Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za komentarze internautów

6 września 2018
hello world!

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt I CSK 598/151 orzekł, że przepis art. 24 § 1 k.c. nie ogranicza jego zastosowania do bezpośrednich sprawców naruszenia dóbr osobistych, ale obejmuje swoim zakresem wszelkie działania określonego podmiotu, które w jakikolwiek sposób powodują czy przyczyniają się do naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego lub do pogłębienia naruszeń tych dóbr, dokonanych uprzednio przez inne podmioty.

Rozkład ciężaru dowodu

Ponadto, Sąd Najwyższy odniósł się do rozkładu ciężaru dowodu. Stosownie do art. art. 14 ust. 1 ustawy z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: u.ś.u.d.e.) została wyłączona odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi hostingu, gdy usługodawca nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Jednakże, zdaniem Sądu Najwyższego przepis art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. nie modyfikuje w stosunku do administratora portalu internetowego świadczącego usługi hostingu przewidzianej w art. 24 § 1 k.c. regulacji dotyczącej rozkładu ciężaru dowodu.

Obciążenie poszkodowanego dowodem, iż administrator portalu internetowego miał pozytywną wiedzę o bezprawnym charakterze wpisów anonimowych komentarzy czyniłoby ochronę dóbr osobistych iluzoryczną. W takiej sytuacji administrator mógłby powołać się na przepis art. 15 u.ś.u.d.e., który zwalnia go z obowiązku monitorowania danych.

Jak zauważył Sąd Najwyższy, w przypadku naruszenia dóbr osobistych wypowiedziami anonimowych internautów zamieszczonych na portalach internetowych, odpowiedzialność administratora należy rozpatrywać na gruncie przepisu art. 24 § 1 k.c. w powiązaniu z przepisem art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. Dlatego to na stronie pozwanej spoczywa ciężar udowodnienia, że przed doręczeniem jej pozwu nie wiedziała o komentarzach internautów.

Przesłanka wiedzy administratora

Sąd Najwyższy jako wiedzę administratora o inkryminowanych komentarzach internautów w rozumieniu przepisu art. 14 ust. u.ś.u.d.e. zakwalifikował sytuację, kiedy administrator w związku z doświadczeniem z dotychczasowej działalności na polu świadczenia usług hostingu liczy się z realną możliwością dokonywania przez internautów wpisów o treści naruszającej dobra osobiste konkretnych osób, a to w związku z treścią artykułu prasowego, pod którym anonimowi internauci zamieszczają swoje opinie. Tym samym administrator portalu, godząc się z tym, nie podejmuje stosownych działań, pomimo zatrudniania pracowników, którzy zajmują się także usuwaniem wpisów naruszających interesy ekonomiczne administratora (np. wpisy będące reklamą) oraz pomimo wiedzy, że system automatycznej filtracji używanego przez internautów słownictwa nie jest skuteczny.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt I CSK 598/151

chevron-down
Copy link