Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego kosztem uzyskania przychodu w CIT

Od 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) uwzględnią w kosztach uzyskania przychodu fikcyjne odsetki od finansowania działalności kapitałem własnym. Mowa o dopłatach do kapitału lub tzw. zyskach zatrzymanych. Zmiana ta ma zrównać skutki podatkowe finansowania kapitałem własnym ze skutkami podatkowymi finansowania kapitałem zewnętrznym (gdzie np. odsetki od pożyczki uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodu).

Sytuacja do końca 2018 r.

Do końca 2018 r. bardziej opłacało się dokapitalizować spółkę kapitałową pożyczką otrzymaną od podmiotu zewnętrznego. Działo się tak z uwagi na możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu odsetek z tytułu otrzymanej pożyczki. Za bardziej korzystne uchodziło zatem finansowanie inwestycji kapitałem obcym (odsetki są kosztem uzyskania przychodu) niż kapitałem własnym.

Nowelizacja CIT

Ustawodawca od 2019 r. dokonał zmian przepisów. Nastąpiło zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego. Wprowadzono możliwość podwyższania kosztów uzyskania przychodu o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego. Działo się tak, mimo że koszty te faktycznie nie zostały poniesione. Nowy art. 15cb ustawy o CIT przewiduje w tym zakresie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego. Stanie się tak, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki będą dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane. Za zyski zatrzymane uznaje się zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału (z tytułu dopłat lub zysków zatrzymanych) będą mogły stanowić koszty podatkowe w wartości odpowiadającej iloczynowi:
1) stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy (1,5% na koniec 2018 r.) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz
2) kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Możliwość rozpoznawania hipotetycznych kosztów finansowania kapitałem własnym przysługuje nie tylko w roku wniesienia dopłaty. Będzie to możliwe również w roku podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułu kosztów finansowania własnego nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł.