Zmiana przepisów dotyczących monitoringu w miejscu pracy. Monitoring wizyjny

20 czerwca 2018
hello world!

Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzającej w życie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i zmieniającej inne ustawy, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci monitoringu wizyjnego. Kiedy może to zrobić, gdzie i o czym powinien poinformować pracowników?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej zwane: RODO) obowiązujące od dnia 25 maja bieżącego roku dotyczy wielu kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadza wiele zmian oraz wiele nowych regulacji. W sposób oczywisty daje się stwierdzić, iż RODO dotyczy również stosunków prawnych z zakresu pracodawca – pracownik. I to nie są tylko kwestie szczegółowego zabezpieczenia danych osobowych pracowników lub wprowadzenie obowiązku informacyjnego. W związku z wprowadzeniem przepisów RODO, ustawodawca również dokonał zmiany niektórych przepisów Kodeksu pracy. Między innymi, wprost dopuścił możliwość wprowadzenia monitoringu w miejscu pracy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 22(4) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może stosować monitoring, jeżeli jest to niezbędne do:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  • ochrony mienia,
  • kontroli produkcji,
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Tenże przepis reguluje możliwe do monitorowania miejsca na terenie zakładu pracy oraz wokół tego terenu. Przepis § 2 tegoż artykułu stanowi, że taki monitoring z reguły nie powinien obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątek od reguły stanowią przypadki, gdy stosowanie monitoringu jest niezbędne do realizacji celów bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i nie narusza godności i innych dóbr osobistych pracownika lub zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Przetwarzanie nagrań z monitoringu

Pracodawca może przetwarzać nagrania z monitoringu wyłącznie do celów wskazanych w ustawie, dla których zostały one zebrane. Okres przechowywania takich nagrań nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Po upływie maksymalnego okresu przechowywania, nagrania uzyskane w wyniku monitoringu obrazu, które zawierają dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Pracodawca powinien poinformować pracowników o prowadzeniu monitoringu w zbiorowym układzie pracy, a jeżeli nie go nie stosuje – w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wprowadzeniu monitoringu wizyjnego pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jego stosowania. Powinien również oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w widoczny i czytelny sposób w terminie nie krótszym, niż 1 dzień przed jego uruchomieniem.

Zmiany wprowadzające do Kodeksu pracy przepisy o monitoringu weszły w życie w dniu 25 maja 2018 roku razem z przepisami RODO. Pracodawca powinien uwzględnić je, jeżeli zamierza stosować takie środki na terenie zakładu pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi artykułami, które dotyczą monitoringu. W najbliższych dniach kolejna część cyklu.

chevron-down
Copy link