Gwarancja bankowa - co jeszcze trzeba o niej wiedzieć?

5 września 2018
hello world!

Co jeszcze należy wiedzieć o gwarancji bankowej? Tym razem więcej o: zbywalności gwarancji oraz terminach z nią związanych (włącznie z terminem przedawnienia).

Zbywalność gwarancji polega na tym, że prawa z niej wynikające mogą zostać przeniesione poprzez wykonanie przelewu. Wynika to explicite z art. 509 K.C. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia dłużnika. Taki przelew stanowi bowiem dla niego ochronę przed ryzykiem tj. pogorszenia jego sytuacji w związku z przeniesieniem wierzytelności gwarancyjnej. Niezwykle istotne są przy tym skutki zapłaty z gwarancji. Bank-gwarant, wypłacając beneficjentowi gwarancję, de facto nie może zostać uznany za podmiot, który płaci dług za zleceniodawcę. Wszelkie stosunki prawne między bankiem-gwarantem a zleceniodawcą wynikają wprost z umowy o udzielenie gwarancji zawartej między nimi.

Termin wykonania gwarancji bankowej

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o prawie bankowym („ustawa o prawie bankowym”), gwarancja bankowa może zostać wykonana w dowolnym terminie. Termin ten musi zostać poprzedzony zgłoszeniem żądania zapłaty. Wynika to z art. 365 KC, którego brzmienie jest następujące: Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Choć ustawodawca nie wymaga oznaczenia takiego terminu końcowego, w praktyce terminy takie są w gwarancji wprost określane. Zapewnia to skuteczność wykonania gwarancji bankowej i dodatkowo zabezpiecza interesy banku-gwaranta.

Potwierdzenie gwarancji bankowej

Kluczowe jest oczywiście potwierdzenie gwarancji bankowej. Instytucję tę reguluje art. 83 ustawy o prawie bankowym, który stanowi, że: bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej; w przypadku tym roszczenia z gwarancji można kierować do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Istotne w tym przepisie prawnym jest rozróżnienie potwierdzenia gwarancji od jej udzielenia. Otóż bank potwierdzający gwarancję nie dokonuje odrębnej gwarancji, lecz przyjmuje zobowiązanie do świadczenia istniejące na podstawie potwierdzonej gwarancji bankowej.

Regwarancja

Regwarancja, choć obecnie nie jest normowana przez żaden przepis prawny, należy się jej przyjrzeć bliżej. Regwarancja jest bowiem przydatną instytucją w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że bank-gwarant otrzymuje odrębną gwarancję od banku-regwaranta, która stanowi, że jeśli zostaną spełnione określone w gwarancji warunki, to bank-regwarant zobowiązany będzie wypłacić bankowi-gwarantowi należność związaną z zapłaceniem przezeń udzielonej gwarancji.

chevron-down
Copy link