Kurator procesowy na podstawie art. 69 k.p.c.

4 września 2018
hello world!

Na skutek ostatnich zmian w k.p.c. w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło rozszerzenie kompetencji kuratora procesowego.

Od dnia 15 marca 2018 r. sąd orzekający może rozpoznać wniosek o ustanowienie kuratora na podstawie art. 69 k.p.c. nie tylko w sytuacji, gdy zachodzi konieczność dokonania czynności niecierpiącej zwłoki. Co istotne, sąd uzyskał również uprawnienie ustanowienia kuratora dla osoby prawnej lub tzw. ułomnej osoby prawnej z urzędu w toku postępowania.

Kurator procesowy - dla kogo?

Kurator może zostać ustanowiony dla osoby fizycznej pozbawionej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego. Również dla strony będącej osobą prawną, gdy w jej organie zachodzą braki uniemożliwiające jej reprezentację, albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 64 § 11 k.c.

Gdy brak jest osób uprawnionych do jej reprezentowania sąd może ustanowić kuratora na podstawie art. 69 k.p.c.

Sąd może ustanowić kuratora procesowego niezależnie od tego, czy brak zdolności procesowej lub inne przeszkody w należytym biegu procesu mają charakter pierwotny lub następczy.

Ponadto, ustanowienie kuratora procesowego w oparciu o treść art. 69 k.p.c. jest możliwe również wtedy, gdy w grę wchodzą przeszkody faktyczne lub prawne, wyłączające skuteczne działanie organu.

Sposób powołania i zakres czynności

W obowiązującym stanie prawnym sąd orzekający może ustanowić kuratora na wniosek strony przeciwnej. Ponadto, w toku postępowania sąd orzekający w uzasadnionych przypadkach może z urzędu ustanowić kuratora dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 64 § 11 k.c. W takiej sytuacji sąd niezwłocznie zawiadomi właściwy sąd rejestrowy o ustanowieniu kuratora dla strony wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Co istotne, kurator będzie umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą.

Powołanie kuratora osoby prawnej (art. 42 § 1 k.c.)

Jeżeli dla osoby prawnej ustanowiono wcześniej kuratora procesowego, sąd rejestrowy zawiadamia właściwy sąd o ustanowieniu kuratora na podstawie art. 42 § 1 k.c. W takiej sytuacji, w miejsce odwołanego kuratora, wstępuje kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. Czynności odwołanego kuratora pozostają w mocy.

chevron-down
Copy link