Nagrody dla urzędu pracy - nowe rozporządzenie ministra

20 kwietnia 2018
hello world!

Zmiana zasad przyznawania samorządom powiatów środków z Funduszu Pracy. Dnia 19 kwietnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Pieniężnej. Akt prawny dotyczy trybu przyznawania ww. środków pieniężnych na finansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.

Dla kogo nagroda?

Każdy urząd, który chce otrzymać nagrodę musi uzyskać jak najlepsze wskaźniki efektywności zarówno kosztowej, jak i zatrudnieniowej. Dodatkowo PUP musi skoncentrować się na aktywizacji zawodowej osób nie posiadających pracy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto urzędy powinny świadczyć doradztwo zawodowe na najwyższym poziomie.

Wniosek o przydzielenie środków

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych, składek na ubezpieczenia społeczne od ww. nagród przyznawane są na wniosek starosty. Musi on zostać złożony do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Pieniężnej w terminie do 15 września 2018 roku.

Do wniosku o przyznanie środków dołączone musi zostać także uzasadnienie zawierające min.:

  1. Osiągnięty wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i kosztowej;
  2. Średnią miesięczną kwotę bezrobocia
  3. Średnią miesięczną liczbę bezrobotnych na obszarze powiatu w 2017 roku;
  4. Działania zastosowane w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej.

W sytuacji, kiedy we wniosku pojawią się braki formalne wnioskodawca musi je uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od ministra. Jeżeli starosta nie spełni określonego obowiązku wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. W taki sam sposób "potraktowane" zostaną dokumenty złożone po 15 września 2018 roku.

Środki zostaną przyznane i przekazane maksymalnie do dnia 31 października 2018 roku, zaś same rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 października 2018 roku.

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

18 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej poruszyli tematy dot. promocji kształcenia zawodowego. W dalszej kolejności omawiane były takie rzeczy jak: stan prac nad zmianami w systemie kształcenia zawodowego, zaprezentowano również informacje o promocji "uczenia się przez całe życie" i działań odpowiedzialnego za inicjatywę Międzyresortowego Zespołu.

Na posiedzeniu omówiona została także lista pożądanych zawodów na rynku pracy (na terenie Polski). Planowane są ułatwienia dostępu do rynku dla cudzoziemców.

 

chevron-down
Copy link