Odrzucenie oferty – zmiany w Prawie Zamówień Publicznych

5 września 2018
hello world!

W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie zmiana dotycząca art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.

Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

W myśl zmiany wprowadzonej do treści art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp doprecyzowano, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja rozwiązań w niej przyjętych powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wykaz, o którym mowa powyżej, zgodnie z treścią art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ma charakter niejawny. Zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.

Zasadność odrzucenia oferty

Analizując zasadność odrzucenia oferty wykonawcy w oparciu o nową podstawę prawną – zamawiający będzie zobowiązany wykazać, że:

  • realizacja rozwiązań przyjętych w ofercie powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej objętej wykazem,
  • naruszenie to ma związek z naruszeniem bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa,
  • bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa nie można zagwarantować w inny sposób, niż przez odrzucenie oferty zawierającej rozwiązania prowadzące do naruszenia bezpieczeństwa podmiotów.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) zmieniająca w art. 80 ustawę Prawo zamówień publicznych nie wprowadza przepisów przejściowych dotyczących zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp. Z tego względu przepis ten znajdzie zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 28 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku zamawiający będą zobowiązani od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dokonywania oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp. Istotnym zatem z punktu widzenia zastosowania przez zamawiających nowego brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp będzie moment dokonywania czynności oceny ofert i podjęcie decyzji o odrzuceniu oferty (bądź uznanie oferty za niepodlegającą odrzuceniu) w oparciu o przesłanki z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci

chevron-down
Copy link