Inspekcja pracy pomoże obywatelom Ukrainy

5 kwietnia 2018
hello world!

Z roku na rok rośnie liczba skarg cudzoziemców w związku z zatrudnieniem na terenie Polski. W zeszłym roku do urzędów pracy wpłynęło ponad 1,8 miliona oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Z tego aż 1,7 mln dotyczyło obywateli Ukrainy. Dlatego Główny Inspektorat Pracy zadecydował o uruchomieniu specjalnej infolinii obsługiwanej po ukraińsku.

Obywatele Ukrainy mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerem telefonu 22 111 35 29. Pracownicy infolinii po ukraińsku udzielają cudzoziemcom porad prawnych z zakresu legalności zatrudnienia. Dyżury odbywają się w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16 do 20.

Państwowa Inspekcja Pracy zadbała też o sprawniejsze rozpatrywanie skarg kierowanych przez tych pracowników. Skargi i wnioski składane w siedzibach Okręgowych Inspektoratów Pracy w języku ukraińskim i rosyjskim mogą być przekazane do Głównego Inspektoratu Pracy w celu ich szybkiego przetłumaczenia.

Prawie 1500 skarg

Według danych przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2017 roku pracownicy zagraniczni złożyli do PIP 1473 skargi. Dla porównania w 2016 roku skarg było jedynie 500. Aż 699 skarg dotyczyło problemów związanych z wynagrodzeniem. PIP wskazał ponadto, że w 2017 roku udzielił pracownikom z zagranicy ponad 4,5 tysiąca porad prawnych.

Największe grzechy pracodawców

Kontrole przeprowadzone przez PIP w zeszłym roku wykazały, że faktyczne warunki pracy i płacy coraz bardziej odbiegają od założeń określonych w zezwoleniach na pracę.

Najczęstszymi przewinieniami popełnianymi przez pracodawcę są:

  • zatrudnianie cudzoziemca na innym stanowisku niż wskazane we wniosku o zezwolenie na pracę i nieinformowanie o tym fakcie wojewody,
  • zmniejszenie wymiaru czasu pracy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia,
  • niezgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego, a więc również nieodprowadzanie składek,
  • zgłaszanie do ubezpieczenia niższego wynagrodzenia, a więc odprowadzanie niższych składek,
  • nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy,
  • nieprowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • dopuszczanie pracownika zagranicznego do pracy bez przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich i szkoleń bhp,
  • zaległości w wypłacie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kontrole sposobem na walkę z nadużyciami

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 7,2 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców (o 69% więcej niż w 2016 r. i o 143% więcej niż w 2015 r.). Blisko 86% wszystkich cudzoziemców objętych kontrolą tj. 39 398 osób stanowili obywatele Ukrainy (w 2016 r. – 25.405 osób, 84%).

chevron-down
Copy link