Nowelizacja ustawy o KRS

16 marca 2018
hello world!

15 marca 2018 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści aktu prawnego wynika, że wprowadzony zostanie obowiązek (nałożony na przedsiębiorców) składania wniosków do KRS w formie elektronicznej. Nowa forma dotyczy również prowadzenia akt rejestrowych, a instytucja kuratora rejestrowego została zlikwidowana.

Czemu służą zmiany?

Rząd podkreślając konieczność nowelizacji argumentuje swoje stanowisko coraz większą liczbą podlegających wpisowi przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Drugą ważną sprawą skłaniającą do tej zmiany była potrzeba dostosowania porządku prawnego na terytorium RP w stosunku do dyrektywy europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE). Wspomniany dokument dotyczy niektórych aspektów prawa spółek. Kolejnym celem miała być integracja KRS z odpowiednikami znajdującymi się w krajach członkowskich UE.

Składanie wniosków w nowym systemie

Od 1 marca 2020 roku zostanie wprowadzony obowiązek składania każdego z wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

9 kwietnia 2018 roku zacznie działać Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Instytucja stworzona przez Krajową Radę Notarialną ma być prowadzona również w ww. systemie i zajmować się przechowywaniem elektronicznych wypisów i wyciągów aktów notarialnych, które zostaną sporządzone na terytorium RP.

Co jeszcze zmienia formę na e-dokument?

W postaci elektronicznej składane będą również sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi. Każde z nich ma być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub tym potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP.

Zmiany w postępowaniu przymuszającym

Nowelizacja ustawy wprowadziła również nowe możliwości dla sądu. Wspomniany organ będzie mógł wezwać (w każdym terminie, jaki uzna za stosowny) osoby uprawnione do reprezentacji do wskazania, że zostały one powołane, a także że braki w jego składzie zostały uzupełnione.

Sąd będzie mieć możliwość nałożenia grzywny, jednakże tylko na osoby całkowicie lekceważące ww. obowiązek. Sąd rejestrowy w swojej kompetencji będzie mógł także umorzyć postępowanie przymuszające, jeżeli uzna że obowiązki będą dopełnione.

Ważne: Sądem właściwym w sprawach rejestrowych jest sąd rejonowy (gospodarczy). Wspomniana właściwość konkretnego organu zależy od miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego dany wpis dotyczy.

chevron-down
Copy link