Które przedsiębiorstwa są zobligowane do zrobienia audytu energetycznego?

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, na szereg podmiotów będących przedsiębiorcami, w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, został nałożony obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. W myśl Ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia, jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Wyjątek stanowią: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, w rozumieniu odpowiednio art. 104, 105 i 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co trzeba wiedzieć o audycie

Audyt należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt zawierać będzie szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych. Odnosi się to również do transportu odpowiadającego łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez  przedsiębiorstwo. Audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów. Musi być bowiem uwzględniona oszczędność energii w dłuższym okresie, wartości rezydualnej inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Powinności przedsiębiorcy

Audytowi podlega szereg elementów gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. Do takich elementów zalicza się: energię elektryczną, sprężone powietrze, chłód, ciepło, gaz, a także środki transportu. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać pierwszy audyt energetyczny w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym musi mieć miesjce w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Ponadto, zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu. Ważne jest również przechowywanie danych do celów kontrolnych. Należy posiadać dane związane z audytem przez okres 5 lat (zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy). Audyt energetyczny należy przeprowadzać ponownie co 4 lata.

W rezultacie…

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. Przeprowadzenie audytu skutkuje identyfikacją słabych punktów, wskazaniem newralgicznych obszarów gospodarki energetycznej wymagających poprawy, a także zawiera rekomendacje pod kątem technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Rezultatem wykonania pełnego audytu jest uzyskanie oszczędności (zarówno po stronie eliminacji strat, jak również potencjalnych dochodów). Audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001. 

Przewidziane kary

Nieprzeprowadzenie audytu przez podmiot do tego obowiązany nakłada na przedsiębiorcę karę w wysokości do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego. Ustalając wysokość kar pieniężnych, Prezes URE uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu.

Ważne terminy

Zgodnie z art. 51 Ustawy, przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

1. po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy (tj. od 01 października 2016 r.), a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia;
2. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie Ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r. przeprowadzony został audyt energetyczny przedsiębiorstwa spełniający wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 (na mocy ust. 2 w art. 51 Ustawy, audyt ten uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu art. 36 ust. 1 Ustawy).

W każdym z dwóch ww. przypadków, do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym, należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Nie wszyscy muszą przeprowadzać audyt

Stosownie do treści art. 36 ust. 2 Ustawy, nie tylko mikro-, mały lub średni przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Z obowiązku przeprowadzania audytu zwolniony jest również przedsiębiorca posiadający:

1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania; lub
2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE