Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego ochroni przed niechcianymi sms-ami

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne trafiła do Sejmu. Zgodnie z planowanymi zmianami ma ona ochronić konsumentów między innymi przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z sms-ami premium. Ponadto poprawić ma się system ostrzegania o zagrożeniach, np. możliwych klęskach żywiołowych.

Koniec z wysokimi rachunkami

Projekt zakłada między innymi wzmocnienie regulacji dotyczących progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate. Są to usługi dotyczące specjalnych, drogich smsów. Obecnie ustawa przewiduje trzy takie progi: 35, 100 i 200 zł. Po nowelizacji ma zostać wprowadzony dodatkowy próg: 0 zł, czyli całkowita blokada usług sms premium.

Abonent na możliwość określenia, czy chce skorzystać z dodatkowo płatnych usług, czy też nie. A jeśli chce z nich skorzystać – to do jakiej kwoty. Nowelizacja zakłada, że w przypadku braku określenia przez abonenta tej kwoty, domyślnie ustawiona będzie wartość 35 złotych. W przypadku jej przekroczenia abonent będzie automatycznie o tym informowany, a usługi sms premium będą blokowane. Obecnie uruchomienie blokady możliwe jest tylko na żądanie abonenta, często niezorientowanego w już wydanej kwocie na tego typu usługi.

Ponadto możliwe będzie zablokowanie nawet darmowych usług. Ma to przede wszystkim ochronić dzieci przed dostępem do niepożądanych dla nich treści.

Rejestr usług premium pod większą kontrolą

Podmiot świadczący usługi Premium Rate w zgłoszeniu dotyczącym rozpoczęcia świadczenia takich usług zobowiązany będzie do wskazania większej ilości danych. Konieczne będzie podanie między innymi adresu e-mail oraz numeru telefonu. Ma to ułatwić kontakt z dostawcą usługi. Zgłoszenie będzie musiało być złożone na 14 (a nie jak do tej pory na 7) dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi. Dane będą musiały być na bieżąco aktualizowane.

W zgłoszeniu dostawca będzie musiał również zawrzeć oświadczenie o prawdziwości danych podanych w zgłoszeniu. Jeśli okaże się, że dane te są niezgodne z prawdą, dostawcy grozić będzie sankcja karna. Ustawa w swym obecnym brzmieniu nie przewiduje takiej odpowiedzialności.

Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Więcej uprawnień dla Prezesa UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł w drodze decyzji nakazać:

  • Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium,
  • Podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi,
  • Usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium,
  • Wprowadzenie kar za niewykonanie obowiązku blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

Pozwolą one na wysyłanie abonentom bezpłatnych smsowych komunikatów o zagrożeniach na obszarze ich zamieszkania. Określenie obszaru występowania zagrożenia oraz treści komunikatu sms będzie zapewniane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.