wprowadza między innymi możliwość takiego sposobu studiowania na architekturze. Obligatoryjny wymóg wprowadzenia jednolitych studiów magisterskich obejmie natomiast na przykład pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz pedagogikę specjalną.

Nowe kierunki studiów

Rozporządzenie określi ponadto zasady składania wniosków o otwarcie nowych kierunków studiów. W takim wniosku o utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim ma się znaleźć między innymi opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów.

Kształcenie zdalne pod lupą

W rozporządzeniu znajdą się również zapisy dotyczące zajęć prowadzonych w formie e-learningu. Za te wykłady będzie można zgromadzić zaledwie połowę wszystkich punktów ECTS. Pozostałe zajęcia będą się więc musiały odbywać w formie tradycyjnej. W uzasadnieniu do rozporządzenia ministerstwo podkreśliło, że w przypadku zajęć umożliwiających uzyskanie umiejętności praktycznych metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane jedynie pomocniczo.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia ma wynosić 85 złotych. Wyjątkami od tej reguły są:

  • w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wyniesie 150 złotych,
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej opłata rekrutacyjna będzie wynosić 100 złotych.

Dokumentacja

Uregulowano również sposób prowadzenia księgi dyplomów. Muszą być w niej zawarte informacje związane z ukończeniem studiów i uzyskaniem dyplomu. Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie księgi dyplomów w wersji elektronicznej.

Tak jak dotychczas miało to miejsce, duplikaty dyplomu oraz suplementy do dyplomu będą sporządzane na wniosek absolwenta.

chevron-down
Copy link